Wersja Archiwalna

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny.

PODSTAWA  PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne( Dz. U z 2012r. poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2013r., poz. 984), ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2013r. poz. 267).

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania  energii elektrycznej.

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy 
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 stycznia 21014r. do dnia 30 kwietnia 2014r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną  wynosi - 11,36 zł/miesiąc,
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,77 zł/ miesiąc,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,93 zł/miesiąc.


Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiaca z góry.( z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).   

UWAGA !!! WAŻNA  INFORMACJA

 


ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW 1)

z dnia 13 lutego 2014 r.


w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749,z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 
§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, o której mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238), wydawanej odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Z opłaty skarbowej zwalniane są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 pkt. 5 cyt. wyżej ustawy).

 

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego wydawane i przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 6 , w godzinach od 7.30 – 15.30. (  pokój nr 3 na parterze)  tel. (017) 852-95-45

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego - 40 KB

Opublikował(a): 25.02.2014 08:27, Marcin Konefał
Wytworzył(a): 03.01.2014 09:52, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym