Wersja Archiwalna

Nieopłatna pomoc prawna

DARMOWA POMOC PRAWNA

I. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej utworzone przez Gminę Miasto Rzeszów

 

Zapisy pod numerem telefonu 1 77 88 99 00 (czynnym w godzinach pracy Urzędu) oraz e-mailem: pomocprawna@erzeszow.pl.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Z pomocy może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Zakres pomocy

Zakres pomocy obejmuje: poinformowanie o obowiązujących przepisach prawa, wskazanie sposobu rozwiązania problemów prawnych, pomoc w przygotowaniu pism (z wyjątkiem pism procesowych w toczących się postępowaniach) oraz przygotowanie pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

Lp.

Adres punktu

Czas pracy punktu

Prowadzący

Lokal z dogodnym dostępem dla osób na wózkach inwalidzkich

1.

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Osmeckiego 51

poniedziałek-piątek

godz. 9.00-13.00

radcy prawni

tak

2.

Rzeszowski Dom Kultury, Filia ,,Zwięczyca”

ul. Beskidzka 6

poniedziałek-piątek

godz. 9.00-13.00

radcy prawni

nie

3.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

ul. Wyspiańskiego 16a

poniedziałek-piątek

godz. 8.00-12.00

adwokaci

nie

4.

ul. Langiewicza 15

poniedziałek-piątek

godz. 7.30-11.30

adwokaci

tak

5.

ul. Langiewicza 15

poniedziałek-piątek

godz.11.30-15.30*

 

* w dniach 06.03.2019 r. i 13.03.2019 r. punkt działa w godz. 11.30-17.00; w  dniu 20.03.2019 r. punkt działa w godz. 11.30-16.30

organizacja pozarządowa:

Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”

tak

6.

Rzeszowska Rada Seniorów

Rynek 7

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek oraz sobota

godz. 8.00–12.00*

* w dniu 25.02.2019 r. punkt działa w godz. 8.00-16.00

organizacja pozarządowa:

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

nie

7.

Rzeszowska Rada Seniorów

Rynek 7

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek oraz sobota

godz. 8.00–12.00*

* w dniach 26.02.2019 r., 28.02.2019 r., 01.03.2019 r. oraz 04.03.2019 r. punkt działa w godz. 12.00-20.00

organizacja pozarządowa:

Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon”

nie

8.

Rzeszowski Dom Kultury,

Filia „Widokowa”

ul. Widokowa 1

poniedziałek-piątek

godz. 9.00-13.00

organizacja pozarządowa:

Fundacja Rozwoju i Wsparcia ,,PASIEKA”

tak

 

Pomoc prawna udzielana na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, finansowana jest ze środków pochodzących z budżetu Państwa, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Środki publiczne przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania ośmiu punktów pomocy prawnej w Rzeszowie w 2019 roku, to 528 000,00 zł.

 

 

II. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Miasta Rzeszowa – publikowana zgodnie z art. 8a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

Lp.

Dane podmiotu

(nazwa, adres)/ adres strony internetowej/ numer telefonu/ Adres

e-mail

Kryteria dostępu do usługi/ osoby uprawnione/ zakres poradnictwa

Harmonogram udzielania nieodpłatnego poradnictwa

POMOC SPOŁECZNA, INTERWENCJA KRYZYSOWA

1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie – Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

ul. Skubisza 4

35-207 Rzeszów

http://opsik.mopsrzeszow.pl/index.php

17 86 354 389

opsik@mopsrzeszow.pl

Poradnictwo jest świadczone osobom i rodzinom zamieszkałym

w Rzeszowie, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia

w rozwiązaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód

- poradnictwo prawne:

poniedziałek, godz. 16.00-20.00

wtorek, godz. 7.30-12.30

środa, godz. 9.00-17.00

piątek, godz. 7.30-15.30

- poradnictwo psychologiczne

poniedziałek-piątek, godz. 7.30-18.00

2.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

im. dr Henryka Hanasiewicza

ul. Unii Lubelskiej 4

35-016 Rzeszów

http://pow-rzeszow.org.pl/

17 748 26 20

pow-rzeszow@wp.pl

Poradnictwo obejmuje konsultacje

i poradnictwo dla rodziców

oraz mediacji rodzinne.

 

Z pomocy skorzystać mogą rodzice, opiekunowie prawni:

- dzieci przebywających

w placówce,

- którzy chcą umieścić dzieci

w placówce,

- mający problemy szkolno-wychowawcze

z dziećmi.

poniedziałek-piątek

w godzinach pracy specjalistów

3.

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

w Rzeszowie

ul. Nizinna 30/1

35-303 Rzeszów

www.dommieszko.pl

17 862 81 07

dd.sekretariat@poczta.onet.pl

Z pomocy mogą korzystać rodzice wychowanków, przebywających

w Domu dla Dzieci „MIESZKO”

i „DOBRAWA” oraz wychowankowie.

 

Zakres udzielanej pomocy obejmuje: poradnictwo rodzinne, pracę socjalną, poradnictwo pedagogiczne oraz poradnictwo psychologiczne.

Pomoc udzielana

jest zgodnie

z Indywidualnym Planem Pracy z rodzina

lub z Indywidualnym Planem Pracy

z Dzieckiem.

4.

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

Całodobowy dyżur: 22 361 69 00,22 785 700 177

dyzurny@rcb.gov.pl, poczta@rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego Osoba poszukująca informacji na temat  zarządzania kryzysowego.

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE

5.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

ul. Rejtana 3

35-326 Rzeszów

www.ppp2.rzeszow.pl

17 748 38 00

biuro@ppp2.rzeszow.pl

Zakres poradnictwa: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne i z zakresu praw dziecka, przeciwdziałanie przemocy

w rodzinie i interwencja kryzysowa, psychoterapia oraz mediacje rodzinne.

 

Osoby uprawnione do skorzystania

z pomocy:

- osoby w wieku

do 25 roku życia, korzystające

z placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rzeszowa,

- rodzice/ opiekunowie prawni zamieszkali na terenie Miasta Rzeszowa,

- nauczyciele pracujący w szkołach

i placówkach na terenie Miasta Rzeszowa.

Poradnia przyjmuje wnioski od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Porady ad hoc prowadzone są

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Wizyty uzgadniane są indywidualnie

po wcześniejszym umówieniu i prowadzone są

od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-18.00.

6.

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127

00-958 Warszawa 66

www.liniawsparcia.pl

800 70 2222 (bezpłatna infolinia)

porady@liniawsparcia.pl

Dla osób będących w kryzysie psychicznym.

24 godz. przez

7 dni w tygodniu

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

7.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Centrum Leczenia Uzależnień

ul. Kochanowskiego 17

35-201 Rzeszów

http://www.uzaleznienia.rzeszow.pl/

Rejestracja osobista lub telefoniczna

w godzinach od 6:30 - 17:30: 17 858 11 81, 699 670 655

lu@uzaleznienia.rzeszow.pl

Z pomocy mogą skorzystać osoby dorosłe uzależnione

od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, a także cierpiące

z powodu uzależnień niechemicznych (głównie hazard).

 

Placówka posiada kontrakt z NFZ.

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

8.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

www.niebieskalinia.info

800 120 002 (bezpłatna infolinia)

biuro@niebieskalinia.info

Zakres pomocy:

- wsparcie

- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

poniedziałek-sobota,

godz. 8.00–22.00

niedziela i święta

godz. 8.00–16.00

POMOC PRAWNA

9.

Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie

pl. Ofiar Getta 4/5

35-002 Rzeszów

https://www.facebook.com/upprzeszow/

178 872 20 88

upprzeszow@wp.pla

Z pomocy może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

poniedziałek, godz. 8.00-11.15 i 13.15-16.30

wtorek, godz. 8.00-16.00

środa, godz. 9.45-16.30

czwartek, godz. 8.00-16.30

piątek, godz. 8.00-11.15

10.

Klinika Prawa Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

ul. Cegielniana 14

35-310 Rzeszów

http://www.wspia.eu/dzialalnosc-naukowa/klinika-prawa

17 867 04 16

klinika.prawa@wspia.eu

Kryterium dochodu (osoby niezamożne)

w oparciu

o oświadczenie klienta.

poniedziałek, godz. 10.00-14.00

wtorek, godz. 14.00-18.00

środa, godz. 10.00-14.00

każda III sobota miesiąca, godz. 10.00-14.00

11.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej utworzony przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

w budynku

Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1,

ul. Batorego 9

35-005 Rzeszów

882 184 156

https://bip.powiat.rzeszow.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna

Z pomocy może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie,

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Zakres pomocy obejmuje: poinformowanie o obowiązujących przepisach prawa, wskazanie sposobu rozwiązania problemów prawnych, pomoc w przygotowaniu pism (z wyjątkiem pism procesowych w toczących się postępowaniach) oraz przygotowanie pisma

o zwolnienie od kosztów sądowych
lub ustanowienie pełnomocnika

oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna

nie obejmuje spraw związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia

tej działalności.

poniedziałek-piątek,

godz. 7.30-11.30

 

12.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, utworzony przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

ul. Batorego 9

35-005 Rzeszów

882 184 156

https://bip.powiat.rzeszow.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna

 

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”

Z pomocy może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie,

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby

o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie

w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

poniedziałek-piątek,

godz. 11.30-15.30

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

13.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Fredry 4

35-959 Rzeszów

http://porso.cba.pl/?page_id=375

796 600 429 (poniedziałek-piątek, godz. 8.00-18.00 oraz sobota, godz. 8.00-15.00)

17 86 20 122 (w godzinach pracy ośrodka)

porso@poczta.onet.pl

Osoby pokrzywdzone przestępstwem

i ich osoby bliskie.

 

Pomoc obejmuje: wsparcie informacyjne, psychologiczne,

prawne i finansowe.

poniedziałek, godz. 8.00-15.00

wtorek, godz. 12.00-20.00

środa-piątek, godz. 8.00-15.00

sobota, godz. 8.00-12.00

PORADNICTWO Z ZAKRESU PROCEDUR ADOPCYJNYCH

14.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Rzeszowie,

Oddział Ośrodek Adopcyjny

ul. Hetmańska 9

35-045 Rzeszów

http://www.rops.rzeszow.pl/, http://adopcja.rzeszow.pl

17 747 06.00

sekretariat@rops.rzeszow.pl

Osoby zainteresowane adopcją dziecka, rodziny adopcyjne, kobiety

w ciąży.

poniedziałek-czwartek,

godz. 7.30-15.30

oraz piątek, godz. 7.30-18.00

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

15.

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

22 560 16 00

cot@zus.pl

Adresaci porad: ubezpieczeni, płatnicy, lekarze

poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

16.

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

https://rf.gov.pl/kontakt

- ubezpieczenia

gospodarcze

22 333 73 28,

- ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS 22 333 73 26

lub 22 333 73 27

- ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego

22 333 73 25

porady e-mail: porady@rf.gov.pl,

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone

i w sporze dotyczącym ubezpieczeń.

- poniedziałek-piątek,

godz. 8.00-18.00

 

- poniedziałek-piątek,

godz. 11.00-15.00

 

- poniedziałek-piątek,

godz. 8.00-16.00

PRAWA PACJENTA

17.

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.

01-171 Warszawa

 

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta.

poniedziałek-piątek

godz. 8.00-20.00

18.

Narodowy Fundusz Zdrowia

ul. Grójecka 186

02-390 Warszawa

http://www.nfz.gov.pl

Infolinia Centralna

800 392 976 (bezpłatna infolinia), 22 572 60 42

infolinia@nfz.gov.pl

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

- leczenie w kraju i poza granicami

- kolejki do świadczeń

poniedziałek-piątek,

godz. 8.00-16.00

19.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

ul. Żurawia 4a,

00-503 Warszawa

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

801 801 015

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne,

ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

poniedziałek-piątek,

godz. 8.00-17.00

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, DORADZTWO ZAWODOWE

20.

Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie,

al. Batalionów Chłopskich 7

35-038 Rzeszów

rzeszow.praca.gov.pl

17 250 02 00

pup@pup.rzeszow.pl, rzrz@praca.gov.pl

Osoby posiadające status bezrobotnego lub poszukującego pracy oraz pracodawcy krajowi.

poniedziałek, godz. 8.00-16.00

wtorek-piątek, godz. 7.30-15.30

21.

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. A. Naruszewicza 11

35-055 Rzeszów

wuprzeszow.praca.gov.pl/

17 85 09 200

wup@wup-rzeszow.pl

rzwu@praca.gov.pl

Poradnictwo zawodowe.

 

Oferta poradnictwa skierowana jest do:

- uczniów stojących przed wyborem szkoły wyższej lub stających

na progu rynku pracy jako absolwenci

- absolwentów szkół

i osób, które po raz pierwszy podejmują pracę zarobkową,

- osób poszukujących pracy,

osób pracujących zarobkowo,

które zagrożone są utratą pracy

poniedziałek -piątek,

godz. 7.30-15.30

22.

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia

ul. Ciepła 40

15-472 Białystok

www.zielonalinia.gov.pl

19 524 (z Polski), +48 22 19524 (z zagranicy)

biuro@zielonalinia.gov.pl

Informacje o usługach urzędów pracy.

 

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

-poszukujący pracy

- pracodawcy

poniedziałek-piątek

godz. 08.00-18.00

PRAWO PRACY

23.

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy inspektorat Pracy w Rzeszowie

ul. Gen. St. Maczka 4

35-234 Rzeszów

https://rzeszow.pip.gov.pl/pl

17 717 20 00

kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl

Porady z zakresu prawa pracy

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

poniedziałek, godz. 8.00-15.00

wtorek, godz. 8.00-17.30

środa-piątek, godz. 8.00-15.00

24.

Główny Inspektorat Pracy

ul. Barska 28/30

02-315 Warszawa.

 

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

www.bip.pip.gov.pl

801 002 006 (dla tel. stacj.)

459 599 000 (dla tel. kom.)

22 391 83 60 (dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Osoby zainteresowane poradami

z zakresu prawa pracy.

 

PRAWO KONSUMENCKIE

25.

Miejski Rzecznik Konsumentów

ul. Baldachówka 8/9

35-061 Rzeszów

http://n.bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/biuro-ochrony-konsumentow

1 77 88 99 00

konsument@erzeszow.pl

Z pomocy mogą skorzystać osoby, które są na stałe zameldowane/ zamieszkałe w Rzeszowie.

poniedziałek-piątek, godz. 7.30-15.30

26.

Federacja Konsumentów

O/Rzeszów

ul. Jagiellońska 4

35-326 Rzeszów

17 852 22 827

rzeszow@federacja-konsumentow.org.pl

Wymagane ustalenie terminu wizyty telefonicznie pod numerem 17 85 22 827 lub na e-mail rzeszow@federacja-konsumentow.org.pl.

wtorek, godz. 12.00-17.00

środa, godz. 9.00-14.00

27.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

ul. 8-go Marca 5

www.wiih.rzeszow.pl

www.ihrzeszow.ires.pl

17 862 14 53

17 862 14 54

sekretariat@wiih.rzeszow.pl

Zakres pomocy:

- spory cywilnoprawne pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego;

- spory z zakresu sprzedaży konsumenckiej, turystki, usług deweloperskich, usług remontowo-budowlanych, edukacji niepublicznej, przewozu towarów itp.

poniedziałek, środa-piątek, godz. 7.15-15.15

oraz wtorek, godz. 8.00-17.00

28.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

https://www.uokik.gov.pl/

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220, 22 290 89 16

porady@dlakonsumentow.pl

Prawo konsumenckie

Poniedziałek-piątek

godz. 08.00-18.00

 

 

PRAWO PODATKOWE

29.

Krajowa Informacja Skarbowa

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

www.kis.gov.pl

801 055 055 (dla tel. stacj.)

(22) 330 03 30 (dla tel. kom.)

+ 48 (22)33 00 330 (dla tel. zagranicznych)

Z porad może skorzystać każdy podatnik.

 

poniedziałek-piątek

godz. 7.00-18.00

INNE

30.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

https://brpd.gov.pl

800 121 212 (bezpłatna infolinia)

rpd@brpd.gov.pl

Ochrona praw dziecka

 

Sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu

lub jest świadkiem.

poniedziałek-piątek

godz. 8.15-20.00.

31.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

https://www.rpo.gov.pl

800 676 676 (połączenia bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych)

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Ochrona praw obywatelskich.

Może zgłosić się każdy, kto uważa,

że jego prawa są naruszone.

poniedziałek, godz. 10.00-18.00

wtorek-sobota, godz. 8.00-16.00

 

 

Opublikował(a): 25.02.2019 11:31, Maciej Magnowski
Wytworzył(a): 21.01.2016 12:19, Maciej Magnowski
Drukuj Poleć znajomym