Wersja Archiwalna

Konsultacje w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Szanowni Mieszkańcy!

Gmina Miasto Rzeszów przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Dokument ten stanowić będzie wieloletni plan działań, który usprawni planowany w mieście proces rewitalizacji.

W związku z powyższym w dniu 9 września 2016 r. w Sali nr 15 Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji w celu zaprezentowania wstępnych wyników przeprowadzonej diagnozy wyznaczającej na terenie miasta obszary o największej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych etc., a także wyrażenia opinii, propozycji i uwag  dotyczących opracowywanego LPR .

 

 

       Czym jest rewitalizacja?

 

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez odpowiednio dobrane i zaplanowane działania.

Stan kryzysowy to obszar na którym zidentyfikowano nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych (ubóstwo, wysoka przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, itp.), które współwystępuje co najmniej z jednym negatywnym zjawiskiem gospodarczym, środowiskowym, technicznym lub przestrzenno ‑ funkcjonalnym.

W planowaniu i realizacji działań rewitalizacyjnych uczestniczą wszyscy zainteresowani (mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne). Dzięki partnerstwu dzielą się zadaniami i obowiązkami, wspierając się w osiągnięciu zakładanego celu.

 

 

       Jaki jest cel rewitalizacji ?

 

Przeprowadzony proces rewitalizacji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru Gminy, wpłynie także pozytywnie na wizerunek miasta oraz ożywienie lokalnej gospodarki.

Posiadanie LPR umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie na część projektów rewitalizacyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego.

Zachęcamy Państwa do współpracy przy tworzeniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023” na każdym jego etapie.

 

Opublikował(a): 02.09.2016 13:55, Małgorzata Lisowicz
Wytworzył(a): 02.09.2016 13:50, Edyta Dawidziak
Drukuj Poleć znajomym