Wersja Archiwalna

Konsultacje w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Szanowni Mieszkańcy!

Gmina Miasto Rzeszów przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Dokument ten stanowić będzie wieloletni plan działań, który usprawni planowany w mieście proces rewitalizacji.

     Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez odpowiednio dobrane i zaplanowane działania.

Stan kryzysowy to obszar na którym zidentyfikowano nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych (ubóstwo, wysoka przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, itp.), które współwystępuje co najmniej z jednym negatywnym zjawiskiem gospodarczym, środowiskowym, technicznym lub przestrzenno ‑ funkcjonalnym.

W planowaniu i realizacji działań rewitalizacyjnych uczestniczą wszyscy zainteresowani (mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne). Dzięki partnerstwu dzielą się zadaniami i obowiązkami, wspierając się w osiągnięciu zakładanego celu.

      Jaki jest cel rewitalizacji ?

Przeprowadzony proces rewitalizacji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru Gminy, wpłynie także pozytywnie na wizerunek miasta oraz ożywienie lokalnej gospodarki.

Posiadanie Lokalnego Programu Rewitalizacji umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie na część projektów rewitalizacyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego.

Zachęcamy Państwa do współpracy przy tworzeniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023” na każdym jego etapie.


KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

 DLA GMINY MIASTO RZESZÓW DO ROKU 2023

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, ze zm.).

 

 

Prezydent Miasta Rzeszowa

 

 

Podaje do publicznej wiadomości informację o przystapieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023". 

 

 

Konsultacje społeczne trwać będą od 14.02.2017 r. do 6.03.2017 r.

 

Uwagi i wnioski do projektu Programu Rewitalizacji będzie można składać do końca trwania konsultacji społecznych, tj. do dnia 6.03.2017 r. za pośrednictwem:

-         poczty tradycyjnej,

o    na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,  fax. 017 87 54 105  

o    na adres: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3, pok. 320 (III piętro),

o    ustnie do protokołu  w siedzibie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3, pok. 320 (III piętro),

-         w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: mkz@erzeszow.pl

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się społeczności lokalnej z treścią dokumentu oraz zebranie uwag i opinii.

Dokument do wgladu w wersji papierowej dostepny jest w siedzibie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzedu Miasta Rzeszowa i w wersji elektronicznej na stronie BIP Miasta Rzeszowa.

 

Uwagi można składać do dnia 6 marca 2017 r.

Do pobrania:

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023

Formularz zgłaszania uwag

Opublikował(a): 13.02.2017 11:11, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 02.09.2016 13:50, Edyta Dawidziak
Drukuj Poleć znajomym