Wersja Archiwalna

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Informacje wstępne 

Gmina Miasto Rzeszów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej s.bip.erzeszow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony s.bip.erzeszow.pl
Data publikacji strony internetowej: 2008 rok
Data ostatniej dużej aktualizacji: 31-12-2019
Strona internetowa w większości nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono: 31-12-2019
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony nie jest możliwa przy użyciu klawiatury. 

Serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej .
Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa znajdują się pliki do pobrania. Część z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych (np. ministerstw, innych urzędów itp.). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.
Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa do grafik i zdjęć nie są dodawane opisy alternatywne. 

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści jest możliwy.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych nie są podlączone opisy.

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej muszą być zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Biuletyn nie został dostosowany do wersji mobilnej. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych Panem Henrykiem Wolickim pod adresem poczty elektronicznej pon@erzeszow.pl.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Rzeszowa i jednostki organizacyjne miasta Rzeszowa
2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Rzeszowa
i jednostki organizacyjne miasta Rzeszowa,
3. monitorowanie działalności Urzędu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych
w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

 • Przenośny powiększalnik - ułatwiający osobom z niepełnosprawnością wzroku zapoznanie się z dokumentami w powiększeniu, urządzenie umożliwia odczytanie tekstu w dowolnym powiększeniu lub z kontrastem czarno –białym - urządzenia przenośne nie wymagają połączenia internetowego (lokalizacja urządzenia budynek Urzędu Miasta Rzeszowa Plac Ofiar Getta 7)
 • Urządzenie lektorskie - umożliwiające osobie niewidomej odsłuchanie tekstu z dokumentu utworzonego na komputerze. Urządzenie przenośne nie wymaga połączenia internetowego (lokalizacja urzadzenia budynek Urzędu Miasta Rzeszowa Plac Ofiar Getta 7)
 • Pętla indukcyjna - przeznaczona dla osób słabosłyszących. Urządzenie posiada mikrofon i matę odbijającą wzmocniony dźwięk, dla osób z aparatem słuchowym, który przy ustawieniu -„T” umożliwia lepszą słyszalność - urządzenia przenośne nie wymagają połączenia internetowego. Lokalizacja urzedzenia budynek Urzędu Miasta Rzeszowa Plac Ofiar Getta 7
 • Usługa tłumacza migowego on – line.

Sposób działania urządzenia - usługa opiera się na bezpośrednim dostępie on – line do tłumaczy języka migowego, którzy za pomocą wideotelefonu tłumaczą rozmowę między klientem a pracownikiem urzędu. Wideotelefony zostały zainstalowane w dwóch budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa: przy ul. Okrzei 1 (pok. 1) oraz przy Plac Ofiar Getta 7 (pok. 6).

 • System Komunikacji Migowej SyKoMi.

Urządzenie zainstalowane zostało w Wydziale Spraw Obywatelskich ul. Okrzei 1 (pok. 6).

Urządzenie umożliwia komunikowania się osoby głuchoniemej z urzędnikiem za pomocą oprogramowania i kamery rozpoznającej ruch, co w konsekwencji całkowicie eliminuje konieczność korzystania z pomocy tłumacza języka migowego. System jest przygotowany do obsługi spraw związanych w wymianą dowodu osobistego.

 • Bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych - dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu w trzech formach komunikowania się tj. język polski migowy (PJM), system językowo – migowy (SJM) oraz sposób komunikowania się osób głuchoniemych  (SKOGN).
 • Kontakt osobisty z urzędem - osoby niesłyszące lub głuchonieme, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa wybranego tłumacza, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miasta Rzeszowa, co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie formularza:
 • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
 • drogą elektroniczną: umrz@erzeszow.pl
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl
 • faxem: 17 875 41 59
 • osobiście: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1

Wzór wniosku o zapewnienie tłumacza PJM, SJM, SKOGN zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.

Dostępność architektoniczna

 • Zestawienie budynków i lokali biurowych Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostek Organizacyjnych Miasta Rzeszowa pod kątem dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Wydziały Urzędu Miasta Rzeszowa / Jednostki Organizacyjne Miasta Rzeszowa

Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych

/podjazdy, windy, miejsca parkingowe/

Siedziba

Uwagi

1

Wydział Spraw Obywatelskich

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Okrzei 1). Wykonany podjazd przy wejściu do budynku od ul. Kopernika (obok wejścia głównego do budynku) dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

 

Dostępność: Wydział Spraw Obywatelskich znajduje się na parterze budynku, co pozwala na bezpośredni kontakt z klientem Urzędu Miasta.

 

Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Okrzei 1

Zainstalowany

dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku.

2

Wydział Finansowy

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Okrzei 1). Wykonany podjazd przy wejściu do budynku od ul. Kopernika (obok wejścia głównego do budynku) dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

 

Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnacje budynku do osoby niepełnosprawnej. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Okrzei 1

Zainstalowany

dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku.

3

Wydział Budżetowy

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Okrzei 1). Wykonany podjazd przy wejściu do budynku od ul. Kopernika (obok wejścia głównego do budynku) dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

 

Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnacje budynku do osoby niepełnosprawnej Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Okrzei 1

Zainstalowany

dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku.

4

Wydział Księgowo-Rachunkowy

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Okrzei 1). Wykonany podjazd przy wejściu do budynku od ul. Kopernika (obok wejścia głównego do budynku) dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

 

Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnacje budynku do osoby niepełnosprawnej. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Okrzei 1

Zainstalowany

dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku.

5

Wydział Komunikacji

Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Zamontowana platforma schodowa pozioma  (wewnętrzna)
w budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru tylnym wejściem do budynku. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

 

Dostępność: Wydział Komunikacji znajduje się na parterze budynku, co pozwala na bezpośredni kontakt z klientem Urzędu Miasta.

 

Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

pl. Ofiar Getta 7

Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy tylnym wejściu do budynku.

6

Urząd Stanu Cywilnego

Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Zamontowana platforma schodowa pozioma  (wewnętrzna) w budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru tylnym wejściem do budynku. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

 

Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby niepełnosprawnej. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

pl. Ofiar Getta 7

Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy tylnym wejściu do budynku.

7

Wydział Edukacji

Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Zamontowana platforma schodowa pozioma  (wewnętrzna) w budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru tylnym wejściem do budynku. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

 

Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby niepełnosprawnej. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

pl. Ofiar Getta 7

Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy tylnym wejściu do budynku.

8

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Zamontowana platforma schodowa pozioma  (wewnętrzna) w budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru tylnym wejściem do budynku. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

 

Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby niepełnosprawnej. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

pl. Ofiar Getta 7

Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy tylnym wejściu do budynku.

9

Budynek Ratusza

Prezydent Miasta Rzeszowa

Biuro Prasowe

Kancelaria

Przed budynkiem, na parkingu zlokalizowanym za Ratuszem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Brak innych dostępności architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Brak przystosowania WC dla osób niepełnosprawnych. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku lub przed budynek do osoby niepełnosprawnej.

ul. Rynek 1

 

10

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Rynek 11

 

11

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Rynek 11

 

12

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Rynek 11

 

13

Wydział Inwestycji

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Rynek 12

 

14

Wydział Geodezji

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Kopernika 15

 

15

Wydział Architektury

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Kopernika 15

 

16

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Zainstalowana platforma pionowa zewnętrzna oraz platforma schodowa śrubowa wewnętrzna. WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych (poszerzone wejście, poręcze).

ul. Kopernika 16

Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.

17

Wydział Zdrowia

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.  Zainstalowana platforma pionowa zewnętrzna oraz platforma schodowa śrubowa wewnętrzna. WC na parterze dostosowane dla osób niepełnosprawnych (poszerzone wejście, poręcze).

ul. Kopernika 16

Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.

18

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.  Zainstalowana platforma pionowa zewnętrzna oraz platforma schodowa śrubowa wewnętrzna. WC na parterze dostosowane dla osób niepełnosprawnych (poszerzone wejście, poręcze).

ul. Hanasiewicza 10

 

19

Wydział Gospodarki Komunalnej

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.  Zainstalowana platforma pionowa zewnętrzna oraz platforma schodowa śrubowa wewnętrzna. WC na parterze dostosowane dla osób niepełnosprawnych (poszerzone wejście, poręcze).

ul. Hanasiewicza 10

 

20

Wydział Finansowy

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.  Zainstalowana platforma pionowa zewnętrzna oraz platforma schodowa śrubowa wewnętrzna. WC na parterze dostosowane dla osób niepełnosprawnych (poszerzone wejście, poręcze).

ul. Hanasiewicza 10

 

21

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Króla Kazimierza 9

 

22

Wydział Edukacji – stypendia

Po przeciwnej stronie, przy ul. Langiewicza znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe wejście dla osób niepełnosprawnych od ul. Zofii Chrzanowskiej. Bezpośredni wjazd wózkiem inwalidzkim. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Langiewicza 15

Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.

23

Biuro Kontroli

Po przeciwnej stronie, przy ul. Langiewicza znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe wejście dla osób niepełnosprawnych od ul. Zofii Chrzanowskiej. Bezpośredni wjazd wózkiem inwalidzkim. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Langiewicza 15

Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.

24

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Rynek 7

 

25

Biuro Inspektorów Ochrony Danych

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Rynek 7

 

26

Rzecznik Praw Konsumenta

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Baldachówka 8/9

 

27

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. 3-go Maja 7

 

28

Biuro Rady Miasta

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym stały zewnętrzny podjazd na schodach. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Targowa 1

 

29

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym stały zewnętrzny podjazd na schodach. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Targowa 1

 

30

Wydział Centralnego Zamawiającego

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Joselewicza 4

 

31

Punkt Obsługi Mieszkańców/CH Nowy Świat

Ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Krakowska 20

Punkt zlokalizowany na parterze Galerii

32

Punkt Obsługi Mieszkańców/CH Millenium Hall

Ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Al. Kopisto 1

 dźwig osobowy

33

Punkt Obsługi Mieszkańców/CH Plaza

Ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Al. Rejtana 65

 dźwig osobowy

34

Punkt Obsługi Mieszkańców/Galeria Rzeszów

Ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Al. Piłsudskiego 44

 dźwig osobowy

35

Miejski Konserwator Zabytków

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Targowa 3

 

36

Biuro Audytu Wewnętrznego

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Targowa 3

 

37

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Plac Ofiar Getta 3

Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.

38

Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa

Bezpośredni wjazd z poziomu na parter oraz odpowiednia szerokość drzwi dostosowane do wózków inwalidzkich. Zamontowane drzwi dwuskrzydłowe z zamontowanym włącznikiem reagującym na ciepło dłoni. Na parterze znajduje się pomieszczenie do obsługi osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda. Na I piętrze budynku jest WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Ks. Jałowego 23A

 

39

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bezpośredni wjazd z poziomu na parter oraz odpowiednia szerokość drzwi dostosowane do wózków inwalidzkich. Przy bramce wejściowej znajduje się domofon.

ul. Nizinna 30/1

 

40

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Bezpośredni wjazd z poziomu na parter oraz odpowiednia szerokość drzwi dostosowana do wózków inwalidzkich. Zamontowane drzwi dwuskrzydłowe z włącznikiem reagującym na ciepło dłoni. W budynku znajduje się winda. Na I piętrze budynku jest WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. ks. Jałowego 23A

 

41

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie

Wyznaczone są dwa miejsca parkingowe w odległości 30 m od wejścia do głównego budynku. Duża widna przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd przystosowany do ruchu wózków inwalidzkich. Zainstalowany podest stały zewnętrzny na schodach. WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Załęska 7a

 

42

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie

Przed budynkiem wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Duża widna przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Zainstalowany podest stały zewnętrzny na schodach. WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Powstańców Śląskich 4

 

43

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie

Przed budynkiem wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Duża widna przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Podjazd dla osób niepełnosprawnych. WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Mjr H. Sucharskiego 1

 

44

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajduje się winda osobowa, której szerokość jest dostosowana do wózków inwalidzkich. WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Powstańców Styczniowych 37

 

45

Środowiskowy Dom Samopomocy

Ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych. Zainstalowany podest stały zewnętrzny na schodach oraz podjazd.

ul. Ofiar Katynia 1

 

46

Środowiskowy Dom Samopomocy

Ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednie wejście z poziomu na parter oraz odpowiednia szerokość drzwi dostosowana do wózków inwalidzkich.

ul. Powstańców Styczniowych 37 (filia)

 

47

Izba Wytrzeźwień

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane przy sąsiednim budynku tj. przy SPZOZ Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie. Bezpośredni wjazd z poziomu na parter oraz odpowiednia szerokość drzwi dostosowana do wózków inwalidzkich. WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Kochanowskiego 17,

 

48

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Brak dostosowania

dla osób niepełnosprawnych. WC niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Jagiellońska 26,

Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Przed budynkiem będą się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (aktualnie trwa  remont).  Podjazdy na schodach  stałe dla osób niepełnosprawnych. WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Skubisza 4

 

49

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym stały zewnętrzny podjazd na schodach. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Targowa 1

 

50

Miejski Zespół Żłobków

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku, ponadto są zamontowane podjazdy dla osób niepełnosprawnych i domofon przy żłobku w budynku. 

ul. Jarosława Dąbrowskiego 73

 

51

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych

ul. Unii Lubelskiej 4

 

52

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Bezpośredni wjazd z poziomu na parter oraz odpowiednia szerokość drzwi dostosowane do wózków inwalidzkich. Zamontowane drzwi dwuskrzydłowe z zamontowanym włącznikiem reagującym na ciepło dłoni. W budynku znajduje się winda. Na I piętrze budynku znajduje się WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Ks. Jałowego 23A

 

53

Straż Miejska w Rzeszowie

Brak wyznaczonych  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym stały zewnętrzny podjazd na schodach. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Targowa 1

 

54

Zarząd Transportu Miejskiego

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację do osoby niepełnosprawnej.

ul. Trembeckiego 3

Wejście do budynku tylko na poziom parteru (od tyłu budynku).

 55

Punkt Obsługi Podróżnego ZTM

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

ul. Grottgera 22

 

 56 

Punkt Obsługi Podróżnego ZTM

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym stały zewnętrzny podjazd na schodach. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Targowa 1

 

 57

Punkt Obsługi Podróżnego ZTM

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Bezpośredni wjazd z poziomu na parter oraz odpowiednia szerokość drzwi dostosowana do wózków inwalidzkich. Brak dostępności WC dla osób z zewnątrz.

ul. Lisa Kuli 20

 

 58

Punkt Obsługi Podróżnego ZTM

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Bezpośredni wjazd z poziomu na parter oraz odpowiednia szerokość drzwi dostosowana do wózków inwalidzkich. WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Towarnickiego 7

 

 59

Punkt Obsługi Mieszkańców/ Punkt Obsługi Podróżnego  ZTM/ CH Nowy Świat

Ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Krakowska 20

Punkt zlokalizowany na parterze Galerii

 60

Punkt Obsługi Mieszkańców/ Punkt Obsługi Podróżnego ZTM /CH Plaza

Ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

al. Rejtana 65

 dźwig osobowy

61

Zarząd Zieleni Miejskiej

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Bezpośredni wjazd z poziomu na parter oraz odpowiednia szerokość drzwi dostosowane do wózków inwalidzkich. WC niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

pl. Ofiar Getta 6

 

 

Opublikował(a): 17.03.2021 14:29, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 08.03.2021 09:53, Agnieszka Świder
Drukuj Poleć znajomym