Wersja Archiwalna

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Siedziba

Adres: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
Fax: 17 875 46 41
E-Mail:
edg@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa 7.30 - 17.00

 


Dyrektor

Imię i nazwisko: Grażyna KALANDYK
Siedziba: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
E-Mail:
edg@um.rzeszow.pl

Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Biura


Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: wakat


Struktura organizacyjna

Biurem Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń (EDG) zarządza dyrektor, przy pomocy zastępcy dyrektora.

W Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń tworzy się referaty:

 1. Centrum Obsługi Rzeszowskiego Przedsiębiorcy;
 2.  Referat Zezwoleń i Kontroli.

Zadania

Do zadań Centrum Obsługi Rzeszowskiego Przedsiębiorcy należy w szczególności:

 1. przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanej w dalszej części niniejszego regulaminu CEIDG);
 2. przekształcanie wniosków na formę elektroniczną i przesyłanie do CEIDG;
 3. prowadzenie spraw związanych z archiwizacją wniosków składanych do CEIDG za pośrednictwem urzędu;
 4. udostępnianie informacji o danych zgromadzonych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń i odpisów;
 5. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem danych między punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 22a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (zwanym w dalszej części niniejszego regulaminu punktem kontaktowym), a Prezydentem;
 6. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem kompletności i aktualności informacji umieszczonych w punkcie kontaktowym oraz niezwłocznym udzielaniem odpowiedzi na wnioski o udzielenie tych informacji;
 7. prowadzenie spraw związanych z umożliwieniem za pośrednictwem punktu kontaktowego realizacji spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem zakończeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem procedur odwoławczych;
 8. przygotowywanie informacji dotyczących harmonogramów naboru wniosków do programów operacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz o aktualnych, dostępnych dla przedsiębiorców narzędziach wsparcia takich jak pożyczki, fundusze poręczeniowe, dotacje, refundacje, szkolenia, projekty unijne;
 9. współpraca z instytucjami rynku pracy przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy;
 10. współpraca z organizacjami z otoczenia biznesu;
 11. pozyskiwanie i udzielanie informacji na temat koncesji, pozwoleń innych wymagań dotyczących przedsiębiorców;
 12. udzielanie pomocy osobom z kraju oraz z zagranicy w zakładaniu działalności gospodarczej;
 13. pobudzanie aktywności gospodarczej mieszkańców Rzeszowa poprzez podejmowanie szeregu działań takich jak udział w projektach regionalnych oraz międzynarodowych, realizowanie projektów autorskich skierowanych do rzeszowskich przedsiębiorców oraz oferowanie możliwości uczestnictwa w programach rozwojowych;
 14. przygotowywanie sprawozdań z udzielonej przez Prezydenta pomocy publicznej de minimis w rolnictwie, rybołówstwie i dla przedsiębiorców, a także innej niż de minimis oraz ich przysyłanie z wykorzystaniem portalu sprawozdawczego;
 15. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony praw konsumenckich przy realizacji zadań określonych w programach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi;
 16. przygotowywanie informacji i danych z zakresu statystyki publicznej dotyczących działalności miasta i jego wyników oraz opracowywanie tych danych w formie ankiet, raportów i sprawozdań.


Do zadań Referatu Zezwoleń i Kontroli należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, cofaniem wygaszaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży;
 2. wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (catering);
 3. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem pobieraniem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 4. kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa w placówkach gastronomicznych i handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych;
 5. współdziałanie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie opiniowania wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 6. wprowadzanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wydanych, cofniętych i wygaszonych) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. kontrolowanie wykonywania obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie nieruchomości użytkowych przez przedsiębiorców;
 8. podejmowanie czynności w ramach uprawnień oskarżycielskich Prezydenta, gdy w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, o których mowa w pkt 7 ujawniono wykroczenia;
 9. ewidencjonowanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych;
 10. przygotowywanie projektów uchwał Rady opiniujących lokalizację kasyn gry;
 11. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i kontroli obiektów hotelarskich oraz innych obiektów nie będących obiektami hotelarskimi, w których są świadczone usługi hotelarskie;
 12. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 13. prowadzenie spraw dotyczących odmowy wpisu i wykreślenia z rejestru żłobków oraz wydawania zaświadczeń o wpisaniu podmiotu do rejestru żłobków i dokonaniu zmian w rejestrze żłobków;
 14. przyjmowanie opłat za wpis do rejestru żłobków;
 15. wprowadzanie danych dotyczących rejestru żłobków i klubów dziecięcych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Tryb działania

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa nadanym Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r., Zarządzeniem Nr 32/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa, Zarządzeniem Nr 67/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa


Wysokość opłat

Informacje na temat opłat podane są w poszczególnych procedurach Moja sprawa w urzędzie


Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Rejestry:

 • Rejestr wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.


Ewidencje:

 • Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej;
 • Ewidencja czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych, usługowych na terenie miasta Rzeszowa;
 • Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie - pól biwakowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów.


Archiwa:

 • Dokumenty dotyczące wpisów do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej tj. wniosek i dokumentacja z nim związana podlegają archiwizacji przez okres 100 lat;
 • Dokumenty dotyczące wpisów do CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki - Ministra Rozwoju, na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej tj. wniosek oraz dokumentacja z nim związana podlegają archiwizacji przez okres 10 lat (do wniosku i dokumentacji nie stosuje się przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
 • Dokumenty dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rzeszowa tj. wniosek oraz dokumentacja z nim związana podlegają archiwizacji przez okres 3 lat.

Data opracowania

31 lipca 2013 r.


Przygotowała

Katarzyna Kunicka


Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

Opublikował(a): 31.08.2016 14:08, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym