Wersja Archiwalna

Miejski Zarząd Dróg

Siedziba

Adres: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 748 37 00
Fax: 017 852 62 23
Strona WWW: http://www.mzdiz.erzeszow.pl
E-Mail: mzdiz@erzeszow.pl
Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: p.o. Adam Gajewski
Siedziba: Rzeszów, ul. Targowa 1/601
Telefon: 017 748 37 00
E-Mail: mzdiz@erzeszow.pl

Kompetencje:

Na podstawie upoważnienia Prezydenta Rzeszowa Nr Or. IV. 118/47/03:
1. Składanie oświadczeń woli, w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa, w zakresie realizacji statutowych zadań Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Rzeszowie, zwanego dalej "Zarządem".
2. Występowanie, w imieniu gminy Rzeszów, w postępowaniach administracyjnych i administracyjno-sądowych w sprawach z zakresu działania Zarządu.
3. Zastępowanie gminy Rzeszów w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu działania Zarządu, w tym w związanych z działalnością podejmowaną na podstawie umocowania wynikającego z niniejszego upoważnienia.
4. Udzielanie dalszych pełnomocnictw w sprawach, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego upoważnienia.
5. Prowadzenie, w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa, postępowania egzekucyjnego jako organ egzekucyjny na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r., Nr 110, póz. 968, z późn. zm.), w zakresie wyegzekwowania obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie wyżej cytowanej ustawy o drogach publicznych.
6. Wydawanie, w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa, decyzji administracyjnych w następujących sprawach z zakresu wyżej cytowanej ustawy o drogach publicznych:
1) przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego w razie jego samowolnego naruszenia (art. 36),
2) zajęcia pasa drogowego (art. 40),
3) wykonania lub przebudowy zjazdu do pól uprawnych lub zabudowań (art. 29),
4) lokalizowania w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, jak również umieszczania takich urządzeń na obiektach mostowych (art. 39 ust. 3).
Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Wszelkie pozostałe informacje oraz druki wniosków dotyczące działalności Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Rzeszowie dostępne są pod adresem internetowym http://www.mzdiz.erzeszow.pl

Opublikował(a): 07.06.2010 11:53, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 21.10.2008 09:22, Piotr Magdoń
Drukuj Poleć znajomym