Wersja Archiwalna

Izba Wytrzeźwień

Siedziba

Adres: ul. Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów
Telefon: 17 85 27 655, 17 85 27 686
E-Mail: izba.rzeszow@gmail.com

Godziny pracy: cała doba

Dyrektor

Imię i nazwisko: Zdzisław Król
Siedziba: ul. Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów
Telefon: 17 85 27 655, 17 85 27 686
E-Mail: izba.rzeszow@gmail.com

Kompetencje

Kierownika jednostki budżetowej

Godziny pracy

Czas pracy nienormowany, przyjmowanie stron: pon., śr. od 12.00 do 14.00

Struktura organizacyjna

Szczegóły organizacyjne określone są Zarządzeniem Nr VI/736/2012 z dn. 21 września 2012 r. zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenie Nr VI/736/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,
- REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie - Załącznik do Zarządzenia Nr VI/736/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 września 2012 r.

Podstawa prawna powołania

Izba Wytrzeźwień Izba działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 192),
- uchwały Nr LXXXI/1425/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. "Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie" oraz utworzenia jednostki budżetowej pn. "Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie",
- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.),
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- Statutu Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.

Sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2004 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2005 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2006 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2007 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2008 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2010 r.

 

 


Zadania

Izba stanowi miejsce czasowego pobytu osób nietrzeźwych, które swoim zachowaniem zakłócają spokój, dają powód do zgorszenia w miejscach publicznych, bądź na skutek nadużywania alkoholu stanowią niebezpieczeństwo dla otoczenia lub zdrowia własnego.
Do zadań Izby należy w szczególności:
· izolowanie osób naruszających spokój i porządek publiczny oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pozwalających bez uszczerbku dla zdrowia na powrót do normalnego stanu psychicznego i fizycznego,
· udzielanie pierwszej pomocy oraz zapewnieniu ciągłej opieki medycznej,
· udzielanie świadczeń sanitarno-higienicznych osobom zatrzymanym w Izbie,
· motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach lecznictwa odwykowego.
W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 i 2 Izba współdziała z Policją, placówkami służby zdrowia, organizacjami społecznymi, kościelnymi oraz innymi instytucjami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Majątek

Gospodarka finansowa jest prowadzona w formie jednostki budżetowej.

Budżet

- na 2003 r.
- na 2004 r.
- harmonogram wydatków 2004 r.
- na 2005 r.
- na 2006 r.
- na 2007 r.
- na 2008 r.
- na 2009 r.

- na 2010 r.

- na 2011 r.

- na 2012 r.

- na 2013 r.

Bilans

- za 2002 r.
- za 2004 r.
- za 2005 r.
- za 2006 r.
- za 2007 r.
- za 2008 r.

- za 2009 r.

- za 2010 r.

- za 2011 r.

- za 2012 r.

- plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 r.

- plan finansowy zakładu budżetowego.

Wysokość opłat

Wysokość opłaty za pobyt w Izbie regulowana jest Uchwałą Nr XX/32/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 marca 2004 r. i wynosi 250 zł.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja osób zatrzymanych w Izbie prowadzona jest w formie: - Księgi ewidencyjnej w formie książkowej i elektronicznej, - Karty ewidencyjnej. Prowadzona jest także ewidencja osób doprowadzonych do Izby lecz nie przyjętych. Izba archiwizuje dokumentację w składnicy akt.

Informacje nieudostępnione

Dane osobowe pacjentów – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. tekst jednolity z 2002 r. Nr 101, poz. 926)

Data opracowania - 26 czerwca 2003 r., 10 kwietnia 2004 r., 3 listopada 2004 r., 24 marca 2005 r., 4 kwietnia 2006 r., 27 lutego 2008 r., 26 marca 2008 r., 10 kwietnia 2009 r., 27 stycznia 2010 r., 18 listopada 2010 r.

Opracował - Zdzisław Król - Dyrektor

Zatwierdził - Zdzisław Król - Dyrektor

Opublikował(a): 30.08.2013 22:44, Wacław Janaś
Wytworzył(a): 23.10.2008 14:25, Zdzisław Król - Dyrektor
Drukuj Poleć znajomym