Wersja Archiwalna

Izba Wytrzeźwień

Siedziba

Adres: ul. Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów
Telefon: 017 85 27 655, 017 85 27 686
E-Mail: izba.w@neostrada.pl
Godziny pracy: cała doba

Dyrektor

Imię i nazwisko: Zdzisław Król
Siedziba: ul. Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów
Telefon: 017 85 27 655, 017 85 27 686
E-Mail: izba.w@neostrada.pl

Kompetencje

Kierownika zakładu budżetowego

Godziny pracy

Czas pracy nienormowany, przyjmowanie stron: pon.-śr. od 12.00 do 14.00

Struktura organizacyjna

Szczegóły organizacyjne określone są w Statucie Izby Wytrzeźwień ustalonym Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr XXIV/95/2004 z dnia 01 czerwca 2004 r. oraz Regulaminie Wewnętrznym Izby ustalonym Zarządzeniem Nr IV/696/04 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 września 2004 r.

Regulamin organizacyjny i Regulamin wewnętrzny

- Zarządzenie Nr IV/63/2003 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,
- REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie - Załącznik do Zarządzenia Nr IV/63 /2003 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 7 kwietnia 2003 r.,
- Zarządzenie Nr IV/696/04 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wewnętrznego Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,
- REGULAMIN WEWNĘTRZNY Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie - Załącznik do Zarządzenia Nr IV/696/04 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 września 2004 r.

Statut

Podstawa prawna powołania

Izba Wytrzeźwień Izba działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 192),
- Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr 31/74 z dnia 4 października 1974 r. dotyczącego utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie,
- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.),
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- Statutu Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.

Sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2004 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2005 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2006 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2007 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2008 r.

Tryb działania

Procedura przyjmowania i zwalniania oraz opieki nad osobami nietrzeźwymi określone są w Regulaminie Wewnętrznym Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie zatwierdzonym Zarządzeniem NrIV69/04 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 września 2004 r.

Zadania

Izba stanowi miejsce czasowego pobytu osób nietrzeźwych, które swoim zachowaniem zakłócają spokój, dają powód do zgorszenia w miejscach publicznych, bądź na skutek nadużywania alkoholu stanowią niebezpieczeństwo dla otoczenia lub zdrowia własnego.
Do zadań Izby należy w szczególności:
· izolowanie osób naruszających spokój i porządek publiczny oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pozwalających bez uszczerbku dla zdrowia na powrót do normalnego stanu psychicznego i fizycznego,
· udzielanie pierwszej pomocy oraz zapewnieniu ciągłej opieki medycznej,
· udzielanie świadczeń sanitarno-higienicznych osobom zatrzymanym w Izbie,
· motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach lecznictwa odwykowego.
W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 i 2 Izba współdziała z Policją, placówkami służby zdrowia, organizacjami społecznymi, kościelnymi oraz innymi instytucjami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Majątek

Gospodarka finansowa jest prowadzona w formie zakładu budżetowego. Izba Wytrzeźwień funkcjonuje w budynku o powierzchni 1 167,70 m kw. położonym na gruncie o pow. 5 016 m kw., posiada sieć komputerową dla siedmiu stanowisk pracy.

Budżet

- na 2003 r.
- na 2004 r.
- harmonogram wydatków 2004 r.
- na 2005 r.
- na 2006 r.
- na 2007 r.
- na 2008 r.
- na 2009 r.

Bilans

- za 2002 r.
- za 2004 r.
- za 2005 r.
- za 2006 r.
- za 2007 r.
- za 2008 r.

Wysokość opłat

Wysokość opłaty za pobyt w Izbie regulowana jest Uchwałą Nr XX/32/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 marca 2004 r. i wynosi 250 zł.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja osób zatrzymanych w Izbie prowadzona jest w formie: - Księgi ewidencyjnej w formie książkowej i elektronicznej, - Karty ewidencyjnej. Prowadzona jest także ewidencja osób doprowadzonych do Izby lecz nie przyjętych. Izba archiwizuje dokumentację w składnicy akt.

Informacje nieudostępnione

Dane osobowe pacjentów – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. tekst jednolity z 2002 r. Nr 101, poz. 926)

Data opracowania - 26 czerwca 2003 r., 10 kwietnia 2004 r., 3 listopada 2004 r., 24 marca 2005 r., 4 kwietnia 2006 r., 27 lutego 2008 r., 26 marca 2008 r., 10 kwietnia 2009 r.

Opracował - Zdzisław Król - Dyrektor

Zatwierdził - Zdzisław Król - Dyrektor

Opublikował(a): 10.04.2009 08:10, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 23.10.2008 14:25, Zdzisław Król - Dyrektor
Drukuj Poleć znajomym