Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wydział Architektury

W budynku tym, mieścii się 
Wydział Architektury
W budynku tym, mieścii się Wydział Architektury

Siedziba

Adres: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
Fax:      17 875 43 40
E-Mail: ar@erzeszow.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30,
                                            środa  7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Andrzej SKOTNICKI
Siedziba: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
E-Mail:   askotnicki@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

 

Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: Katarzyna LEŚKO
Siedziba: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
E-Mail:   klesko@erzeszow.pl

 

 

Zadania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - prowadzenie spraw i przygotowywanie rozstrzygnięć  administracyjnych wynikających z przepisów

  • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U.2018.1945 , tekst jednolity) ,

  • ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

(Dz.U.2018.1202 , tekst jednolity z późniejszymi zmianami) ,

  • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r.

(Dz.U.2018.1474 , tekst jednolity) ,

  • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r.

(Dz.U.2018.1314 , tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

         oraz aktów wykonawczych ,

  

   - przygotowywanie zaświadczeń właściwych dla starosty
            w zakresie wykonywania funkcji administracyjno-budowlanej ;

   - współpraca z Biurem Rozwoju Miasta Rzeszowa i innymi wydziałami w przygotowywaniu
            materiałów wyjściowych do organizowanych konkursów architektonicznych
            i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Prowadzone sprawy:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Zezwolenia i decyzje 
      - decyzje o warunkach zabudowy
      - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
      - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
      - decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
      - decyzje pozwoleń na budowę / rozbiórkę
      - zmiana decyzji pozwolenia na budowę
      - przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby
      - zmiana sposobu użytkowania obiektu

   2. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

   3. Zaświadczenia
      - np. o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o samodzielności lokali

   4. Wyrysy i wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
       oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.Struktura Wydziału
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Wydziałem Architektury kieruje:
     - Dyrektor Wydziału
     - przy pomocy Zastępcy Dyrektora


   W skład Wydziału wchodzą następujące stanowiska i zespoły merytoryczne:

      1. Stanowiska pracy do bezpośredniej obsługi merytorycznej interesantów
            (zwane "rejonami"), których terenowy obszar właściwości określa Dyrektor Wydziału ;

      2. Zespół stanowisk do spraw przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy
            oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ;

      3. Stanowiska pracy do spraw weryfikacji projektów budowlanych ;

      4. Stanowisko pracy do spraw związanych z przekształceniami własnościowymi lokali
             i do spraw egzekucji administracyjnej ;

      5. Stanowisko pracy do spraw współpracy z jednostkami planowania przestrzennego
            oraz rejestrów decyzji o warunkach i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ;

      6. Stanowiska pracy do spraw obsługi kancelaryjno – biurowej ;

      7. Stanowisko pracy do spraw obsługi informatyczno – technicznej ;

      8. Stanowiska pracy do spraw obsługi sekretariatu.


                  Stan wydziału - 40 osóbTryb działania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Podania i wnioski w celu uzyskania odpowiednich decyzji, zaświadczeń i pozostałych spraw można składać:

      - w sekretariacie Wydziału Architektury - Rzeszów , ul. Kopernika 15 , pok.35 , II piętro
      - w Ratuszu - Rzeszów ,  Rynek 1 , okienko kancelarii ogólnej , parter
     
   W sekretariacie Wydziału Architektury można pobrać formularze następujących wniosków, zgłoszeń:

       1   Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
       2   Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
       3   Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę      "OBOWIĄZUJE od 17.12.2016"
       5   Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego      "OBOWIĄZUJE od 17.12.2016"
       6   Informacje uzupełniające do wniosku.o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę,
            zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
            oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane      "OBOWIĄZUJE od 17.12.2016"
       7   Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
       8   Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
       9   Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
      11  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane      "OBOWIĄZUJE od 17.12.2016"
      12  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
      13  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
      14  Uzupełnienie wniosku inne niż w pozycji 6

DRUKI  i  WNIOSKI  do pobrania  >>>>>>

 


Wysokość opłat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Wnioski nie podlegają opłacie skarbowej.

   Opłacie skarbowej podlegają decyzje.

   Wysokość opłaty skarbowej za uzyskane decyzje i zaświadczenia reguluje ustawa
      o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

  

   Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy  

      pod nazwą:    „Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

      o numerze:     17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

   Decyzje w sprawach zabudowy mieszkaniowej są zwolnione z opłaty skarbowej.Ewidencje, Archiwa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Ewidencje
      Wydział Architektury nie prowadzi ewidencji, których dane byłyby udostępniane.

   Archiwa
      Dokumenty wszystkich spraw prowadzonych w Wydziale są przekazywane do archiwum zakładowego.
      Udostępnianie tych dokumentów w uzasadnionych przypadkach, następuje na pisemny wniosek
         osoby zainteresowanej.Informacje nieudostępnione

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nie udostępnia się danych osobowych osób biorących udział w postępowaniach administracyjnych.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.   Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań nałożonych wymaganiami prawa wymienionymi niżej:

        - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

        - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

        - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

        - ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

        - ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

        - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

 Data opracowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 października 2008 r.

 

Data aktualizacji
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 kwietnia 2013 r.Opracowała
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dr inż. arch. Beata Bieleń-Zajdel

 

Aktualizacja   29 maja 2018 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opublikował(a): 28.10.2019 13:25, Sławomir Prygarewicz
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:41, Andrzej Skotnicki
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21584610
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl