Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Dyrekotr Wydziału Organizacyjno-Administracyjny

Siedziba

Adres: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

Infolinia:  1 77 88 99 00
E-Mail:
ora@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: dr ALICJA TRZYNA
Siedziba: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
E-Mail:
ora@erzeszow.pl

 

Struktura organizacyjna:

W Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym tworzy się:

 1. Oddział Organizacyjny,

 2. Oddział Gospodarczy, którego pracą kieruje kierownik oddziału;

 3. Oddział Kancelaryjny, którego pracą kieruje kierownik oddziału.

W Oddziale Organizacyjnym tworzy się Referat Kadr, którego pracą kieruje kierownik referatu.

W Oddziale Kancelaryjnym tworzy się referaty:

 1. Referat Prezydialny, którego pracą kieruje kierownik referatu;

 2. Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańców, którego pracą kieruje kierownik referatu.


 

Zadania:

Do zadań Oddziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz systematyczne wdrażanie optymalnych zasad organizacji i zarządzania;

 2. prowadzenie prac w zakresie stosowania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz kontroli zarządczej, na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem;

 3. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu, wdrażanie postanowień regulaminu oraz przedkładanie Prezydentowi projektów zmian do regulaminu;

 4. przygotowywanie projektów porozumień zawieranych z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie przejścia niektórych zadań do realizacji oraz prowadzenie ewidencji tych porozumień;

 5. prowadzenie spraw dotyczących wewnętrznego ustroju miasta, zmiany granic, ustalenia jego herbu, nadawania honorowego obywatelstwa miasta;

 6. opracowywanie projektów statutu Miasta i projektów statutów jednostek organizacyjnych;

 7. ewidencjonowanie zarządzeń Prezydenta oraz przekazywanie ich do wykonania wydziałom, jednostkom organizacyjnym oraz kierownikom służb i inspekcji; z zastrzeżeniem § 20 ust.3 pkt 3 lit.c niniejszego Regulaminu;

 8. prowadzenie ewidencji upoważnień Prezydenta; § 35ust.2 pkt.6  niniejszego Regulaminu;

 9. przygotowywanie propozycji odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;

 10. ewidencjonowanie wniosków komisji Rady i przygotowywanie propozycji odpowiedzi;

 11. prowadzenie spraw związanych z przynależnością miasta do stowarzyszeń, fundacji i związków samorządu terytorialnego;

 12. prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem miasta z organami wymiaru sprawiedliwości i Policją, z wykluczeniem czynności operacyjnych;

 13. prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów parlamentarnych, Prezydenta RP, organów jednostek samorządu terytorialnego, posłów do Parlamentu Europejskiego oraz referendum ogólnopolskiego i gminnego;

 14. prowadzenie książki kontroli przeprowadzanych w urzędzie przez organy kontroli zewnętrznej, koordynowanie przygotowania projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz wykonania zaleceń pokontrolnych z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 pkt 12 niniejszego Regulaminu;

 15. prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.

 

Do zadań Referatu Kadr należy w szczególności:

 1. realizacja polityki zatrudnienia w urzędzie;

 2. planowanie i zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszem płac;

 3. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych;

 4. prowadzenie rejestru poleceń służbowych Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika;

 5. opracowywanie projektów, wdrażanie i aktualizacja regulaminu pracy oraz regulaminu premiowania;

 6. kontrola dyscypliny pracy;

 7. prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem i odznaczaniem pracowników oraz udzielaniem upomnień i kar regulaminowych;

 8. prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;

 9. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników urzędu;

 10. prowadzenie spraw związanych z oceną pracy pracowników urzędu;

 11. opracowywanie projektu regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i współdziałanie

  z Komisją Kwalifikacyjną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

 12. prowadzenie spraw dotyczących współdziałania Prezydenta ze związkami zawodowymi działającymi w urzędzie;

 13. współdziałanie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w sprawach reklamowania pracowników urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

 14. współdziałanie z Wydziałem Księgowo-Rachunkowym w zakresie przekazywania informacji kadrowych;

 15. współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie oraz Powiatową Radą Zatrudnienia w Rzeszowie.


Do zadań Oddziału Gospodarczego należy w szczególności:

 1. administrowanie budynkami i lokalami biurowymi urzędu oraz planowanie ich remontów i konserwacji;

 2. zabezpieczenie mienia przed pożarem, kradzieżą i innymi zniszczeniami oraz kontrola wydziałów odnośnie przestrzegania przepisów w tym zakresie;

 3. utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych oraz estetycznego wyglądu budynków urzędu i ich otoczenia;

 4. gospodarowanie mieniem ruchomym, w tym również środkami transportu;

 5. obsługa transportowa Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika;

 6. prowadzenie ewidencji mienia;

 7. organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego;

 8. realizacja zapotrzebowania na pieczątki, pieczęcie i tablice urzędowe oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie;

 9. prowadzenie biura rzeczy znalezionych, powielarni oraz magazynów gospodarczych;

 10. prenumerata dzienników urzędowych oraz prasy dla potrzeb urzędu;

 11. konserwacja sprzętu i wyposażenia technicznego urzędu;

 12. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami wytwarzanymi w urzędzie;

 13. organizowanie działań mających na celu optymalizację kosztów ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych gminy Rzeszów.


Do zadań Oddziału Kancelaryjnego należy w szczególności:

 1. protokołowanie przebiegu narad i konferencji zwoływanych przez Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza;

 2. przekazywanie projektów uchwał do Biura Rady Miasta;

 3. prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu;

 4. dbanie o właściwy obieg dokumentów oraz komunikację wewnętrzną Urzędu;

 5. prowadzenie archiwum zakładowego.

 

Do zadań Referatu Prezydialnego należy w szczególności:

 1. obsługa kancelaryjno-administracyjna Prezydenta;

 2. koordynacja wyjazdów służbowych Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza oraz zawiadywanie obsługą transportową w tym obszarze;

 3. prowadzenie spraw związanych z funkcją reprezentacyjną Prezydenta;

    4.     przygotowywanie dla Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza:

                        a)  harmonogramów spotkań, konferencji  narad,

                        b)  wystąpień przemówień okolicznościowych;

     5.  przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców w sprawach kierowanych do Prezydenta, w szczególności:

a)   analizowanie tematyki spraw zgłaszanych przez mieszkańców i przedkładanie ich do załatwienia według właściwości Prezydentowi, Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi;

b)   ustalanie  terminarza  indywidualnych  spotkań  Prezydenta ,   Zastępców  Prezydenta  i   Sekretarza     z mieszkańcami;

c)  przygotowywanie    indywidualnych   spotkań  Prezydenta,  Zastępców    Prezydenta   i   Sekretarza   z mieszkańcami poprzez relacjonowanie stanu załatwiania spraw prowadzonych w urzędzie lub jednostkach organizacyjnych i przygotowywanie odpowiednich materiałów we współpracy z  merytorycznymi wydziałami  oraz jednostkami;

d)  przesyłanie ewentualnych dyspozycji Prezydenta, Zastępców Prezydenta oraz Sekretarza po spotkaniach z mieszkańcami do właściwych wydziałów oraz jednostek organizacyjnych.

    6. koordynacja czynności w zakresie działalności lobbingowej na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.

 

Do zadań Teleinformatycznego Centrum Obsługi Mieszkańców należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem;

 2. obsługa zapytań i interwencji zgłaszanych za pomocą teleinformatycznych kanałów komunikowania się;

 3. redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.


Wydział Organizacyjno-Administracyjny wspomaga nadzór Prezydenta nad Strażą Miejską w Rzeszowie.


Tryb działania:

Zarządzenie Nr 74/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa, z późn.zm.


Wysokość opłat:

Zarządzenie nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz udostępniania informacji publicznej na wniosek


Data opracowania:
20.11.2019


Opracowała:
Małgorzata Lisowicz - Inspektor Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego 


Zatwierdził:
Alicja Trzyna - Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego

Opublikował(a): 20.11.2019 12:08, Małgorzata Lisowicz
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:44, Alicja Trzyna
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21585089
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl