Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr X/228/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody

Uchwała Nr X/229/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr X/231/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie zaliczenia ulicy Agatowej do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr X/232/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr X/233/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Miłocin – św. Huberta.

Uchwała Nr X/234/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli.

Uchwała Nr X/235/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do rad osiedli.

Uchwała Nr XI/236/2019 z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XI/237/2019 z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2020 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2020 rok

Uchwała Nr XII/238/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XII/239/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XII/240/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rzeszowa na lata 2019 – 2021”

Uchwała Nr XII/241/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXXII/1451/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 października 2010 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 209/21/2010, Nr 210/22/2010 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XII/242/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XII/243/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XII/244/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich w Rzeszowie

Uchwała Nr XII/245/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: Staroniwskiej, Miłocińskiej, Goździkowej, Staszica, Mieczykowej w Rzeszowie

Uchwała Nr XII/246/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XII/247/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Zabłocie w Rzeszowie

Uchwała Nr XII/248/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Gałęzowskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XII/249/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: Baldachówka i Ciasnej Rzeszowie

Uchwała Nr XII/250/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr XII/251/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała Nr XII/252/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XII/253/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.

Uchwała Nr XII/254/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zielony most – enklawy przyrodnicze na obszarach miejskich” w ramach naboru mikroprojektów z Programu Interreg Polska - Słowacja na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa I: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

Uchwała Nr XII/255/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XII/256/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. ”Teraz Przedszkolaki !” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Uchwała Nr XII/257/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie utworzenia dodatkowego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie

Uchwała Nr XII/258/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie utworzenia dodatkowego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie

Uchwała Nr XII/259/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr XII/260/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.162.2019

Uchwała Nr XII/261/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody

Uchwała Nr XII/263/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Kr. St. Augusta.

Uchwała Nr XIV/265/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.

zmieniająca Nr LIX/1380/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr XIV/266/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr LIX/1381/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XV/267/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa wotum zaufania.

Uchwała Nr XV/268/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2018 rok.

Uchwała Nr XV/269/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2018 rok.

Uchwała Nr XV/270/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XV/271/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XV/272/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2019 roku.

Uchwała Nr XV/273/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Uchwała Nr XV/274/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie – w części dotyczącej terenu MW/U.

Uchwała Nr XV/275/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Uchwała Nr XV/276/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-2032.

Uchwała Nr XV/277/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego.

Uchwała Nr XV/278/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Świętego Marcina.
Ilość odwiedzin: 21475635
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl