Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XXI/479/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XXI/480/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XXI/481/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do rad osiedli.

Uchwała Nr XXII/482/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXII/483/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XXII/484/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XXII/485/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XXII/486/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2018 – 2020.”

Uchwała Nr XXII/487/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Uchwała Nr XXII/488/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwała Nr XXII/489/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr IX/200/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXII/490/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Uchwała Nr XXII/491/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXII/492/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przywrócenia regionalizacji w zakresie zagospodarowania odpadów

Uchwała Nr XXII/493/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr XXII/494/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Wioślarskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XXII/495/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXII/496/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXII/497/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej zajętej pod pas drogowy ulicy Boya Żeleńskiego

Uchwała Nr XXII/498/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody

Uchwała Nr XXII/499/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XXII/500/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg publicznych gminnych

Uchwała Nr XXII/501/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Technikum Nr 8 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5 w Rzeszowie

Uchwała Nr XXII/502/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie z budżetu Gminy Miasto Rzeszów dotacji w wyższej wysokości dla niektórych publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonych przez inne niż Gmina Miasto Rzeszów osoby prawne lub osoby fizyczne

Uchwała Nr XXII/503/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2020 wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi – prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - którym ustalono obwód.

Uchwała Nr XXII/504/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Radzie Młodzieży Rzeszowa

Uchwała Nr XXII/505/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Zawiszy Czarnego.

Uchwała Nr XXIII/506/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XXIII/507/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXIII/508/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/509/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2020 roku.

Uchwała Nr XXIII/510/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XXIII/511/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXIII/512/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2020 rok.

Uchwała Nr XXIII/513/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

Uchwała Nr XXIII/514/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Rzeszów do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Uchwała Nr XXIII/515/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie pozbawienia ulicy Romana Krogulskiego w Rzeszowie kategorii drogi publicznej gminnej

Uchwała Nr XXIII/516/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXIV/518/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XXIV/519/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XXIV/520/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku.

Uchwała Nr XXIV/521/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin Park” w Rzeszowie – w części B/2.

Uchwała Nr XXIV/522/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 298/3/2018 w rejonie ul. Popiełuszki i ul. Seniora w Rzeszowie – w części I.

Uchwała Nr XXIV/523/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Miłocińskiej, Al. Niepodległości, Lubicz.

Uchwała Nr XXIV/524/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Franciszka Kotuli w Rzeszowie.

Uchwała Nr XXIV/527/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Rzeszów w roku szkolnym 2019/2020.

Uchwała Nr XXIV/526/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rzeszowa na lata 2019-2022.

Uchwała Nr XXIV/525/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie.

Uchwała Nr XXIV/528/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania i realizacji projektu pn. „Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka” w ramach Celu Tematycznego Dziedzictwo, Priorytet 2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Ilość odwiedzin: 21475749
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl