Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2


Siedziba

Adres Al. Tadeusza Rejtana 3, 35-326 Rzeszów
Telefon 17 748 38 00 (sekretariat)
Strona WWW www.ppp2.rzeszow.pl
E-mail:  
Poradnia: biuro@ppp2.rzeszow.pl
Dyrektor: dyrektor@ppp2.rzeszow.pl
Księgowość: ksiegowosc@ppp2.rzeszow.pl
Zespół Orzekający: zespol@ppp2.rzeszow.pl
Adres Elektronicznej Skrzynku Podawczej ePUAP /ppp2rzeszow/SkrytkaESP
Godziny pracy:

8.00 - 15.30 (sekretariat - przyjmowanie i wydawanie dokumentów)

8.00 - 18.00 (poradnia: diagnoza, terapia, warsztaty, szkolenia)

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1.      1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana (Pani/Pana dziecka) danych osobowych, jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie, Al. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów.

2.      2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora danych.

3.      3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

- Pani/Pana (Pani/Pana dziecka) dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w zajęciach i terapiach prowadzonych przez Placówkę. W przypadku wystąpienia o opinię lub orzeczenie dane będą przetwarzane w celu diagnozy i wydania opinii lub orzeczenia.

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków prawnych wynikających w szczególności w ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oraz ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, a także aktów wykonawczych do tych ustaw: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2017 w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

4.     

           4. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.      5. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:

a)      dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO,

b)      żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO),

c)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO,

d)      wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.

6.     

            6. Inne informacje:

Podanie danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3 jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.

 

INFORMUJEMY, ŻE NIE REALIZUJEMY PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO PRZY ZGŁOSZENIU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNĄ, ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ ROZLICZALNOŚCI I BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI             

 

 


                                                                                                                                                                                     Dorota Dominik

                                                                                                                                                                                     Dyrektor

                                                                                                                                                                                     Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Rzeszowie

 

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Dorota Dominik
Siedziba Al. Tadeusza Rejtana 3, 35-326 Rzeszów
Telefon 17 748 38 01
E-mail dyrektor@ppp2.rzeszow.pl
Kompetencje

Zgodnie ze Statutem:

 

      Do obowiązków Dyrektora placówki należy :

1)kierowanie całokształtem działalności Poradni w oparciu o przepisy prawa oświatowego

2)opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych Poradni (arkusza organizacyjnego Poradni, projektu rocznego planu pracy i Programu Rozwoju Poradni, tygodniowego rozkładu zajęć pracowników)

3)opracowanie zakresu obowiązków wszystkich pracowników

4)dobór i zatrudnianie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

5) sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego

6) dokonywanie oceny pracy pracowników pedagogicznych

7) zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy

8) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej

9) dbałość o majątek Poradni i powierzanie odpowiedzialności materialnej podległym pracownikom

10) tworzenie właściwej atmosfery w placówce, opartej na zasadach wzajemnego szacunku, sprzyjającej efektywnej pracy i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa jej pracownikom

11) tworzenie i propagowanie pozytywnego wizerunku Poradni w środowisku

12) sprawowanie kontroli zarządczej.

 

   Dyrektor jako kierownik placówki dla zatrudnionych w niej pracowników pedagogicznych oraz pracowników nie będących nauczycielami decyduje w sprawie:

1)wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Poradni

2)zatrudniania i zwalniania wszystkich pracowników Poradni

3)premiowania i nagradzania pracowników oraz udzielania kar porządkowych

4)decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Poradni i jej bieżącego funkcjonowania

5)wykorzystywania według własnego uznania (po konsultacji z Radą Pedagogiczną) środków finansowych przyznanych na działalność Poradni

6)reprezentowania Poradni na zewnątrz i podpisywania dokumentów i korespondencji

7)występowania z wnioskiem do Organu Prowadzącego  o powierzenie stanowiska innemu pracownikowi pedagogicznemu Poradni w przypadku nieobecności dyrektora

8) występowanie z wnioskami (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) o nagrody  i odznaczenia dla pracowników Poradni.

       Dyrektor odpowiada za: 

1)poziom dydaktyczny i organizacyjny placówki

2)zgodność funkcjonowania Poradni z przepisami prawa

oświatowego i niniejszego statutu

3) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na

działalność Poradni

4) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji

Poradni i spraw pracowniczych.

Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną,dyrektorami placówek oświatowych,

związkami zawodowymi,różnymi stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na

 

rzecz dziecka i rodziny.

Godziny pracy 7.30 - 12.00 (przyjęcia)

 

Podstawa prawna

Powołana na podstawie § 5 ust. 2 Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 14 czerwca 1973r Nr DW1-437/7/73 w sprawie organizacji i działalności poradni wychowawczo-zawodowych i za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie wyrażoną pismem z dnia 28.12.1973  Nr KOS-VI-110/2014/73.

 

Statut

 pobierz

 

Przedmiot działalności i kompetencji jednostki

1.

 

    Cele poradni:

 

- udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz  pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

1) - udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej  z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży;

2) - wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

2.    Zadania poradni:

1)  - diagnozowanie dzieci i młodzieży;

2)  - udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3)  - realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających  wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

  -  - organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 lutego 2013 r.  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych procedurę rozpoczyna wniosek rodzica złożony w Poradni. Na badania oczekuje się około 3 miesiące. W przypadku pilnych badań (skierowań wychowawczych) pracownicy Poradni uzgadniają z rodzicem dogodny termin, tak by możliwie szybko udzielić dziecku i rodzinie bezpośredniej pomocy psychologicznej (terapia rodzin, interwencje kryzysowe, psychoterapia).  Po badaniach poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni,  a w szczególnie uzasadnionych przypadkach         w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Opinię o której mowa, rodzic odbiera osobiście w sekretariacie Poradni (wymagany dokument tożsamości). Wnioski o kształcenie specjalne lub indywidualne nauczanie rozpatrywane są na Zespole Orzekającym, który zbiera się dwa razy w miesiącu. Orzeczenia kwalifikacyjne wydawane są w terminie 14 dni od daty Zespołu i odbierane przez rodziców  w sekretariacie Poradni (wymagany dokument tożsamości).  Na wniosek Sądu Rodzinnego przesyłamy akta osobowe badanego dziecka lub wyniki badań.

 

Organizacja

Dyrektor - Dorota Dominik

Wicedyrektor - Monika Mazurewicz-Rzepka

Przewodniczący Zespołu Orzekającego - Małgorzata Rząca

Pedagodzy - 14 osób

Psycholodzy - 15 osób

Logopedzi - 2 osoby

Socjolog - terapeuta - 1 osoba

Ksiegowość - Marta Pilecka

Kadry - Maria Ślęczka

Sekretarz Poradni - Józefa Dulińska

Specjalista d.s. administracji - Edyta Tobiasz

Pracownicy obsłudzy - 3 osoby

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Składnica akt osobowych badanych od 1974 roku.
- dzienniki pracy,
- dzienniki zajęć specjalistycznych z grupą,
- roczny plan pracy,
- sprawozdanie z jego realizacji,
- tygodniowy rozkłada zajęć pracy poradni,
- orzeczenie organizacyjne,
- arkusz organizacyjny,
- indywidualne przydziały czynności,
- książka przyjęć i udzielonej pomocy,
- karty indywidualne uczniów,
- alfabetyczny skorowidz badanych,- protokoły posiedzeń rad pedagogicznych,
- protokoły posiedzeń zespołów orzekających,
- akta osobowe pracowników,
- książka inwentarzowa, karty materiałowe i druki ścisłego zarachowania,
- kartoteka testów,
- księga inwentarzowa księgozbioru.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 Wszelkie informacje nieudostępnione na BIP są dostępne na wniosek w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Rzeszowie.

 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie - Nr UKS1891/W1B/42/12/14/2/005 z dnia 11.02.2014r.

Prezydent Miasta Rzeszowa - Kontrola sprawdzająca wykonania poleceń pokontrolnych BK.17.11.17.2014 z dnia 15.07.2014r. w zakresie prawidłowości udostępniania informacji publicznej z dnia 09.02.2015r.

Prezydent Miasta Rzeszowa - Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki za 2014r. w szczególności gospodarki finansowej oraz realizacji zadań statutowych - BK. 1711.5.2015 z dnia 27.02.2015r.

Urząd Miasta Rzeszowa - Audyt wewnętrzny - Stan realizacji zadań inwestycyjnych przypisanych do wybranych gminnych jednostek organizacyjnych - AW.1720.2.2015 z dnia 16.10.2015r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Kontrola rozliczeń z ZUS - 352015120018PRO001 z dnia 15.01.2016r.

Podkarpacki Kurator Oświaty - Kontrola zgodności wydawanych orzeczeń i opinii przez zespoły  - ORE.057.832.2016 z dnia 24.06.2016

Najwyższa Izba Kontroli - Przeciwdziałanie e-uzależnieniom dzieci i młodzieży - P/16/070 z dnia 14.07.2016

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - Prawidłowość wykonywania przez dyrektora placówki zadań z nadzoru pedagogicznego oraz innych zadań wynikajacych z przepisów szczególowych - ZER.5533.7.43.2017 z dnia 05.12.2017

file/105529/Kontrola - Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.PDF

 file/156028/Bilans 2017.PDF

 file/156029/Bilans 2018 , Zestawienie zysków....PDF

Data opracowania

1.09.2010 r., 28.06.2012 r., 17.02.2014 r. 15.09.2014 r.

 

Opracowała

Dorota Dominik - Dyrektor

 

Zatwierdziła

Dorota Dominik  - Dyrektor

Opublikował(a): 09.09.2019 08:15, Edyta Tobiasz
Wytworzył(a): 05.11.2008 10:34, Dorota Dominik
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21864907
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl