Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

 

Urząd Miasta Rzeszowa

 

  

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

25.05.2018 r.

 

 

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

 

  1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1)    Petycja.

2)    Zgoda podmiotu trzeciego na złożenie petycji w jego interesie (w przypadku składania petycji w interesie podmiotu trzeciego, zgoda taka jest dołączana do petycji).

3)    Dokumentacja, mająca związek ze sprawą pozostającą przedmiotem petycji (opcjonalnie).

4)    Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (opcjonalnie).

 

 

  1. Złożenie petycji drogą elektroniczną

 

             1) Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

             2) Za pośrednictwem poczty elektronicznej

 

 

  1. Opłaty

      

Postępowanie nie podlega opłatom

 

 

  1. Miejsce złożenia dokumentów

1)    Przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

2)    Złożenie osobiście w Urzędzie Miasta Rzeszowa: Kancelaria Ogólna ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

3)    Przesłanie pocztą elektroniczną na adres: umrz@erzeszow.pl

4)      Przesłanie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu platformy ePUAP –/umrz/sprawy

 

  1. Sposób i termin załatwienia sprawy

     1) Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa    

      2) Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia.

      3) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w ww. terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

 

 

  1. Tryb odwoławczy

Postępowanie w sprawie petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

  1. Podstawa prawna

 

1)    Art. 63 - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
z 1997 r., Nr 78, poz. 483, z późn. zm.)
;

2)    Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123 z późn. zm.).

3)    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.);

 

         8.Uwagi

 

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

W przypadku o którym mowa powyżej, na BIP Miasta Rzeszowa zostanie ogłoszony okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W tym przypadku zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji zostanie ogłoszone na BIP Miasta Rzeszowa.

 

   9. Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów,
Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl,
tel. 17 748 4499

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i załatwienia petycji – na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123 z późn. zm.).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie wynikającym
z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

 

Opracował:

Grzegorz Baran

Podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

 

25.05.2018 r.

 

Sprawdził:

Artur Kondrat

Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

 

 

25.05.2018 r.

 

Zatwierdził:

Artur Kondrat

Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

 

25.05.2018 r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Grzegorz Baran

 


 

Petycje złożone w 2019 r.

 

Lp.

Data złożenia petycji

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan

petycji

Przedmiot petycji

Podmiot

rozpatrujący

Przewidywany termin

odpowiedzi

Odpowiedź

1.

29.01.2019

 

Anonimizacja

(lista  podpisów)

pdf

Petycja w sprawie budowy drogi publicznej stanowiącej przedłużenie ul. Wołyńskiej do ul. Potokowej

Prezydent Miasta Rzeszowa

do 29.04.2019

skan dokumentu
2. 18.02.2019

Anonimizacja

(lista  podpisów)

    pdf Petycja w sprawie budowy wiaduktu w obrębie ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie Prezydent Miasta Rzeszowa     do 18.05.2019 skan dokumentu
3. 29.04.2019 Stowarzyszenie Polski Instytut Głuchych pdf Petycja  w sprawie zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Rzeszowie dla osób głuchych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej
w stopniu umiarkowanym
Rada Miasta Rzeszowa do 29.07.2019 skan dokumentu
4. 14.05.2019 Anonimizacja pdf Petycja   w sprawie refundacji szczepionek przeciwko HPV Prezydent Miasta Rzeszowa do 14.08.2019 skan dokumentu
5. 14.05.2019 Anonimizacja pdf  Petycja w sprawie zwiększenia liczby miejsc w samorządowych żłobkach i przedszkolach Prezydent Miasta Rzeszowa do 14.08.2019 skan dokumentu
6. 14.05.2019 Anonimizacja pdf Petycja  w sprawie budowy schroniska dla osób doświadczających przemocy Prezydent Miasta Rzeszowa do 14.08.2019 skan dokumentu
7. 14.05.2019 Anonimizacja pdf Petycja  w sprawie refundacji leczenia niepłodności metodą in vitro Prezydent Miasta Rzeszowa do 14.08.2019 skan dokumentu
8. 14.05.2019 Anonimizacja pdf Petycja  w sprawie otwarcia w Rzeszowie całodobowego gabinetu ginekologicznego, z lekarzem bez klauzuli sumienia Prezydent Miasta Rzeszowa do 14.08.2019 skan dokumentu
9. 14.05.2019 Anonimizacja pdf Petycja  w sprawie dostosowania miejskich instytucji publicznych do potrzeb matek z dziećmi, kobiet w ciąży i osób niepełnosprawnych Prezydent Miasta Rzeszowa do 14.08.2019 skan dokumentu
10. 14.05.2019 Anonimizacja pdf w sprawie rzetelnej i zgodnej z obecnym stanem wiedzy naukowej edukacji seksualnej w szkołach Prezydent Miasta Rzeszowa do 14.08.2019 skan dokumentu
11. 14.05.2019 Anonimizacja pdf Petycja  w sprawie budowy dziennego ośrodka wsparcia dla opiekunek osób niesamodzielnych Prezydent Miasta Rzeszowa do 14.08.2019 skan dokumentu
12. 14.05.2019 Anonimizacja pdf Petycja w sprawie podpisania Europejskiej Karty Równości w Życiu Lokalnym Prezydent Miasta Rzeszowa do 14.08.2019 skan dokumentu
13. 14.05.2019 Anonimizacja pdf Petycja w sprawie zorganizowania szkoleń antyprzemocowych dla Policji Prezydent Miasta Rzeszowa do 14.08.2019 skan dokumentu
14. 14.05.2019 Anonimizacja pdf Petycja w sprawie  wdrożenia programu aktywizacji kobiet wracających na rynek pracy Prezydent Miasta Rzeszowa do 14.08.2019 skan dokumentu
15. 27.05.2019 Anonimizacja pdf Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów od rzeki Wisłok do Al. Rejtana oraz Al. Powstańców Warszawy i Al. Kopisto, pomiędzy mostami Karpackim i Zamkowym Prezydent Miasta Rzeszowa do 27.08.2019 skan dokumentu
16. 27.05.2019 Anonimizacja pdf Petycja w sprawie rozbudowy ulicy Agatowej Prezydent Miasta Rzeszowa do 27.08.2019 skan dokumentu
17. 31.05.2019 Anonimizacja pdf Petycja w sprawie budowy łącznika ulic Plenerowej z ul. Panoramiczną Prezydent Miasta Rzeszowa do 31.08.2019 skan dokumentu
18. 06.06.2019 Anonimizacja pdf Petycja w sprawie budowy drogi łączącej ul. Staroniwską z ul. Przemysłową Prezydent Miasta Rzeszowa do 06.09.2019 skan dokumentu
19. 17.06.2019 Anonimizacja pdf Petycja  w sprawie budowy drogi publicznej stanowiącej przedłużenie ul. Grechuty do ul. Krajobrazowej w Rzeszowie