Wersja Archiwalna

Akty prawne związane z gospodarką odpadami komunalymi

Akty prawne
Nr aktu
Ustawy

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity)

(Dz.U. 2012r. poz. 391)

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. 2011r. Nr 152 poz.897)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity)

(Dz.U. 2010r. Nr 185 poz. 1243)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

(Dz.U. 2001r. Nr 63 poz. 638)
Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

(Dz.U. z 2012r. poz. 630)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów

(Dz.U. z 2012r. poz. 676)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

(Dz.U. z 2012r. poz.1052)
Uchwały

Uchwała nr LXXI/1183/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

(Dz. Urz. Woj. z 2010r. Nr 18 poz.431)

Uchwała nr XLI/768/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

(Dz. Urz. Woj. z 2012r. poz. 2176)

 

Uchwała nr XLIII/818/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. z 2012r. poz. 3292)
Uchwała nr XLIV/845/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów (Dz. Urz. Woj. z 2013r. poz. 174)
Uchwała nr XLIV/844/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. z 2013r. poz. 207)

 

Opublikował(a): 17.01.2013 08:12, Robert Jarosz
Wytworzył(a): 15.10.2012 15:11, Sławomir Krygowski
Drukuj Poleć znajomym