Wersja Archiwalna

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

 

 

Siedziba

Adres: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Telefon: 1 77 88 99 00

Fax: 17 875 46 41
E-Mail:
edg@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa 7.30 - 17.00

 
ZAREZERWUJ TERMIN
WIZYTY W WYDZIALE

 
 

 

 

Dyrektor

Imię i nazwisko: Grażyna KALANDYK
Siedziba: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon: 1 77 88 99 00
E-Mail:
edg@um.rzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

 
 

 

Zadania

Do zadań Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń należy:

 

W zakresie spraw związanych z rejestracją przedsiębiorców będących osobami fizycznymi:

1) przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej;

2) przekształcanie wniosków na formę elektroniczną i przesyłanie do CEIDG;

3) prowadzenie spraw związanych z archiwizacją wniosków składanych do CEIDG za pośrednictwem Urzędu;

4) udostępnianie informacji o danych zgromadzonych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.  Prawo działalności gospodarczej i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń i odpisów;

 

W zakresie sprawozdawczości statystycznej, współpracy z instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi i strukturami organizacyjnymi wspierającymi rozwój małych i średnich przedsiębiorstw:

5) przygotowywanie informacji i danych z zakresu statystyki publicznej dotyczących działalności Miasta i jego wyników oraz opracowywanie tych danych w formie ankiet, raportów, sprawozdań, itp.;

6) przygotowywanie sprawozdań z udzielonej przez Prezydenta pomocy publicznej de mini mis w rolnictwie, rybołówstwie i dla przedsiębiorców, a także innej niż de mini mis oraz ich przysyłanie z wykorzystaniem portalu sprawozdawczego;

7) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony praw konsumenckich przy realizacji zadań określonych w programach współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi;

8) współdziałanie z instytucjami rynku pracy przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy;

9) przygotowywanie materiałów związanych z projektowaniem i realizacją budżetu gminy;

10) przygotowywanie informacji dotyczących harmonogramów naboru wniosków do programów operacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw;

 

w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

11) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, cofaniem i wygaszaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży;

12) wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (catering);

13) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem i pobieraniem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

14) kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa w placówkach gastronomicznych i handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych;

15) współdziałanie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie opiniowania wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych;

16) wprowadzanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wydanych, cofniętych i wygaszonych) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 

w zakresie prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych:

17) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

18) prowadzenie spraw dotyczących odmowy wpisu i wykreślenia z rejestru oraz wydawania zaświadczeń o wpisaniu podmiotu do rejestru i dokonaniu zmian w rejestrze;

19) przyjmowanie opłat za wpis do rejestru żłobków

20) wprowadzanie danych dotyczących rejestru żłobków i klubów dziecięcych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 

w zakresie prowadzenia ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, ewidencji czasu pracy placówek handlowo-usługowych oraz opiniowania lokalizacji kasyn gry:

21) przygotowywanie projektów uchwał Rady opiniujących lokalizację kasyn gry;

22) ewidencjonowanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych;

23) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i kontroli obiektów hotelarskich oraz innych obiektów nie będących obiektami hotelarskimi, w których są świadczone usługi hotelarskie;


Opublikował(a): 25.02.2013 11:05, Grażyna Kalandyk
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym