Wersja Archiwalna

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

 

 

Siedziba

Adres: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
Fax: 17 875 46 41
E-Mail:
edg@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa 7.30 - 17.00

 
ZAREZERWUJ TERMIN
WIZYTY W BIURZE

  

Dyrektor

Imię i nazwisko: Grażyna KALANDYK
Siedziba: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
E-Mail:
edg@um.rzeszow.pl

  

Struktura organizacyjna

Biurem Ewidencji Działalności Gospodarczej Zezwoleń (EDG) zarządza dyrektor, przy pomocy zastępcy dyrektora.

W Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń tworzy się referaty:

  1. Centrum Obsługi Rzeszowskiego Przedsiębiorcy;
  2. Referat Zezwoleń.

 

Zadania

Do zadań Centrum Obsługi Rzeszowskiego Przedsiębiorcy należy w szczególności:

1) przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanej w dalszej części niniejszego regulaminu CEIDG);

2) przekształcanie wniosków na formę elektroniczną i przesyłanie do CEIDG;

3) prowadzenie spraw związanych z archiwizacją wniosków składanych do CEIDG za pośrednictwem urzędu;

4) udostępnianie informacji o danych zgromadzonych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń i odpisów;

5) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem danych między punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 22a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (zwanym w dalszej części niniejszego regulaminu punktem kontaktowym), a Prezydentem;

6) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem kompletności i aktualności informacji umieszczonych w punkcie kontaktowym oraz niezwłocznym udzielaniem odpowiedzi na wnioski o udzielenie tych informacji;

7) prowadzenie spraw związanych z umożliwieniem za pośrednictwem punktu kontaktowego realizacji spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem zakończeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem procedur odwoławczych;

8) przygotowywanie informacji dotyczących harmonogramów naboru wniosków do programów operacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz o aktualnych, dostępnych dla przedsiębiorców narzędziach wsparcia takich jak pożyczki, fundusze poręczeniowe, dotacje, refundacje, szkolenia, projekty unijne;

9) współpraca z instytucjami rynku pracy przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy;

10) współpraca z organizacjami z otoczenia biznesu;

11) pozyskiwanie i udzielanie informacji na temat koncesji, pozwoleń innych wymagań dotyczących przedsiębiorców;

12) udzielanie pomocy osobom z kraju oraz z zagranicy w zakładaniu działalności gospodarczej;

13) pobudzanie aktywności gospodarczej mieszkańców Rzeszowa poprzez podejmowanie szeregu działań takich jak udział w projektach regionalnych oraz międzynarodowych, realizowanie projektów autorskich skierowanych do rzeszowskich przedsiębiorców oraz oferowanie możliwości uczestnictwa w programach rozwojowych;

14) przygotowywanie sprawozdań z udzielonej przez Prezydenta pomocy publicznej de minimis w rolnictwie, rybołówstwie i dla przedsiębiorców, a także innej niż de minimis oraz ich przysyłanie z wykorzystaniem portalu sprawozdawczego;

15) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony praw konsumenckich przy realizacji zadań określonych w programach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi;

16) przygotowywanie informacji i danych z zakresu statystyki publicznej dotyczących działalności miasta i jego wyników oraz opracowywanie tych danych w formie ankiet, raportów i sprawozdań.

  

Do zadań Referatu Zezwoleń należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, cofaniem wygaszaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży;

2) wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (catering);

3) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem pobieraniem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

4) kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa w placówkach gastronomicznych i handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych;

5) współdziałanie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie opiniowania wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

6) wprowadzanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wydanych, cofniętych i wygaszonych) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

7) ewidencjonowanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych;

8) przygotowywanie projektów uchwał Rady opiniujących lokalizację kasyn gry;

9) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i kontroli obiektów hotelarskich oraz innych obiektów nie będących obiektami hotelarskimi, w których są świadczone usługi hotelarskie;

10) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

11) prowadzenie spraw dotyczących odmowy wpisu i wykreślenia z rejestru żłobków oraz wydawania zaświadczeń o wpisaniu podmiotu do rejestru żłobków i dokonaniu zmian w rejestrze żłobków;

12) przyjmowanie opłat za wpis do rejestru żłobków;

13) wprowadzanie danych dotyczących rejestru żłobków i klubów dziecięcych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Tryb działania

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa nadanym Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r.

 

Wysokość opłat

Informacje na temat opłat podane są w poszczególnych procedurach Moja sprawa w urzędzie

 

Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Rejestry:

  • Rejestr wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych;
  • Rejestr innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych.

 

Ewidencje:

  • Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa (dotyczy wpisów dokonanych przed 1 lipca 2011 r.)

 

Archiwa:

  • Dokumenty dotyczące wpisów do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa dokonanych przed 1 lipca 2011 r. tj. wniosek i dokumentacja z nim związana podlegają archiwizacji przez okres 100 lat;
  • Dokumenty dotyczące wpisów do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki tj. wniosek oraz dokumentacja z nim związana podlegają archiwizacji przez okres 10 lat (do wniosku i dokumentacji nie stosuje się przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
  • Dokumenty dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rzeszowa tj. wniosek oraz dokumentacja z nim związana podlegają archiwizacji przez okres 3 lat.

 

Data opracowania

31 lipca 2013 r.

 

Przygotowała

Katarzyna Kunicka

 

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk


 

Opublikował(a): 31.07.2013 15:23, Grażyna Kalandyk
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym