Wersja Archiwalna

Wydział Edukacji

Siedziba

Adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów

Infolinia: 1 77 88 99 00
Fax: 17 875 45 93
E-Mail: edukacja@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Zbigniew BURY
Siedziba: pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
E-Mail: zbury@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje Wydziałem i organizuje jego pracę.


Podstawa prawna

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 144/2007 r., z dnia 1 października 2007 r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Struktura organizacyjna

1. Wydziałem Edukacji kieruje dyrektor wydziału, przy pomocy dwóch zastępców i kierownika oddziału.
2. W Wydziale Edukacji tworzony został Oddział Stypendiów, którego pracą kieruje kierownik.

Zadania

1) Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, utrzymaniem i likwidacją szkół, przedszkoli i innych jednostek organizacyjnych oświaty;
2) Analiza granic obwodów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta i przygotowywanie projektów zmian w tym zakresie;
3) Prowadzenia spraw związanych z nadaniem imienia i sztandaru szkołom podległym Miastu;
4) Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych. gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i innych jednostek organizacyjnych oświaty oraz ich zmian;
powoływanie komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela oraz przygotowywanie decyzji w tej sprawie;
6) Nadzór nad realizacją uprawnień wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, przysługujących nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych oświaty;
7) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zakładanie szkół publicznych przez osoby prawne i fizyczne;
8) Dokonywanie wpisu do ewidencji niepublicznych jednostek organizacyjnych oświaty;
9) Współpraca z Kuratorium Oświaty i Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie określania kierunków kształcenia odpowiadających rynkowi pracy;
10) Współpraca z organizatorami letniego wypoczynku dzieci i młodzieży;
11) Współdziałanie z Wydziałem Promocji Kultury i Sportu UM w zakresie organizacji szkolnych imprez kulturalno - oświatowych oraz w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży:
12) Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz oświaty;
13) Analiza rzeczowych i finansowych potrzeb jednostek organizacyjnych oświaty podległych Miastu;
14) Określanie, na podstawie materiałów przekazanych przez jednostki organizacyjne oświaty podległe Miastu, kosztów realizacji zadań Miasta związanych z utrzymaniem tych jednostek, służących opracowaniu projektu planu wydatków budżetu Miasta, projektu układu wykonawczego budżetu Miasta, a także projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta;
15) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i szkołom publicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne;
16) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą, wykorzystania dotacji celowych;
17) Nadzorowanie remontów obiektów jednostek organizacyjnych oświaty podległych Miastu oraz czuwanie nad prawidłowym stanem technicznym i właściwym poziomem wyposażenia tych jednostek;
18) Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów jednostek organizacyjnych oświaty.

Do zadań Oddział Stypendiów należy prowadzenie całości spraw związanych z przyznawaniem stypendiów Wydział Edukacji przy wykonywaniu zadań współdziała z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi oraz Młodzieżowym Domem Kultury, Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2.

Ewidencje

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych oraz szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
Ewidencja ta zawiera następujące informacje:
- nazwa placówki,
- typ placówki,
- siedzibę,
- osobę prowadzącą,
- zakres działania.
Dane są jawne, udostępnione do wglądu.

Data opracowania

7 października 2009 r.

Opublikował(a): 27.05.2013 12:15, Małgorzata Witkowicz
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:41, Zbigniew Bury
Drukuj Poleć znajomym