Wersja Archiwalna

Ogólne informacje o wydziale

RACHUNEK BANKOWY - OPŁATA SKARBOWA:
PKO BP S.A. O/RZESZÓW
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Siedziba
Adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
Fax: 17 875 42 60
E-Mail:
fn@erzeszow.pl
ESP: \umrz\fn
Godziny pracy: pon., wt., czw. i pt.: 7.30-15.30, w środy 7.30-17.00 

Dyrektor

Imię i nazwisko:  Janina Dyjak

Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału Finansowego przy pomocy dwóch zastępców dyrektora oraz kierowników oddziałów. Bezpośrednio nadzoruje pracę Oddziału Należności Niepodatkowych, Oddziału Egzekucji Podatków i Opłat oraz stanowiska ds. kancelaryjnych.

Zastępca I
Imię i nazwisko:  Elżbieta Gorczyca

Kompetencje: Nadzoruje pracę Oddziału Rachunkowości Podatkowej oraz kieruje pracą Referatu Ulg Podatkowych.
Zastępca II
Imię i nazwisko:  Beata Magnowska

Kompetencje: Nadzoruje pracę Oddziału Wymiaru Podatków oraz kieruje pracą Referatu Kontroli Podatkowej.
Adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
Fax: 17 875 42 60
E-Mail:
fn@erzeszow.pl
ESP: \umrz\fn
Podstawa prawna funkcjonowania wydziału:
Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r.
Struktura organizacyjna:
W Wydziale Finansowym tworzy się:
1) Oddział Wymiaru Podatków;
2) Oddział Rachunkowości Podatkowej;
3) Oddział Rachunkowości Należności Niepodatkowych;
4) Oddział Egzekucji Podatków i Opłat;
5) Referat Ulg Podatkowych;
6) Referat Kontroli Podatkowej;
7) Stanowisko ds. kancelaryjnych.
Do zadań Oddziału Wymiaru Podatków należy:
1) prowadzenie ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz jej aktualizacja;

2) prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie naliczania podatków, o których mowa w pkt. 1 oraz udzielania ulg i zwolnień ustawowych na wniosek podatników;

3) wzywanie podatników do złożenia informacji podatkowych (IN, IR, IL) oraz deklaracji podatkowych (DN, DR, DL) i ich weryfikacja;
4) dokonywanie korekt deklaracji podatkowych z urzędu;

5) ustalanie w drodze decyzji wysokości podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, w tym pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych;

6) określanie w drodze decyzji wysokości podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób prawnych I jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej;

7) sporządzanie projektów sprawozdań dotyczących pomocy publicznej z zakresu udzielonych ulg i zwolnień ustawowych;
8) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów;
9) sporządzanie  wniosków  karnych  skarbowych  oraz  projektów postanowień o nałożeniu kar porządkowych;
10)przygotowywanie i przekazywanie dokumentów dla organu odwoławczego z zakresu prowadzonych spraw;
11)wydawanie zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw;
12)sporządzanie informacji o skutkach obniżenia stawek podatkowych oraz ulg i zwolnień stosowanych na podstawie uchwały Rady;

13)sporządzanie informacji niezbędnych do sporządzenia wniosków o refundację utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień w podatkach realizowanych przez wydział;

14)udzielanie informacji z akt podatkowych na wniosek uprawnionych organów;
15)sporządzanie projektów Interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Do zadań Oddziału Rachunkowości Podatkowej należy: 

1) obsługa księgowa należności podatkowych z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej oraz opłaty eksploatacyjnej;

2) prowadzenie ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych i jej aktualizacja;
3) prowadzenie postępowań podatkowych w podatku od środków transportowych i opłacie skarbowej;
4) wzywanie podatników do złożenia deklaracji podatkowych na podatek od środków transportowych (DT) I Ich weryfikacja;
5) dokonywanie korekt deklaracji podatkowych z urzędu;
6) określanie w drodze decyzji wysokości podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej;
7) stosowanie zwolnień ustawowych;
8) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów w podatku od środków transportowych I opłacie skarbowej;

9) prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji: przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów I zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat, o których mowa w pkt. 1;

10)sporządzanie wniosków karnych skarbowych  oraz  projektów postanowień o nałożeniu kar porządkowych;
11)wydawanie zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw;
12)kontrola terminowości wpłat należności przez podatników;
13)podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia i tytuły wykonawcze;
14)wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłat;
15)zaliczanie i zwracanie nadpłat;
16)wydawanie decyzji o wygaśnięciu zobowiązania podatkowego poprzez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych;
17)wydawanie postanowień o potrąceniu zobowiązania podatkowego z wierzytelności podatników;
18)inwentaryzacja sald zaległości oraz nadpłat w podatkach i opłatach w drodze weryfikacji;
19)ewidencja druków ścisłego zarachowania;
20)sporządzanie projektów sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw;
21)przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do organu odwoławczego z zakresu prowadzonych spraw;

22)sporządzanie projektów wniosków o ustanowienie hipoteki i zastawu skarbowego oraz zgłaszanie wierzytelności w przypadku ogłoszenia upadłości podmiotów gospodarczych;

23)udzielanie informacji z akt podatkowych na wniosek uprawnionych organów.
 
Do zadań Oddziału Rachunkowości Należności Niepodatkowych należy:
1) obsługa   księgowa   należności   niepodatkowych   z   tytułu:   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) prowadzenie postępowań w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) określanie   w   drodze  decyzji   wysokości   zaległości   z   tytułu   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji: przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu opłaty, o której mowa w pkt. 1;

5) wydawanie zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw;
6) kontrola terminowości wpłat należności przez podatników;
7) wystawianie tytułów wykonawczych i ich aktualizacja;
8) wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłat;
9) zaliczanie i zwracanie nadpłat;
10)wydawanie decyzji o wygaśnięciu zobowiązania poprzez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych;
11)wydawanie postanowień o potrąceniu zobowiązania z wierzytelności podatników;
12)inwentaryzacja sald zaległości i nadpłat w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze weryfikacji;
13)ewidencja druków ścisłego zarachowania;
14)sporządzanie projektów sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw;
15)przygotowywanie I przekazywanie dokumentów do organu odwoławczego z zakresu prowadzonych spraw;

16)sporządzanie projektów wniosków o ustanowienie hipoteki I zastawu skarbowego oraz zgłaszanie wierzytelności w przypadku ogłoszenia upadłości podmiotów gospodarczych;

17)udzielanie informacji z zakresu prowadzonych spraw, na wniosek uprawnionych organów.

Do zadań Oddziału Egzekucji Podatków i Opłat należy prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie należności z tytułu podatków i opłat, dla których Prezydent jest właściwy do ich ustalania i pobierania, a w szczególności:

1) ściąganie zaległych należności poprzez egzekucję ze środków pieniężnych, wynagrodzenia za pracę i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a także rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych oraz egzekucję z ruchomości;

2) składanie wniosków o wszczęcie egzekucji z nieruchomości oraz monitorowanie tego postępowania;
3) prowadzenie egzekucji łącznej należności pieniężnych w trybie administracyjnym po rozstrzygnięciu zbiegu egzekucji przez sąd.
 
Do zadań Referatu Ulg Podatkowych należy:

1) przygotowywanie projektów postanowień i decyzji w sprawach: odroczenia terminów płatności, rozkładania na raty oraz umorzenia zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez wydział, w tym stanowiących pomoc publiczną;

2) przygotowywanie projektów zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis przedsiębiorcom, którym udzielono ulg, o których mowa w pkt.l;
3) monitorowanie udzielonej pomocy publicznej;

4) przygotowywanie projektów postanowień w sprawach opinii wydawanych przez Prezydenta, dotyczących: obniżenia stawki, zwolnień płatnika, odraczania terminów płatności, rozłożeń na raty, umorzeń zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu miasta, a realizowanych przez urzędy skarbowe;

5) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do organu odwoławczego z zakresu prowadzonych spraw;
6) sporządzanie projektów:
a) sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
b) informacji o nieudzielaniu pomocy publicznej,
c) zestawień zbiorczych skutków zaopiniowanych i udzielonych ulg podatkowych;
     7) sporządzanie do publicznej wiadomości projektu wykazu podatników, którym udzielono ulg podatkowych lub pomocy publicznej.
 
Do zadań Referatu Kontroli Podatkowej należy:

1) dokonywanie czynności sprawdzających mających na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami;

2) przeprowadzanie kontroli powszechności opodatkowania;
3) przeprowadzanie oględzin;
4) przeprowadzanie kontroli indywidualnej podatników pod względem zgodności ze stanem prawnym i faktycznym;
5) sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych;
6) rozpatrywanie zastrzeżeń do protokołów z czynności kontrolnych, składanych przez kontrolowanych.
 
Do zadań Stanowiska ds. kancelaryjnych należy obsługa sekretariatu Wydziału Finansowego.
Tryb działania
Podania i wnioski w celu uzyskania odpowiednich decyzji i zaświadczeń można składać w:
1) sekretariacie Wydziału Finansowego;
2) kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa (Ratusz, ul. Rynek 1, parter).
Tryb działania szczegółowo opisany jest w zakładce „Moja sprawa w urzędzie”, Wydział Finansowy.
 
Wysokość opłat

Opłacie skarbowej podlegają zaświadczenia. Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia. Wysokość opłaty skarbowej oraz zwolnienia od opłaty skarbowej  reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.).

Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Rejestry
1) rejestry wymiarowe;
2) rejestry przypisów i odpisów.
 
Ewidencje

1) ewidencja podatników podatków od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej;

2) ewidencja księgowa wpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) ewidencja zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego;
4) ewidencja zaświadczeń o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników;
5) ewidencja zaświadczeń o dokonanych wpłatach;
6) ewidencja zaświadczeń o niezaleganiu lub wysokości zaległości podatkowych;
7) ewidencja druków ścisłego zarachowania, w tym:
    - kwitariuszy przychodowych:
    - książeczek czekowych.
 
Archiwa


W Wydziale Finansowym przechowuje się akta spraw podatkowych przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw. Po upływie tego okresu teczki aktowe przekazuje się do archiwum zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej.
Rejestry podatkowe, ewidencje i wykazy w tym zakresie stanowią dokumentację niearchiwalną (kategorii B) przechowywaną  przez okres 10 lat, a dowody księgowe (dowody wpłat podatków i opłat) stanowią dokumentację niearchiwalną (kategorii B) przechowywaną  przez okres 5 lat.

Informacje nieudostępnione


Dane zawarte w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez Wydział Finansowy objęte są tajemnicą skarbową na podstawie art. 293 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 613).

Przygotowała
Janina Dyjak - Dyrektor Wydziału Finansowego

Zatwierdziła
Janina Dyjak - Dyrektor Wydziału Finansowego 

Opublikował(a): 11.06.2015 10:15, Agata Kawalec
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:42, Janina Dyjak
Drukuj Poleć znajomym