Wersja Archiwalna

Wydział Finansowy

Siedziba
Adres: ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów
Telefon: 017 875 42 74
Fax: 017 875 42 60
E-Mail: fn@erzeszow.pl
Godziny pracy: pon., wt., czw. i pt.: 7.30-15.30, w środy 7.30-17.00 
 
Opłata skarbowa 
Podatnicy nie składają dokumentów, lecz bez wezwania dokonują wpłat na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
83 1240 2092 9141 0062 0000 0423

Dyrektor

Imię i nazwisko:  Janina Dyjak
Siedziba:            ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów
Telefon:              017 875 42 74
Kompetencje:

1. Załatwianie w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach:
- podatku od nieruchomości,
- podatku od środków transportowych,
- opłaty od posiadania psów,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- łącznego zobowiązania pieniężnego,
- opłaty skarbowej - oraz wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w zakresie należności z tytułu podatków i opłat, dla których organy gminy Rzeszów są organami właściwymi do ich ustalania i pobierania.
2. Wydawanie w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa decyzji administracyjnych w zakresie:
- udzielania ulg, odroczeń, umorzeń, podatków i opłat stanowiących dochody gminy i wpłacanych bezpośrednio na rachunek Miasta Rzeszowa do kwoty 300 złotych (trzysta złotych),
- odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 7.30-15.30 w środy 7.30-15.30 lub 7.30-17.00 

Zadania
Zadania Wydziału Finansowego realizowane są przez:
1) Oddział Wymiaru Podatków;
2) Oddział Rachunkowości Podatkowej;
3) Oddział Egzekucji Podatków i Opłat;
4) Referat Ulg Podatkowych;
5) Referat Kontroli Podatkowej.

1. Do zadań Oddziału Wymiaru Podatków należy:
1) prowadzenie spraw dotyczących:
a) podatku od nieruchomości,
b) podatku rolnego,
c) podatku leśnego,
d) podatku od środków transportowych,
e) opłaty od posiadania psów,
f) opłaty skarbowej,
g) opłaty eksploatacyjnej,
2) prowadzenie kontroli podatkowych;
3) wydawanie decyzji w sprawach: odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty, umorzenia podatków i opłat;
4) przygotowywanie projektów postanowień w sprawie opinii wydawanych przez Prezydenta dotyczących: ulg, odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń podatków stanowiących dochód budżetu miasta, realizowanych przez Urzędy Skarbowe;
5) sporządzanie dla celów sprawozdawczości informacji o skutkach udzielonych ulg podatkowych oraz skutkach obniżenia stawek podatkowych;
6) sporządzanie sprawozdań o wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz o zaległościach przedsiębiorców;
7) sporządzanie zaświadczeń o:
a) wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego lub nieruchomości
b) opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników;
8) sporządzanie wniosków do sądu o ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód miasta oraz zgłaszanych wierzytelności w przypadku ogłoszenia upadłości podmiotów gospodarczych;
9) opracowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości stawek podatków i zwolnień podatkowych.


2. Do zadań Oddziału Rachunkowości Podatkowej należy:
1) obsługa księgowa należności podatkowych z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatkuopłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty administracyjnej oraz opłaty eksploatacyjnej;
2) prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji: przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat, o których mowa w pkt 1;
3) kontrola terminowości wpłat należności przez podatników i inkasentów;
4) terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia i tytuły wykonawcze;
5) zaliczanie i zwracanie nadpłat;
6) prowadzanie rozliczenia rachunkowo - kasowego inkasentów;
7) sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat;
8) wydawanie bloczków opłaty targowej Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów oraz rozliczanie wpływów z tej opłaty;
9) wydawanie zaświadczeń o:
a) dokonaniu wpłat,
b) niezaleganiu,
c) wysokości zaległości podatkowych.


3. Do zadań Oddziału Egzekucji Podatków i Opłat należy prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych i pobieranych przez miasto, a w szczególności:
1) ściąganie zaległości podatkowych poprzez egzekucję ze środków pieniężnych, wynagrodzenia za pracę i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a także rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych oraz egzekucji z ruchomości;
2) przeprowadzanie czynności w ramach postępowania egzekucyjnego.

Tryb działania
OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OPŁATA SKARBOWA Zasady pobierania i wysokość  opłaty skarbowej  regulują: art. 261-267 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r . w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330). § 39-42 instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.).

Opłacie skarbowej podlegają:
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

Nie podlega opłacie skarbowej:
1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym
d) wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz członków ich rodzin,
k) o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz. 1437);
2) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;
3) wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;
4) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych;
5) wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1-4;
6) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę nazwiska i imienia (imion) oraz w sprawach o ustalenie pisowni imienia i nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;
7) wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody;
2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

Zwalnia się od opłaty skarbowej:
1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) jednostki budżetowe,
3) jednostki samorządu terytorialnego,
4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
5) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawia zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
6) osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
1) od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
2) od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2.;
5) od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 – z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik do ustawy o opłacie skarbowej. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty o których mowa w art. 1 ust. 2, obowiązane są dokonać adnotacji o zapłacie opłaty skarbowej, zwolnieniu lub wyłączeniu obowiązku zapłaty tej opłaty od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji).

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
1) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,
2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
Zwrot opłaty następuje na wniosek. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest:
1) od dokonania czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji)) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry
1) rejestry wymiarowe,
2) rejestry przypisów i odpisów.

Ewidencje
1) ewidencja podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej,
2) ewidencja księgowa wpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty administracyjnej,
3) ewidencja zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego,
4) ewidencja zaświadczeń o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
5) ewidencja zaświadczeń o dokonanych wpłatach,
6) ewidencja zaświadczeń o niezaleganiu lub wysokości zaległości podatkowych,
7) ewidencja druków ścisłego zarachowania, w tym:
- kwitariuszy przychodowych,
- książeczek czekowych,
- biletów opłaty targowej.

Archiwa
W Wydziale Finansowym przechowuje się akta spraw podatkowych załatwianych w ciągu roku kalendarzowego.
Po zakończeniu roku akta podatkowe przekazywane są do archiwum zakładowego Urzędu Miasta Rzeszowa. Akta podatkowo-wymiarowe i dowody księgowe (dowody wpłat) stanowią dokumentację niearchiwalną (kategorii B) przechowywaną w archiwum zakładowym Urzędu Miasta Rzeszowa przez okres 5 lat. Tylko akta podatkowo – wymiarowe podatku od nieruchomości przechowywane są przez okres 10 lat.

Informacje nieudostępnione
Dane zawarte w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez Wydział Finansowy objęte są tajemnicą skarbową na podstawie art. 293 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Data opublikowania
27.06.2003 r., 2.01.2006 r., 4.01.2007 r., 9.01.2008 r., 26.02.2008 r.

Przygotowała
Janina Dyjak - Dyrektor Wydziału Finansowego

Zatwierdziła
Janina Dyjak - Dyrektor Wydziału Finansowego 
 

 

Opublikował(a): 22.06.2010 12:49, Janina Dyjak
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:42, Janina Dyjak
Drukuj Poleć znajomym