Wersja Archiwalna

Wydział Organizacyjno-Administarcyjny

Siedziba

Adres: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Telefony:

Oddział Organizacyjny: 17 875 41 58
Referat Kadr: 17 875 41 19, 17 875 41 22
Oddział Kancelaryjny: 17 875 41 23, 17 875 41 21
Oddział Gospodarczy: 17 875 44 41, 17 875 44 52

 

Fax: 17 875 41 59
E-Mail:
ora@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Artur KONDRAT
Siedziba: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 41 63
E-Mail:
ora@erzeszow.pl
Kompetencje:

Dyrektor Wydziału organizuje prace Wydziału i odpowiada przed Prezydentem za:
1) Sprawne kierowanie Wydziałem;
2) Właściwe wykonywanie zadań Wydziału;
3) Poprawność spraw przygotowanych dla Prezydenta i Zastępców Prezydenta;
4) Dyscyplinę pracy w Wydziale;
5) Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów dotyczących ochrony tajemnic ustawowo chronionych oraz dostępu do informacji publicznej;
6) wykonywanie kontroli wewnętrznej w Wydziale.
Dyrektor Wydziału kieruje się zasadami sprawności działania, ustala na piśmie zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników Wydziału.
Dokonuje oceny pracy pracowników Wydziału oraz wnioskuje w sprawach ich wyróżnienia, wynagradzania, awansowania i karania.

Struktura organizacyjna:

W Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym tworzy się:
- Oddział Organizacyjny;
- Oddział Kancelaryjny;
- Oddział Gospodarczy.
Pracą Oddziału Organizacyjnego kieruje dyrektor wydziału.
Oddziałem Kancelaryjnym kieruje kierownik.
Pracą Oddziału Gospodarczego kieruje zastępca dyrektora przy pomocy kierownika oddziału.
W Oddziale Organizacyjnym tworzy się  Referat Kadr i  Biuro Projektu Nowoczesny Urzędnik-Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa, zwane dalej Biurem Projektu, działające do czasu zakończenia i rozliczenia projektu.
W Oddziale Kancelaryjnym tworzy się Referat Prezydialny oraz 
  Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańców.
Pracą referatów kierują kierownicy, a pracą Biura Projektu kieruje kierownik projektu.

Zadania:

Do zadań Oddziału Organizacyjnego należy:

1)  zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz systematyczne wdrażanie optymalnych zasad organizacji i zarządzania;
2) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu, wdrażanie i kontrola przestrzegania postanowień regulaminu oraz przedkładanie Prezydentowi projektów zmian do regulaminu;
3) przygotowywanie projektów porozumień zawieranych z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie przejęcia niektórych zadań do realizacji oraz prowadzenie ewidencji tych porozumień;
4) prowadzenie spraw dotyczących wewnętrznego ustroju miasta, zmiany granic, ustalenia jego herbu, nadawania honorowego obywatelstwa miasta;
5) opracowywanie projektów statutu Miasta i projektów statutów jednostek organizacyjnych Miasta;
6) ewidencjonowanie zarządzeń Prezydenta oraz przekazywanie ich do wykonania wydziałom, biurom, jednostkom organizacyjnym Miasta oraz kierownikom służb i inspekcji;
7) przygotowywanie upoważnień dla pracowników Urzędu, do załatwiania w imieniu Prezydenta spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenie ewidencji tych upoważnień;
8) przekazywanie wydziałom zadań wynikających z uchwał Rady, poleceń Prezydenta, jak również koordynowanie ich wykonania;
9) ewidencjonowanie wniosków komisji i przygotowywanie propozycji odpowiedzi;
10) prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych i przygotowywanie propozycji odpowiedzi;
11) prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem miasta z organizacjami społecznymi, zawodowymi, naukowymi oraz przynależnością miasta do stowarzyszeń, fundacji i zawiązków samorządu terytorialnego;
12) prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem miasta z sądami, prokuraturą, Strażą Miejską i Policją;
13) prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów parlamentarnych, Prezydenta RP oraz organów jednostek samorządu terytorialnego i posłów do Parlamentu Europejskiego;
14) prowadzenie spraw związanych z organizacją referendum ogólnopolskiego i gminnego;
15) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego oraz udostępnianie go do publicznego wglądu;
16) prowadzenie książki kontroli przeprowadzanych w Urzędzie przez organy kontroli zewnętrznej oraz koordynowanie przygotowania projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz wykonania zaleceń pokontrolnych;
17) redagowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej;

17a) nieodpłatne udostępnianie w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego lub zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orzeczeń;
18) prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
19) przygotowywanie projektów stanowisk Rady, co do sposobu załatwienia skarg obywateli dotyczących wykonywania zadań przez Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta;
20) przygotowywanie dla Prezydenta projektów zawiadomień co do sposobu załatwienia skarg lub wniosków obywateli;
21) sporządzanie zawiadomień o sposobie załatwienia skargi;
22) rozpatrywanie petycji obywateli;
23) realizacja polityki zatrudnienia w Urzędzie;
24) planowanie i zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszem płac;
25) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta;
26) opracowywanie projektów, wdrażanie i aktualizacja regulaminu pracy oraz regulaminu premiowania;
27) kontrola dyscypliny pracy;
28) prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem i odznaczaniem pracowników oraz udzielaniem upomnień i kar regulaminowych;
30) prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta;
31) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników Urzędu;
32) opracowywanie projektu regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i współdziałanie z Komisją Kwalifikacyjną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
33) prowadzenie spraw dotyczących współdziałania Prezydenta ze związkami zawodowymi działającymi w Urzędzie;
34) prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami pracowników;

35) racjonalne zarządzanie projektem;

36) monitoring i ewaluacja realizacji projektu;

37) obsługa administracyjno-kancelaryjna projektu.

 

 

Do zadań Oddziału Gospodarczego należy:

1) administrowanie budynkami, lokalami biurowymi Urzędu, planowanie ich remontów i konserwacji oraz realizacja ustalonych zadań w tym zakresie;
2) zabezpieczenie mienia przed pożarem, kradzieżą i innego rodzaju zniszczeniem oraz kontrola wydziałów i biur odnośnie przestrzegania przepisów w tym zakresie;
3) gospodarowanie mieniem ruchomym, w tym również środkami transportu;
4) prowadzenie ewidencji mienia;
5) utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych oraz estetycznego wyglądu budynków Urzędu i ich otoczenia;
6) organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego;
7) prowadzenie archiwum zakładowego;
8) realizacja zapotrzebowania na pieczątki, pieczęcie i tablice urzędowe oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie;
9) prowadzenie biura rzeczy znalezionych, powielarni, magazynów gospodarczych;
10) obsługa techniczna posiedzeń Rady oraz uroczystości i spotkań organizowanych przez Radę i Prezydenta;
11) prenumerata dzienników urzędowych oraz prasy dla potrzeb Urzędu;
12) konserwacja sprzętu i wyposażenia technicznego;

13) organizowanie działań mających na celu optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta;

14) organizowanie działań mających na celu optymalizację kosztów ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych gminy Rzeszów”.

 

 

Do zadań Oddziału Kancelaryjnego należy:

1) obsługa sekretarska i kancelaryjna Prezydenta;
2) prowadzenie spraw związanych z funkcją reprezentacyjną Prezydenta;
3) protokołowanie przebiegu narad i konferencji zwoływanych przez Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza;
4) przekazywanie projektów uchwał do Biura Rady Miasta;
5) przygotowywanie dla Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza:
a) harmonogramu spotkań, konferencji i narad,
b) wystąpień, przemówień okolicznościowych,
c) zapewnienie maszynopisania;
6) obsługa transportowa Prezydenta i Zastępców Prezydenta;
7) prowadzenie kancelarii ogólnej;

8) udostępnianie informacji publicznej na wniosek;

9) obsługa zapytań i interwencji zgłaszanych za pomocą teleinformatycznych kanałów komunikowania się.

 

 

Tryb działania:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wysokość opłat:

Zarządzenie nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz udostępniania informacji publicznej na wniosek

Rejestry, ewidencje, archiwa:

Wydział Organizacyjno–Administracyjny prowadzi rejestr skarg i wniosków – udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacje nieudostępnione: nie dotyczy

Prowadzone sprawy:

Wykaz prowadzonych spraw znajduje się w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa.

Data opracowania:
16.01.2013


Opracowała:
Małgorzata Witkowicz - Podinspektor

Zatwierdził:
Artur Kondrat - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

Opublikował(a): 23.07.2015 12:30, Małgorzata Witkowicz
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:44, Alicja Trzyna
Drukuj Poleć znajomym