Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 46 53
Fax: 017 875 46 54
E-Mail: zdrowie@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Renata ŻUKOWSKA
Siedziba: pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
Telefon:  017 875 46 53
E-Mail: zdrowie@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

 

ZADANIA

I. W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

 1. Zbieranie informacji i dokonywanie analiz dla określenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta;
 2. Opracowanie planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem potrzeb zdrowotnych mieszkańców;
 3. Opracowanie projektów programów w zakresie ochrony zdrowia, tj. Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy;
 4. Planowanie środków budżetowych w odniesieniu do poszczególnych zadań programowych, w tym dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz zdrowia mieszkańców oraz koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań w ramach tych programów;
 5. Wspieranie działań wychowawczych i zapobiegawczych w zakresie przeciwdziałania narkomanii;
 6. Prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez propagujących zdrowy styl życia na terenie miasta;
 7. Działanie wspólnie z innymi podmiotami i instytucjami na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym;
 8. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami fizycznymi na rzecz zdrowia mieszkańców miasta;
 9. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowych i kontrolą ich wykorzystania;
 10. Prowadzenie spraw i przygotowanie decyzji administracyjnych w związku z wydawaniem zezwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy;
 11. Prowadzenie spraw i przygotowanie decyzji administracyjnych w zakresie przekazywania szkołom wyższym zwłok do celów naukowych;
 12. Prowadzenie spraw i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie kierowania do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie;
 13. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez uprawnionych lekarzy SP ZOZ Nr 1 świadectw zgonu dla mieszkańców Rzeszowa nie zapisanych do lekarza rodzinnego;
 14. Prowadzenie spraw i przygotowanie decyzji administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 15. Opracowywanie projektu harmonogramu dyżurów całodobowych aptek z terenu miasta.

 

II. W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA I REHABILITACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Planowanie środków finansowych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
 2. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów z pracodawcami dotyczących zwrotu kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
 3. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów cywilno – prawnych w odniesieniu do zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 4. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie w zakresie realizacji zadań związanych z realizacją  zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań finansowo – rzeczowych z realizacji zadań ustawowych;
 6. Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

 

III. W ZAKRESIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE

 1. Zawieranie i realizacja porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej;
 2. Nadzór nad finansowaniem wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej;
 3. Zawieranie i realizacja porozumień w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Rzeszowa;
 4. Nadzór nad finansowaniem wydatków przeznaczonych na pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Rzeszowa;
 5. Zawieranie i nadzór nad realizacją porozumień Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego z powiatami;
 6. Nadzór nad finansowaniem wydatków przeznaczonych na realizację porozumień Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego z powiatami.

 

Opublikował(a): 27.08.2008 15:11, Renata Żukowska
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:45, Renata Żukowska
Drukuj Poleć znajomym