Wersja Archiwalna

Wydział Architektury

W budynku tym, mieścii się 
Wydział Architektury
W budynku tym, mieścii się Wydział Architektury

Siedziba

Adres: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
Fax:      17 875 43 40
E-Mail: ar@erzeszow.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30,
                                            środa  7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Andrzej SKOTNICKI
Siedziba: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
E-Mail:   skotnickia@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

 

Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: Ewa KOPYCIŃSKA
Siedziba: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
E-Mail:   ekopycinska@erzeszow.pl

 

Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: Ewa STELMACH
Siedziba: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
E-Mail:   stelmache@erzeszow.pll

 

 

Zadania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - prowadzenie spraw i przygotowywanie rozstrzygnięć  administracyjnych wynikających z przepisów

  • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U.2012.647 , tekst jednolity z późniejszymi zmianami) ,

  • ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

(Dz.U.2013.1409 , tekst jednolity z późniejszymi zmianami) ,

  • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r.

(Dz.U.2013.687 , tekst jednolity z późniejszymi zmianami) ,

  • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r.

(Dz.U.2012.1015 , tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

         oraz aktów wykonawczych ,

  

   - przygotowywanie zaświadczeń właściwych dla starosty
            w zakresie wykonywania funkcji administracyjno-budowlanej ;

   - współpraca z Biurem Rozwoju Miasta Rzeszowa i innymi wydziałami w przygotowywaniu
            materiałów wyjściowych do organizowanych konkursów architektonicznych
            i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Prowadzone sprawy:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Zezwolenia i decyzje 
      - decyzje o warunkach zabudowy
      - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
      - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
      - decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
      - decyzje pozwoleń na budowę / rozbiórkę
      - zmiana decyzji pozwolenia na budowę
      - przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby
      - zmiana sposobu użytkowania obiektu

   2. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

   3. Zaświadczenia
      - (np. o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o samodzielności lokali)

   4. Wyrysy i wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
       oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.Struktura Wydziału
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Wydziałem Architektury kieruje:
     - Dyrektor Wydziału
     - przy pomocy Zastępców Dyrektora


   W skład Wydziału wchodzą następujące stanowiska i zespoły merytoryczne:

      1. Stanowiska pracy do bezpośredniej obsługi merytorycznej interesantów
            (zwane "rejonami"), których terenowy obszar właściwości określa Dyrektor Wydziału ;

      2. Zespół stanowisk do spraw przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy
            oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ;

      3. Stanowiska pracy do spraw weryfikacji projektów budowlanych ;

      4. Stanowisko pracy do spraw związanych z przekształceniami własnościowymi lokali
             i do spraw egzekucji administracyjnej ;

      5. Stanowisko pracy do spraw współpracy z jednostkami planowania przestrzennego
            oraz rejestrów decyzji o warunkach i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ;

      6. Stanowisko pracy do spraw obsługi kancelaryjno – biurowej ;

      7. Stanowisko pracy do spraw obsługi informatyczno – technicznej ;

      8. Stanowiska pracy do spraw obsługi sekretariatu.


                  Stan wydziału - 38 osób (37,5 etatu).Tryb działania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Podania i wnioski w celu uzyskania odpowiednich decyzji, zaświadczeń i pozostałych spraw można składać:

      - w sekretariacie Wydziału Architektury - Rzeszów , ul. Kopernika 15 , pok.35 , II piętro
      - w Ratuszu - Rzeszów ,  ul. Rynek 1 , okienko kancelarii ogólnej , parter
      - lub przesłać pocztą meilową pod adres - ar@erzeszow.pl


   W sekretariacie Wydziału Architektury można pobrać formularze następujących wniosków, zgłoszeń:

      1 - wniosek o ustalenie warunków zabudowy
      2 - wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
      3 - wniosek o pozwolenie na budowę
      4 - wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
      5 - wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
      6 - wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
      7 - wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę
      8 - zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych
                                        nie wymagających pozwolenia na budowę
      9 - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
      10 - wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki
                                        w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
      11 - wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
              ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

DRUKI  i  WNIOSKI  do pobrania  >>>>>>

 


Wysokość opłat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Wnioski nie podlegają opłacie skarbowej.

   Opłacie skarbowej podlegają decyzje.

   Wysokość opłaty skarbowej za uzyskane decyzje i zaświadczenia reguluje ustawa
      o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.2012.1282 , tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

  

   Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy  

      pod nazwą:    „Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

      o numerze:     17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

   Decyzje w sprawach zabudowy mieszkaniowej są zwolnione z opłaty skarbowej.Ewidencje, Archiwa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Ewidencje
      Wydział Architektury nie prowadzi ewidencji, których dane byłyby udostępniane.

   Archiwa
      Dokumenty wszystkich spraw prowadzonych w Wydziale są przekazywane do archiwum zakładowego.
      Udostępnianie tych dokumentów w uzasadnionych przypadkach, następuje na pisemny wniosek
         osoby zainteresowanej.Informacje nieudostępnione

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nie udostępnia się danych osobowych osób biorących udział w postępowaniach administracyjnych.Data opracowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 października 2008 r.

 

Data aktualizacji
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 kwietnia 2013 r.Opracowała
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dr inż. arch. Beata Bieleń-Zajdel

 

Aktualizacja   1 września 2014 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zastępca dyrektora Wydziału Architektury Ewa Stelmach

Opublikował(a): 17.12.2016 00:15, Sławomir Prygarewicz
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:41, Andrzej Skotnicki
Drukuj Poleć znajomym