Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 48 00
Fax: 017 875 48 09
E-Mail: ge@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Zbigniew SEBZDA
Siedziba: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 48 00
E-Mail: ge@um.rzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Zarządzenie Nr 19/2003 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Tryb działania

Obsługę administracyjną i organizacyjną /gospodarczą/ zapewnia sekretariat Wydziału – ul. Kopernika 15.

Sprawy wymienione w pkt. 21-28 zadań Wydziału związane z gospodarką nieruchomościami prowadzi Oddział Gospodarki Nieruchomościami – ul. Kopernika 15. Sprawy wymienione w pkt. 29-32 związane z uzgadnianiem projektów inwestycji prowadzi Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – ul. Kopernika 15.

Pozostałe zadania Wydziału wykonuje się w budynku przy ul. Kopernika 15, w szczególności:

- prowadzona jest obsługa stron z zakresu ewidencji gruntów i mapy zasadniczej. Informacje z ww. zakresów uzyskuje się po złożeniu wniosku – wykonanie zlecenia /druk/ i uiszczeniu opłaty skarbowej w wys. 5,00 zł. Informacje te obejmują kopie mapy ewidencji gruntów i mapy zasadniczej, wypisy z rejestru ewidencji gruntów, potwierdzenie zgodności dokumentacji z zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz udostępnienie wglądu do zasobu. Udostępnianie ww. informacji nie może naruszać ustawy o ochronie danych osobowych. Opłaty za uzyskane informacje wpłaca się w kasie, w siedzibie Wydziału.

Wnioski o wydanie zaświadczeń oraz pisma można składać w sekretariacie Wydziału, ul. Kopernika 15. Na wnioskach uiszcza się opłatę skarbową w wys. 5,00 zł, na zaświadczeniach – 11,00 zł. Szczegółowe informacje o sposobie i o trybie załatwiania pozostałych zadań można uzyskać w Sekretariacie Wydziału.

Zadania

- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, modernizacji ewidencji, wprowadzanie zmian, przeprowadzanie postępowania administracyjnego, zarządzanie i aktualizacja zasobu w systemie informatycznym,

- gromadzenie i prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym podmiotom,

- uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w formie opinii zawierającej stanowisko członków Zespołu i konsultantów branżowych,

- prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz numeracją porządkowa nieruchomości,

- prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych,

- prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz na rzecz miasta dla realizacji celów publicznych, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, przyjmowanie wniosków dotyczących zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą (mienie zabużańskie), ustalenie odszkodowań za grunty zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne przed dniem 1 stycznia 1998 r .

Prowadzone sprawy

Szczegółowy wykaz znajduje się w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa

Rejestry

Rejestr gruntów prowadzony numerycznie – jako zasób użytkowy przeznaczony do bezpośredniego i powszechnego udostępniania.

Rejestr gruntów prowadzony numerycznie – niepełny, w trakcie opracowania; przeznaczony do bezpośredniego i powszechnego udostępniania.

Ewidencje

Ewidencja gruntów w postaci opisowej w formie komputerowej i graficznej w postaci mapy ewidencji gruntów i budynków. Dostępny bezpośrednio i powszechnie.

Ewidencja sytuacji terenowej i urządzeń technicznych w postaci mapy zasadniczej, częściowo w formie numerycznej. Dostępny bezpośrednio i powszechnie.

Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości.

Ewidencja zgłoszonych prac geodezyjnych przeznaczona do celów służbowych.

Ewidencja wydanych materiałów geodezyjnych przeznaczonych do celów służbowych.

Archiwa

W archiwum Wydziału przechowuje się akta sprawy postępowania administracyjnego. Akta te udostępniane są na wniosek sądów, organów administracji publicznej, a także stronom uczestniczącym w postępowaniu administracyjnym. Dokumentację archiwalną stanowi także zasób bazowy stanowiący podstawową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zasób ten jest udostępniany jedynie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego na podstawie zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznym, zamówień na materiały do wykonania prac nie podlegających zgłoszeniu lub zamówień na materiały do wykonania operatów szacunkowych nieruchomości.

Informacje nieudostępnione

Nie dotyczy

Data aktualizacji

01.06.2006 r., 26.02.2008 r.

Opublikował(a): 02.09.2011 09:15, Zbigniew Sebzda
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:42, Zbigniew Sebzda
Drukuj Poleć znajomym