Wersja Archiwalna

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Siedziba

Adres: Rynek 11, Rzeszów
Telefon: 17 87 54 742
Fax: 17 87 54 747
E-Mail: promocja@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Marzena Furtak-Żebracka
Siedziba: Rynek 11, Rzeszów
Telefon: 17 87 54 741
E-Mail: furtakm@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Struktura organizacyjna 

1. Wydziałem Promocji i Współpracy Międzynarodowej zarządza dyrektor.
2. W Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej tworzy się:

1) Referat Promocji pracą, którego kieruje kierownik referatu;
2) Referat Współpracy Międzynarodowej;

3. Do zadań Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:
Do zadań Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej należy
w szczególności:
1) podejmowanie działań budujących więzi społeczne na poziomie lokalnym – wzmacnianie kapitału społecznego miasta;
2) planowanie, inicjowanie i koordynacja kampanii informacyjnych realizowanych przez wydziały oraz jednostki organizacyjne;
3) planowanie, inicjowanie i koordynacja działań mających na celu komunikację z mieszkańcami oraz kreowanie prawidłowego wizerunku miasta;
4) organizowanie spotkań z mieszkańcami, studentami, uczniami oraz środowiskami branżowymi, w celu przekazywania informacji oraz zbierania uwag i opinii;
5) analiza zapytań i wniosków mieszkańców obsługiwanych przez Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańców oraz informacji docierających do urzędu innymi sposobami, pod kątem potrzeb społecznych oraz reagowanie na zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie;
6) przygotowywanie i prowadzenie badań opinii społecznej w sprawach istotnych dla mieszkańców;
7) dbałość o spójność, zrozumiałość i jednoznaczność informacji zawartych w materiałach informacyjnych przekazywanych na zewnątrz przez wydziały i jednostki organizacyjne, w szczególności przez Biuro Prasowe, Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej, Wydział Kultury Sportu i Turystyki oraz Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańców Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego;
8) udzielanie informacji o warunkach i możliwościach inwestowania w Rzeszowie;
9) tworzenie i aktualizacja bazy danych niezbędnych dla potrzeb inwestorów;
10) promocja terenów inwestycyjnych miasta Rzeszowa;
11) organizacja konferencji branżowych, imprez targowo - wystawienniczych oraz gospodarczych misji przyjazdowych i wyjazdowych;
12) współpraca z podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania inwestorów;
13) współpraca z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego, Centrum Obsługi Inwestora, Stowarzyszeniem Promocji Przedsiębiorczości, Izbą Przemysłowo-Handlową oraz stowarzyszeniami, klastrami, organizacjami wspierania biznesu, środowiskami gospodarczymi i naukowymi w zakresie działań służących rozwojowi gospodarczemu miasta.

4. Do zadań Referatu Promocji należy w szczególności:
1) realizacja Strategii Marki Rzeszów oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa;
2) przygotowywanie i realizacja kampanii reklamowych i akcji promocyjnych;
3) organizacja oraz udział w imprezach promocyjnych, takich jak: wystawy, targi, misje objazdowe, konferencje prasowe, spotkania branżowe;
4) prowadzenie oficjalnej strony internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa;
5) współpraca z wydziałami, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie organizowania akcji promocyjnych;
6) przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o mieście;
7) współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, lokalnymi uczelniami i innymi instytucjami oraz organizacjami w zakresie promocji miasta;
8) prowadzenie magazynu materiałów promocyjnych;
9) przygotowywanie ankiet związanych z udziałem miasta w konkursach i rankingach;
10) realizowanie projektów oraz przedsięwzięć, w ramach projektów promocyjnych z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych dotyczących promocji.

5. Do zadań Referatu Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:
1) utrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi Rzeszowa;
2) przygotowywanie projektów porozumień o współpracy pomiędzy Rzeszowem, a miastami i instytucjami zagranicznymi;
3) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem wyjazdów zagranicznych oficjalnych delegacji miejskich oraz przyjmowaniem delegacji zagranicznych przez władze Rzeszowa;
4) tłumaczenie i zlecanie tłumaczeń dokumentów z zakresu współpracy międzynarodowej;
5) realizowanie projektów oraz przedsięwzięć, w ramach projektów z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych, dotyczących współpracy gospodarczej i wymiany międzynarodowej. 

Tryb działania

Wydział działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wysokość opłat

nie dotyczy

Rejestry

nie dotyczy

Ewidencje

nie dotyczy

Archiwa

Zgodnie z § 63. 1. instrukcji kancelaryjnej  teczki aktowe przechowuje się w komórkach organizacyjnych przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw, których akta znajdują się w teczce. Po upływie tego okresu teczki aktowe przekazuje się do archiwum zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej.

Informacje nieudostępnione

Nie dotyczy

Data opracowania

2 grudnia 2009 r., 18 listopada 2011 r., 22 sierpnia 2013 r.

Opracowała

Marzena Furtak-Żebracka Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Zatwierdził

Marzena Furtak-Żebracka Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Opublikował(a): 11.03.2014 14:51, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 04.08.2008 14:51, Marzena Furtak - Żebracka
Drukuj Poleć znajomym