Wersja Archiwalna

Wydział Budżetowy

Siedziba

Adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 42 15
Fax: 017 875 42 77
E-Mail: bu@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Janina WILK
Siedziba: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 42 15
E-Mail: bu@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

 

 

Struktura organizacyjna

 

1.     Wydziałem Budżetowym kieruje dyrektor wydziału, przy pomocy zastępcy i kierowników oddziałów.

2.     W Wydziale Budżetowym tworzy się następujące oddziały:

1)    Oddział Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej;

2)    Oddział Księgowości Budżetu Miasta.

3.     Pracą oddziałów kierują kierownicy.

 

 

 

 

Zadania
 
1. Do zadań Wydziału Budżetowego należy.
 
1)             opracowywanie projektu budżetu miasta i jego zmian;
2)             opracowywanie informacji i sprawozdań z wykonania budżetu miasta;
3)             obsługa finansowo-księgowa budżetu.
 
2.  Do zadań Oddziału Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej należy:
 
1)                         opracowywanie materiałów planistycznych kierowanych do wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta w celu przygotowania projektu budżetu miasta, ich analiza i weryfikacja;
2)           opracowywanie projektu budżetu miasta wraz z objaśnieniami we współpracy z wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi miasta;
3)             opracowywanie we współdziałaniu z wydziałami, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej;
4)          zawiadamianie jednostek organizacyjnych miasta, za pośrednictwem wydziałów merytorycznych, o kwotach dochodów i wydatków ujętych w projekcie     budżetu, uchwale   budżetowej   i   uchwałach   zmieniających   budżet, niezbędnych do opracowania planów finansowych;
5)             opracowywanie układu wykonawczego budżetu i jego bieżąca aktualizacja;
6)             opracowywanie, we współpracy z wydziałami planu finansowego Urzędu;
7)           opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta we współdziałaniu zwydziałami i jednostkami organizacyjnymi miasta oraz jego aktualizacja w trakcie roku budżetowego;
8)           sporządzanie załączonej do budżetu miasta prognozy długu miasta, analiz sytuacji finansowej miasta oraz symulacji dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego;
9)           opracowywanie, projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian budżetu, i w budżecie oraz innych uchwał związanych z budżetem;
 
        10)    przygotowywanie we współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi miasta projektu uchwał Rady w sprawie wydatków,   
            które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
 
        11)    weryfikacja poleceń przekazania środków dla jednostek  organizacyjnych miasta i monitorowanie ich wykorzystania;
 
        12)       opracowywanie doraźnych analiz z wykonania budżetu dla potrzeb Prezydenta   i Zastępców Prezydenta, Skarbnika i komisji Rady Miasta;
 
        13)        sporządzanie:
    a) informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze roku budżetowego przedkładanej przez Prezydenta Radzie i RIO,
 b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta przedkładanego przez Prezydenta Radzie  i RIO;                                                                                                                                                                                                    
14)  opracowywanie ankiet dotyczących dochodów i wydatków budżetu miasta;
15)       współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Rzeszowie oraz Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie w zakresie spraw budżetowych.
 
3.  Do zadań Oddziału Księgowości Budżetu Miasta należy.
 
1)             prowadzenie rachunkowości organu finansowego miasta na prawach powiatu wg odrębnego planu kont;
2)      ewidencja analityczna:
a)              dochodów Miasta wg źródeł ich pochodzenia,
b)             dotacji celowych na zadania administracji rządowej   i realizowane  na podstawie porozumień między jednostkami   samorządu  terytorialnego,
c)              środków przekazywanych jednostkom budżetowym miasta,
d)     lokat terminowych,
e)              rozrachunków z Urzędami Skarbowymi z tytułu realizowanych przez nie podatków stanowiących dochód miasta;
3)             ewidencja przychodów z pożyczek, kredytów i obligacji oraz terminowa realizacja ich spłat, zgodnie z zawartymi umowami;
      4)                 sporządzanie przelewów środków budżetowych dla poszczególnych dysponentów;
5)             terminowe przekazywanie należności Skarbu Państwa, otrzymanych z jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;
6)             ewidencja   syntetyczna   i   analityczna   wg   klasyfikacji   budżetowej   wydatkówniewygasających;
7)             ewidencja syntetyczna i analityczna środków pieniężnych otrzymanych z funduszy pomocowych wydatków nimi finansowanych;
8)             ewidencja rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów i wydatków dotyczących funduszy pomocowych;
9)             ewidencja syntetyczna przychodów i rozchodów dotyczących prywatyzacji oraz analityczna wg klasyfikacji budżetowej i tytułów prywatyzacji;
       10)    sporządzanie sprawozdawczości jednostkowej:
        a)         z   wykonania   podstawowych   dochodów   gminy   (miasta   na   prawach powiatu),
      b)  o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
        c)          o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
        d)          o stanie należności wg tytułów,
        e)           z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej;
11)       przyjmowanie i uzgadnianie sprawozdań jednostek budżetowych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz wyodrębnionych rachunków dochodów własnych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych;
12)       sporządzanie zbiorczych sprawozdań jak wyżej;
13)       sporządzanie zbiorczych bilansów jednostek budżetowych oświaty i gospodarstw pomocniczych tych jednostek;
14)       sporządzanie rocznego bilansu budżetu miasta;
15)       opracowywanie doraźnych informacji o realizacji dochodów budżetu miasta oraz o zadłużeniu miasta z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji.
 
 
 
 
Opracowała:
 
Agnieszka Głowa - Podinspektor Wydziału Budżetowego
 

 

 

Opublikował(a): 29.07.2019 08:00, Janina Wilk
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:41, Marta Mazurkiewicz
Drukuj Poleć znajomym