Wersja Archiwalna

Wydział Budżetowy

Siedziba

Adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 42 15
Fax: 017 875 42 77
E-Mail: bu@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Janina WILK
Siedziba: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 42 15
E-Mail: bu@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

 

 

Struktura organizacyjna

 

1.     Wydziałem Budżetowym kieruje dyrektor wydziału, przy pomocy zastępcy i kierowników oddziałów.

2.     W Wydziale Budżetowym tworzy się następujące oddziały:

1)    Oddział Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej;

2)    Oddział Księgowości Budżetu Miasta.

3.     Pracą oddziałów kierują kierownicy.

 

 

 Do zadań Oddziału Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej należy:

 

 1. opracowywanie materiałów planistycznych kierowanych do wydziałów  i jednostek organizacyjnych miasta w celu przygotowania projektu budżetu miasta, ich analiza i weryfikacja;
 2. opracowywanie projektu budżetu miasta wraz z objaśnieniami we współpracy z wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi miasta;
 3. opracowywanie we współdziałaniu z wydziałami, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej;
 4. zawiadamianie jednostek organizacyjnych miasta za pośrednictwem wydziałów merytorycznych o kwotach dochodów i wydatków ujętych w projekcie budżetu, uchwale budżetowej i uchwałach       zmieniających budżet, niezbędnych do opracowania planów finansowych;
 5. opracowanie zarządzeń Prezydenta w sprawie wykonywania uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa i uchwał w sprawie zmian budżetu i w budżecie – zestawienia  planów finansowych jednostek budżetowych.
 6. opracowywanie we współpracy z wydziałami planu finansowego Urzędu;
 7. opracowywanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej bieżące aktualizowanie we współdziałaniu z innymi wydziałami i jednostkami
 8. opracowywanie projektów uchwała Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian budżetu, i w budżecie oraz innych uchwał związanych z budżetem;
 9. przygotowanie we współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi miasta projektu uchwała Rady w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
 10. weryfikacja poleceń przekazania środków dla jednostek organizacyjnych miasta i monitorowanie ich wykorzystania;
 11. opracowywanie doraźnych analiz z wykonania budżetu dla potrzeb Prezydenta i Zastępców Prezydenta, Skarbnika i komisji Rady Miasta;
 12. sporządzanie:

      a) informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze roku budżetowego przedkładanej przez Prezydenta Radzie i RIO;

     b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta przedkładanego przez Prezydenta Radzie i RIO;

13. opracowywanie ankiet dotyczących dochodów i wydatków budżetu miasta;

14. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Rzeszowie oraz Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie w zakresie spraw budżetowych.

       

     Do zadań Oddziału Księgowości Budżetu Miasta należy:

1.    prowadzenie rachunkowości organu finansowego miasta na prawach powiatu wg odrębnego planu kont;

2.    ewidencja analityczna:

a)     dochodów Miasta według klasyfikacji budżetowej,

b)    dotacji celowych na zadania administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

c)     środków przekazywanych jednostkom budżetowym miasta,

d)    lokat terminowych,

e)     rozrachunków z Urzędami Skarbowymi z tytułu realizowanych przez nie podatków stanowiących dochód miasta;

3.  ewidencja przychodów z pożyczek, kredytów i obligacji oraz terminowa realizacja ich spłat, zgodnie z zawartymi umowami;

4.  sporządzanie przelewów środków budżetowych dla poszczególnych dysponentów;

5.  terminowe przekazywanie należności Skarbu Państwa, otrzymanych z jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;

6.  ewidencja syntetyczna i analityczna wg klasyfikacji budżetowej wydatków niewygasających;

7.  ewidencja syntetyczna i analityczna środków pieniężnych otrzymanych z funduszy pomocowych oraz wydatków nimi finansowanych;

8.  ewidencja rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów i wydatków dotyczących funduszy pomocowych;

9. ewidencja syntetyczna przychodów i rozchodów dotyczących prywatyzacji oraz analityczna wg klasyfikacji budżetowej i tytułów prywatyzacji;

10. sporządzanie sprawozdawczości jednostkowej:

a) z wykonania podstawowych dochodów gminy (miasta na prawach powiatu),

b) o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego,

c) o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

d) o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

e) z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej;

 11. przyjmowanie i uzgadnianie jednostkowych sprawozdań budżetowych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych,  sprawozdań z  wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych oraz sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych

 12. sporządzanie zbiorczych sprawozdań jak wyżej;

13. sporządzanie zbiorczych bilansów jednostek budżetowych oświaty;

14. sporządzanie rocznego bilansu z wykonania budżetu miasta;

15. opracowywanie doraźnych informacji o realizacji dochodów budżetu miasta z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji.

 


 

 

Opracowała:
 
Agnieszka Głowa - Podinspektor Wydziału Budżetowego
 

 

 

Opublikował(a): 29.07.2019 08:00, Agnieszka Głowa
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:41, Marta Mazurkiewicz
Drukuj Poleć znajomym