Wersja Archiwalna

Wydział Budżetowy

Siedziba

Adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 42 15
Fax: 017 875 42 77
E-Mail: bu@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Janina WILK
Siedziba: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 42 15
E-Mail: bu@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

 

 

Struktura organizacyjna

 

1.     Wydziałem Budżetowym kieruje dyrektor wydziału, przy pomocy zastępcy i kierowników oddziałów.

2.     W Wydziale Budżetowym tworzy się następujące oddziały:

1)    Oddział Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej;

2)    Oddział Księgowości Budżetu Miasta.

3.     Pracą oddziałów kierują kierownicy.

 

 

 Do zadań Oddziału Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej należy:

 

       1) opracowywanie materiałów planistycznych kierowanych do wydziałów  i jednostek organizacyjnych miasta w celu przygotowania projektu budżetu miasta, ich analiza i weryfikacja;

       2) opracowywanie projektu budżetu miasta wraz z objaśnieniami we współpracy z wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi miasta;

       3)  opracowywanie we współdziałaniu z wydziałami, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej;

       4) zawiadamianie jednostek organizacyjnych miasta za pośrednictwem wydziałów merytorycznych o kwotach dochodów i wydatków ujętych w projekcie budżetu, uchwale budżetowej i uchwałach       zmieniających budżet, niezbędnych do opracowania planów finansowych;

       5) opracowanie zarządzeń Prezydenta w sprawie wykonywania uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa i uchwał w sprawie zmian budżetu i w budżecie – zestawienia  planów finansowych jednostek budżetowych.

6) opracowywanie we współpracy z wydziałami planu finansowego Urzędu;

7) opracowywanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej bieżące aktualizowanie we współdziałaniu z innymi wydziałami i jednostkami

8) opracowywanie projektów uchwała Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian budżetu, i w budżecie oraz innych uchwał związanych z budżetem;

9) przygotowanie we współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi miasta projektu uchwała Rady w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

10) weryfikacja poleceń przekazania środków dla jednostek organizacyjnych miasta i monitorowanie ich wykorzystania;

11) opracowywanie doraźnych analiz z wykonania budżetu dla potrzeb Prezydenta i Zastępców Prezydenta, Skarbnika i komisji Rady Miasta;

12) sporządzanie:

      a) informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze roku budżetowego przedkładanej przez Prezydenta Radzie i RIO;

      b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta przedkładanego przez Prezydenta Radzie i RIO;

13) opracowywanie ankiet dotyczących dochodów i wydatków budżetu miasta;

14) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Rzeszowie oraz Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie w zakresie spraw budżetowych.

6. Do zadań Oddziału Księgowości Budżetu Miasta należy:

1)    prowadzenie rachunkowości organu finansowego miasta na prawach powiatu wg odrębnego planu kont;

2)    ewidencja analityczna:

a)     dochodów Miasta według klasyfikacji budżetowej,

b)    dotacji celowych na zadania administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

c)     środków przekazywanych jednostkom budżetowym miasta,

d)    lokat terminowych,

e)     rozrachunków z Urzędami Skarbowymi z tytułu realizowanych przez nie podatków stanowiących dochód miasta;

3)    ewidencja przychodów z pożyczek, kredytów i obligacji oraz terminowa realizacja ich spłat, zgodnie z zawartymi umowami;

4)    sporządzanie przelewów środków budżetowych dla poszczególnych dysponentów;

5)    terminowe przekazywanie należności Skarbu Państwa, otrzymanych z jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;

6)    ewidencja syntetyczna i analityczna wg klasyfikacji budżetowej wydatków niewygasających;

7)    ewidencja syntetyczna i analityczna środków pieniężnych otrzymanych z funduszy pomocowych oraz wydatków nimi finansowanych;

8)    ewidencja rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów i wydatków dotyczących funduszy pomocowych;

9)    ewidencja syntetyczna przychodów i rozchodów dotyczących prywatyzacji oraz analityczna wg klasyfikacji budżetowej i tytułów prywatyzacji;

10)        sporządzanie sprawozdawczości jednostkowej:

a)     z wykonania podstawowych dochodów gminy (miasta na prawach powiatu),

b)    o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego,

c)     o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

d)    o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

e)     z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej;

 11)   przyjmowanie i uzgadnianie jednostkowych sprawozdań budżetowych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych,  sprawozdań z  wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych oraz sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych

 12)    sporządzanie zbiorczych sprawozdań jak wyżej;

13)      sporządzanie zbiorczych bilansów jednostek budżetowych oświaty;

14)        sporządzanie rocznego bilansu z wykonania budżetu miasta;

15)      opracowywanie doraźnych informacji o realizacji dochodów budżetu miasta z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji.

 


 

 

Opracowała:
 
Agnieszka Głowa - Podinspektor Wydziału Budżetowego
 

 

 

Opublikował(a): 29.07.2019 08:00, Janina Wilk
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:41, Marta Mazurkiewicz
Drukuj Poleć znajomym