Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa

 1. Siedziba

Adres: ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów
Telefon: 17 748 49 00, Fax. 17 748 49 02
E-Mail: sekretariat@brmr.erzeszow.pl,
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

Klauzula informacyjna RODO


2. Dyrektor

Imię i nazwisko: Barbara Pujdak
Adres: ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów
Telefon: 17 748 49 00
E-Mail: sekretariat@brmr.erzeszow.pl,
przyjmowanie stron: w godzinach pracy biura


3. Kompetencje:

Kieruje pracą Biura, ponosi odpowiedzialność za terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie zadań określonych w rocznym harmonogramie prac oraz prawidłowe wykorzystywanie środków finansowych i materialnych Biura.
Godziny pracy: 7.30 – 15.30


4. Przedmiot działalności i kompetencje jednostki:

Do zadań Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa należy prowadzenie prac w zakresie planowania przestrzennego Miasta.
1. opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa oraz ich zmian,
2. opracowywanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
3. przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta,
4. prowadzenie i aktualizowanie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5. realizacja procedur formalno-prawnych uzgodnień i wyłożeń miejscowych planów,
6. formułowanie wniosków służących określaniu polityki przestrzennej,
7. prowadzenie analiz realizacji i skuteczności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
8. wykonywanie opracowań studialnych i koncepcyjnych w zależności od potrzeb,
9. opiniowanie i ocenianie zgodności opracowań branżowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Miasta w opracowaniu,
10. współpraca i wymiana doświadczeń z placówkami planistycznymi krajowymi i zagranicznymi oraz konsultantami,
11. prowadzenie banku danych o zagospodarowaniu przestrzennym.


5. Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania prac:

I. Przygotowywanie projektów planów miejscowych i ich zmian
II. Przygotowywanie projektów zmian Studium
III. Przygotowywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym

Przyjmowanie wniosków o zmianę przeznaczenia terenów.
Dokumenty uzyskiwane od wnioskodawcy:
1. wniosek zawierający określenie nieruchomość oraz określenie celu na jaki nieruchomość ma być wykorzystana,
Dokumenty uzyskiwane przez Biuro:
1. mapy ewidencyjne i zasadnicze,
2. wykazy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3. wykaz decyzji o pozwoleniu na budowę,
4. wykaz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Forma załatwiania spraw:
1. analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu, informacja o stopniu zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium, niezbędny zakres prac planistycznych konieczny do określenia w miejscowym planie,
2. wykonanie opracowania ekofizjograficznego,
3. uchwała Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu,
4. ogłoszenie w prasie miejscowej i obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta (Rynek 1), Wydziale Architektury (Kopernika 15), Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Rynek 7) i Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa (Ks. Jałowego 23A) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej określające formę, miejsce i termin składania wniosków do planu,
5. zawiadomienie na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu,
6. rozpatrzenie wniosków złożonych do projektu planu,
7. sporządzenie projektu planu miejscowego w raz z prognozą oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
8. sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,
9. uzyskanie opinii o projekcie planu od Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz od organów i instytucji określonych w ustawie,
10. uzgodnienie projektu planu z właściwymi organami wojewódzkimi, konserwatorem zabytków oraz właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie odrębnych przepisów,
11. uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nie rolnicze i nie leśne,
12. wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,
13. ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wyłożenie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz zorganizowanie w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
14. wyznaczenie terminu , w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krócej niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu,
15. przedłożenie Radzie Miasta projektu planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zmianami.)

Wnioski do pobrania

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o zmianę ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

 


 6. Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki


Uchwała Nr XIX/48/95 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 1995 r.

Statut


 7. Organizacja

Schemat organizacyjny

Regulamin organizacyjny 


 8. Majątek:

Budzet:

- 2012 r.

- 2013 r.

- 2014 r.

- 2015 r.

- 2016 r.

- 2017 r.

Bilans roczny

 - 2010 r.

- 2011 r.

- 2012 r.

- 2013 r.

- 2014 r.

- 2015 r.

- 2018 r.  

Rachunek zyskow i strat - 2018

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 2018

Informacja dodatkowa - 2018


 9. Udostępnianie informacji nieudostępniowej w BIP

Informacja publiczna i jej ponowne wykorzystanie


10. Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

- rejestr wniosków o zmianę planów - informacja publiczna dostępna na wniosek (patrz pkt.9)
- rejestr planów,
- rejestr zmian studium
- archiwum zakładowe - informacja publiczna dostępna na wniosek


11. Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli  

 

Jednostka przeprowadzająca kontrolęData kontroli:
 Biuro Kontrolno-Rewizyjne Urzędu Miasta Rzeszowa 11-12.12.2008 r.
Archiwum Państwowe w Rzeszowie18.02.2009 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie04-24.06.2009 r.
Biuro Kontrolno-Rewizyjne Urzędu Miasta Rzeszowa25.09.2009 r.
Biuro Kontrolno-Rewizyjne Urzędu Miasta Rzeszowa15-22.10.2010 r.
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie24.01-09.02.2012 r.
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie29.03-06.04.2012 r.
Biuro Kontrolno-Rewizyjne Urzędu Miasta Rzeszowa07-16.01.2013 r.
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie09.07.2013 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych29.12.2014 - 15.01.2015
Archiwum Państwowe w Rzeszowie17.12.2015
PIP w Rzeszowie12.12.2017 - 14.12.2017
Biuro Kontroli przy Urzędzie Miasta18.09.2018 - 01.10.2018

  

 12. Data opracowania - 14 lipca 2015


13. Opracował - Andrzej Prajsnar, Sławomir Szela


14. Zatwierdził - Lidia Szczepanek, p.o. Dyrektor


15. Osoba publikująca: Andrzej Prajsnar


16. Osoba wytwarzająca: Barbara Pujdak

  


 

 

 

Opublikował(a): 09.01.2020 08:57, Andrzej Prajsnar
Wytworzył(a): 13.10.2008 09:31, Barbara Pujdak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22550183
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl