Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Straż Miejska w Rzeszowie

Siedziba

ul. Targowa 1
35-064 Rzeszów

Dyżurny: pokój nr 24 (parter)

Telefon alarmowy (bezpłatny): 986
Telefon: 178754670

Fax: 178636075

Strona internetowa: www.sm.erzeszow.pl

Email: komenda@sm.erzeszow.pl

ePUAP: pismo ogólne do podmiotu publicznego (smrzeszow)

Godziny pracy: całodobowo

Liczba etatów: 58 tym 4 cywilne

Klauzula informacyjna RODO - LINK

  

Komendant

Imię i nazwisko: Józef Wisz
Miejsce urzędowania: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 178754670
Godziny pracy: 7:30 do 15:30

Komendant jest przełożonym pracowników mundurowych i cywilnych zatrudnionych w Straży Miejskiej w Rzeszowie.

Do kompetencji Komendanta należy między innymi:
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej i kierowanie jej działalnością,
- reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży Miejskiej wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,
- dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Straży Miejskiej,
- wykonywanie innych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa do właściwości kierownika zakładu pracy.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

- Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XVI/21/91 z 19 marca 1991 r. w sprawie utworzenia straży miejskiej: LINK
- Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r.:
LINK

Status

Straż Miejska w Rzeszowie jest gminną samorządową jednostką organizacyjną Gminy Miasta Rzeszów, nie mającą osobowości prawnej.
- Regulamin Straży Miejskiej:
LINK

Tryb działania

Straż Miejska działa na podstawie Ustawy oraz Rozporządzeń Rady Ministrów a także aktów prawa miejscowego (Uchwał Rady Miasta). Działalność Straży opiera się głównie na całodobowym patrolowaniu miasta, przyjmowaniu i załatwianiu zgodnie z kompetencjami interwencji telefonicznych, przyjmowaniu interesantów, pism od mieszkańców i instytucji oraz udzielaniu odpowiedzi. Straż Miejska zajmuje się przede wszystkim czystością miasta, ale także w znacznym stopniu bezpieczeństwem mieszkańców.
Prowadzone sprawy: Bezpieczeństwo publiczne oraz czystość i porządek w mieście.

Zadania

Do zadań Straży należy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Książka służb, książka interwencji, rejestr pism, rejestr spraw sądowych, Ewidencja etatów, wyposażenia i wyników działań straży.
Dane z prowadzonych przez Straż Miejską w Rzeszowie rejestrów i ewidencji udostępniane są na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Rzeszowie, zgodnie z art.10 ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą być udostępnione na wniosek.

Majątek

Majątek komunalny będący na stanie Straży Miejskiej w Rzeszowie:
- 2 samochody
Dacia SD Logan (2009)
- 1 samochód Dacia Logan (2006)
- 1 samochód Skoda Octavia (2011)
- 1 samochód Nissan Note (2012)
- 1 samochód KIA Ceed (2009)
- 1 samochód Ford Mondeo (2008)
- 1 samochód KIA Carnival (2007)
- 2 skutery LingBen (2008)

- 14 zestawów komputerowych
- 1 kserokopiarka Develop Ineo 163
- 13 aparatów telefonicznych stacjonarnych
- 3 telefony komórkowe
- 4 cyfrowe kompaktowe aparaty fotograficzne

Łączność bezprzewodowa:
- 1 radiotelefon stacjonarny
- 7 radiotelefonów samochodowych
- 34 radiotelefony nasobne

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2018 rok. LINK
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2017 rok. LINK
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2016 rok. LINK
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2015 rok. LINK
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2014 rok. LINK
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2013 rok. LINK
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2012 rok. LINK

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2011 rok. LINK
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2010 rok. LINK

Kontrole

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Rzeszowie

okres kontroli

organ kontrolujący zakres kontroli
10.IV - 21.V.2019
Najwyższa Izba Kontroli  Postępowanie ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) na terenie miasta
29.XI - 13.XII.2018
Państwowa Inspekcja Pracy  Prawna ochrona pracy, czas pracy, urlopy wypoczynkowe
6.XI.2018
Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa
 Kontrola gospodarowania środkami ZFŚS, udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro oraz spraw organizacyjno kadrowych
22.X.2018 ZUS Rzeszów
 Kontrola okresowa zgodnbie z upoważnieniem z dnia 19.X.2018 r.
6.XII.2016 Wojewoda Podkarpacki
Podkarpacka Komenda Wojewódzka Policji
 Prawidłowość wykonywania uprawnień zawartych w art. 12 ustawy o strażach gminnych, użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego zgodnie z art. 9a ust.1 ustawy
11 - 25.X.2016 Państwowa Inspekcja Pracy
 Badanie okoliczności i przyczyn wypadku zbiorowego
17 - 25.V.2016 Państwowa Inspekcja Pracy
 Wybrane zagadnienia prawa pracy
18.VIII - XI.2015 Najwyższa Izba Kontroli
 Finansowanie i działalność Straży Miejskiej
29 - 30.I.2014 Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy
 Wybrane zagadnienia prawa pracy
29.I.2014 Wojewoda Podkarpacki
Komenda Wojewódzka Policji
 Kontrola doraźna dotycząca postępowania mandatowego
4.XII.2013 Wojewoda Podkarpacki
Komenda Wojewódzka Policji
 Kontrola doraźna dotycząca służby, prawa pracy, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy
15.X - 15.XI.2013 Prezydent Miasta Rzeszowa
Biuro Kontroli
 Kontrola kompleksowa, realizacja zadań statutowych, realizacja przychodówm, prawidłowość podejmowania i realizacji zobowiązań
17 - 25.X.2012 ZUS Rzeszów  Prawidłowość wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych
30.VI - 5.VII.2011 Biuro Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa
 Przychody i wydatki za 2010r., procedury kontroli zarządczej
4 - 5.XI.2010 Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie  Sposób wykonywania i realizacji uprawnień zawartych w ustawie o strażach gminnych (miejskich)
9 - 10.III.2009 Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa
 Księgowość, kadry
12 - 13.VIII.2008 Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa
 Księgowość, kadry
23 - 28.VIII.2007 Okręgowy Inspektorat Pracy
w Rzeszowie
 Prawo pracy
27 - 28.XII.2007 Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa
 Kontrola finansowa wydatków 2006
22 - 24.V.2007 Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa
 Działania SM w zakresie zawierania umów na wywóz nieczystości przez firmy, punkty usługowe i właścicieli nieruchomości
22.IX - 3.X.2005 ZUS Rzeszów  Zgłoszenia do ubezpieczeń, rozliczanie składek, wypłacanie zasiłków, wydawanie zaświadczeń itp.
4 - 26.X.2001 Regionalna Izba Obrachunkowa
Rzeszów
 Gospodarka finansowa

Opłaty

Straż Miejska w Rzeszowie nie pobiera od obywateli żadnych opłat za świadczone usługi. Wpływy z tytułu mandatów karnych odprowadzane są w całości na rachunek Urzędu Miasta w Rzeszowie. Wysokość mandatów reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

 

Opublikował(a): 24.02.2021 12:00, Stanisław Boratyn
Wytworzył(a): 13.10.2008 10:21, Józef Wisz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22413899
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl