Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Izba Wytrzeźwień

Siedziba

Adres: ul. Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów
Telefon: 17 85 27 655, 17 85 27 686
E-Mail: izba.rzeszow@gmail.com

Godziny pracy: cała doba

Dyrektor

Imię i nazwisko: Zdzisław Król
Siedziba: ul. Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów
Telefon: 17 85 27 655, 17 85 27 686
E-Mail: izba.rzeszow@gmail.com

Kompetencje

 1. Składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Rzeszów
  w zakresie realizacji statutowych zadań Izby Wytrzeźwień
  w Rzeszowie, zwanej dalej ,,Izbą";
 2. Zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Gminy Miasto
  Rzeszów w granicach środków przewidzianych w planie finansowym
  Izby, związanych z jej statutową działalnością;
 3. Reprezentowanie Gminy Miasto Rzeszów przed sądami oraz
  organami administracji publicznej we wszystkich postępowaniach
  sadowych i administracyjnych związanych z dziasłalnością Izby:
 4. Udzielanie dalszych pełnomocnictw do prowadzenia spraw w postępowaniach,
  o których mowa w pkt. 3.

   

Godziny pracy:

Czas pracy od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.

 

Dyrektor przyjmuje strony:

w poniedziałki i czwartki w godz. od 12.00 do 14.00

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw.

- w godzinach przyjęć stron przez Dyrektora Izby i na własny wniosek złożony w Izbie,

- termin załatwiania spraw zgodnie z KPA art. 35.

 

 

Struktura organizacyjna

Szczegóły organizacyjne określone są Zarządzeniem Nr VI/736/2012 z dn. 21 września 2012 r. zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenie Nr VI/736/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,
- REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie - Załącznik do Zarządzenia Nr VI/736/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 września 2012 r.

Podstawa prawna powołania

Izba Wytrzeźwień Izba działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz. U. z 2013 r.  poz. 1563 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014 poz. 1850)

- uchwały Nr LXXXI/1425/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. "Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie" oraz utworzenia jednostki budżetowej pn. "Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie",
- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.),
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- Statutu Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.

Zadania

Izba stanowi miejsce czasowego pobytu osób nietrzeźwych, które swoim zachowaniem zakłócają spokój, dają powód do zgorszenia w miejscach publicznych, bądź na skutek nadużywania alkoholu stanowią niebezpieczeństwo dla otoczenia lub zdrowia własnego.
Do zadań Izby należy w szczególności:
· izolowanie osób naruszających spokój i porządek publiczny oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pozwalających bez uszczerbku dla zdrowia na powrót do normalnego stanu psychicznego i fizycznego,
· udzielanie pierwszej pomocy oraz zapewnieniu ciągłej opieki,
· udzielanie świadczeń sanitarno-higienicznych osobom zatrzymanym w Izbie,
· motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach lecznictwa odwykowego.
W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 i 2 Izba współdziała z Policją, placówkami służby zdrowia, organizacjami społecznymi, kościelnymi oraz innymi instytucjami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

 

Izba Wytrzeźwień nie posiada strony WWW

 

Sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2004 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2005 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2006 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2007 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2008 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2010 r.

 

 Majątek

   Gospodarka finansowa jest prowadzona w formie jednostki budżetowej.

 1.  Budynek Izby pow. użytkowa 467,13 m2 wartość 919675,23 zł.
 2.  Ogrodzenie 14 mb wartość 4855,52 zł.
 3.  Drogi z trylinki 649 m2 wartość 26237,77 zł.
 4.  Działka nr 331/4, obr. 207 pow. 2 589m2 wartość 10 425 zł.

 

Budżet

- na 2003 r.
- na 2004 r.
- harmonogram wydatków 2004 r.
- na 2005 r.
- na 2006 r.
- na 2007 r.
- na 2008 r.
- na 2009 r.

- na 2010 r.

- na 2011 r.

- na 2012 r.

- na 2013 r.

- na 2014 r.

- na 2015 r.

- na 2016 r.

- na 2017 r.

- na 2018 r.

- na 2019 r.

Bilans

- za 2002 r.
- za 2004 r.
- za 2005 r.
- za 2006 r.
- za 2007 r.
- za 2008 r.

- za 2009 r.

- za 2010 r.

- za 2011 r.

- za 2012 r.

- za 2013 r.

- za 2014 r.

- za 2015 r.

- za 2016 r.

- za 2017 r.

- za 2018 r.

 

Rachunek zysków i strat

- za 2018 r.

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 

-za 2018 r.

 

Informacja dodatkowa

-za 2018 r.

- plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 r.

- plan finansowy zakładu budżetowego.

Wysokość opłat

Wysokość opłaty za pobyt w Izbie reguluje Uchwała NR XXI/469/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 listopada 2019 r.

i wynosi 305 zł.

Liczba osób przebywających w Izbie w 2013 r.  6045 w tym:

-5601 dorosłych mężczyzn

383 dorosłych kobiet

-    51 małoletnich chłopców

-    10 małoletnich dziewcząt.

Liczba osób przebywających w Izbie w 2014 r.  6054 w tym:

-5599 dorosłych mężczyzn

418 dorosłych kobiet

-    31 nieletnich chłopców

-      6 nieletnich dziewcząt

Liczba osób przebywających w Izbie w 2015 r.  6210 w tym:

-5766 dorosłych mężczyzn

- 427 dorosłych kobiet

-   15 nieletni chłopcy

-    2 nieletnie dziewczęta

Liczba osób przebywających w Izbie w 2016 r.  5751 w tym:

-5366 dorosłych mężczyzn

-  354 dorosłych kobiet

-   29 nieletnich chłopców

-     2 nieletnie dziewczęta

Liczba osób przebywających w Izbie w 2017 r. 5807 w tym:

-5415 dorosłych mężczyzn

- 372 dorosłych kobiet

-  20 nieletnich chłopców

-   0 nieletnie dziewczęta 

Liczba osób przebywających w Izbie w 2018 r. 5904 w tym:

-5467 dorosłych mężczyzn

- 420 dorosłych kobiet

-  16 nieletnich chłopców

-   1 nieletnia dziewczyna

Liczba osób przebywających w Izbie w 2019 r. 6020 w tym:

-5438 dorosłych mężczyzn

- 564 dorosłych kobiet

-  15 nieletnich chłopców

-   3 nieletnie dziewczyny

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja osób zatrzymanych w Izbie prowadzona jest w formie: - Księgi ewidencyjnej w formie książkowej i elektronicznej, - Karty ewidencyjnej. Prowadzona jest także ewidencja osób doprowadzonych do Izby lecz nie przyjętych. Izba archiwizuje dokumentację w składnicy akt.

 

Informacje nieudostępnione

Dane osobowe pacjentów – Ustawa z dnia  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 8 grudnia 2014 roku Izba wytrzeźwień, prowadzi ewidencje osób doprowadzonych do izby lub placówki w formie księgi ewidencyjnej i karty ewidencyjnej oraz Karty Medycznej. Przepisy określają zakres danych które te ewidencje zawierają. Dane te stanowią dane identyfikujące osobę doprowadzoną, informacje o jej stanie zdrowia, dane dotyczące przebiegu pobytu w Izbie i depozytu. Dane te nie podlegają udostępnieniu, jako dane szczególnie chronione na prywatność osoby fizycznej.

 

 Ochrona danych osobowych w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie

Zarządzeniem VII/1722/2018 z dnia 23.05.2018r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Prezydent Miasta Rzeszowa wskazał Pana Macieja Golarza jako IOD w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie.


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

iod2@erzeszow.pl

Informacje i dostęp do danych osobowych

 

1.  Udostępnianie informacji nieudostępnionej w BIP

- na złożony wniosek jeżeli pozwalają przepisy prawa.

 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w  Izbie Wytrzeźwień

 

Data przeprowadzonej kontroli

Nazwa Organu Kontrolującego

Zakres Kontroli

09.12.2010 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ocena sposobu traktowania osób umieszczonych w Izbie Wytrzeźwień w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji.

08.04.2011 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Kontrola wymagań fachowych i sanitarnych.

21.04.2011 r.

Na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa nr ORA.O.0052.185.2011

Kontrola w przedmiocie Organizacji Kontroli Zarządczej.

23.09.2011 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Kontrola stanu sanitarnego.

28-29.09.2011 r.

Państwowa Inspekcja Pracy

Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie

Kontrola w Zakresie wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy.

18.09.2012 r.

Na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa

Biuro Kontrolno Rewizyjne Urzędu Miasta Rzeszowa

Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki w tym prawidłowość podejmowania i realizacji zobowiązań.

25.09.2012 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Kontrola wymagań fachowych, sanitarnych oraz warunków pracy w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie.

 

Data przeprowadzonej kontroli Nazwa Organu Kontrolującego Zakres Kontroli
18.10.2013 r. Kontrola PSSE Rzeszów Kontrola kompleksowa wymagań fachowych i sanitarnych
10.10.2014 r. Kontrola PSSE Rzeszów Kontrola wymagań fachowych i sanitarnych

Data przeprowadzonej

 kontroli

Nazwa Organu

 Kontrolującego

Zakres Kontroli

28.09.2015 r.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Krajowy Mechanizm Prewencji

 

Dokonano oględzin wszystkich pomieszczeń Izby zajmowanych przez pacjentów.

Przeprowadzono rozmowy z wybranymi pacjentami.

Przejrzano dokumentację dotyczącą pacjentów i funkcjonowania Izby.

 

04.11.2015 r.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

 

 Kontrola wymagań fachowych

 i sanitarnych Izby Wytrzeźwień

 

11.01.2016 do 15.01.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2016 r.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wydział Kontroli Płatników Składek w Rzeszowie

Ul. Siemiradzkiego 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Rzeszowie

 

1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 

2.Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

 

3.Prawidłowość terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

 

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

 Kontrola wymagań fachowych i sanitarnych.

 

 

 

Data Przeprowadzonej Kontroli

 

 

Nazwa Organu Kontrolującego

 

Zakres Kontroli

 

22.05.2017 do 05.06.2017

 

               

                  24.11.2017

 

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 

 

Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki, w tym prawidłowość podejmowania i realizacji zobowiązań.

 

Kontrola Kompleksowa

Higieny Komunalnej

Higieny Pracy

Epidemiologii

 

Data opracowania - 26 czerwca 2003 r., 10 kwietnia 2004 r., 3 listopada 2004 r., 24 marca 2005 r., 4 kwietnia 2006 r., 27 lutego 2008 r., 26 marca 2008 r., 10 kwietnia 2009 r., 27 stycznia 2010 r., 18 listopada 2010 r.

Opracował - Zdzisław Król - Dyrektor

Zatwierdził - Zdzisław Król - Dyrektor

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 10.01.2020 11:05, Wacław Janaś
Wytworzył(a): 23.10.2008 14:25, Zdzisław Król - Dyrektor
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21776945
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl