Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza

Siedziba

Adres:   ul. Unii Lubelskiej 4, 35-016 Rzeszów

Telefon:     

 

 

 

Fax:

e-mail:


strona www

 

17 748 26 20 - sekretariat

17 748 26 15 - psycholog, pedagog, terapeuta

17 748 26 16 - intendent

17 748 26 18 - ksiegowość, kadry

17 748 26 21

sekretariat@pow.resman.pl


www.pow-rzeszow.org.pl

Aktualnośći: Zarządzenie Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie, w sprawie czasowej zmiany sposobu obsługi interesantów Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie

Zarządzenie Nr 10/2020

Dyrektor
Imię i nazwisko:   Jolanta Milewska
Siedziba:   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im.dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie
Telefon:  

17 748 26 20

Godziny pracy:   730 – 1530
e-mail:   sekretariat@pow.resman.pl
 
 

 

Kompetencje

  Ogólna klauzula informacyjna
   

Dyrektor pełni nadzór nad:
1. gospodarką finansową,
2. zarządzaniem zasobami ludzkimi,
3. standardem wychowania i opieki,
4. standardem usług świadczonych przez placówkę

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

 

Uchwałą Nr III/49/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniono nazwę Pogotowia Opiekuńczego w Rzeszowie na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą, nadano Placówce imię oraz Statut. Od 1 stycznia 2015 r. pełna nazwa jednostki brzmi: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie.

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza prowadzi działalność w oparciu o:

Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej      
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.);
Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                          

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.),
Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                                    

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.);
Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                        
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości                                                
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.);
Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                          
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.902 z póżn. zm.).

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza jest całodobową placówką typu interwencyjno-socjalizacyjnego.

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

2) realizuje we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną;

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd  postanowi inaczej;

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;  

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.  

 
Informacje o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

Godziny pracy:      

Dyrektor jednostki przymuje w siedzibie codziennie w dni robocze w godz. 7.30-15.30  
Wychowawcy : całodobowo

Specjaliści: pedagog, psycholog, terapeuta : wg grafiku od 8.00-18.00
Pracownicy administracji i obsługi: 7.30-15.30


Elektroniczna Skrzynka Podawcza na stronie MSWiA - http://epuap.gov.pl/
adres skrzynki: /pow-rzeszow/Skrytka_ESP

 

Statut - forma prawna

 

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  podporządkowana bezpośrednio Prezydentowi Miasta Rzeszowa - miasta na prawach powiatu.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza działa w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.),

Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Rzeszowa

Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

Organizacja
   

Regulamin Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej  im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie

Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza

Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza

Struktura_organizacyjna

 

 Majątek    
   

 

Bilans:

Bilans 2019 r.

Bilans 2018 r.

Bilans 2017 r.

Bilans 2016 r.

Bilans 2015 r.

Bilans 2014 r.

Bilans 2013 r.

Bilans 2012 r.

Bilans 2011 r.

Bilans 2010 r.

Bilans 2009 r.

 

Budżet:

Plan wydatków i dochodów 2020 r.

Plan wydatków i dochodów 2019 r.

Plan wydatków i dochodów 2018 r.

Plan wydatków i dochodów 2017 r.

Plan wydatków i dochodów 2016 r.

Plan wydatkow i dochodów 2015 r.

Plan wydatków i dochodów 2014 r.

Plan wydatków i dochodów 2013 r.

Plan wydatków i dochodów 2012 r.

 

Majątek:

 

Stan na 31.12.2016 r. wartość brutto

Środki trwałe 1 597 242,98 zł
w tym:  
- budynki i budowle
1 459 228,45 zł
- urządzenia techniczne i maszyny 138 014,53 zł

 

Udostępnienie informacji nieudostępnionej w BIP

 

 Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej POW może być udostępniona na wniosek.

Do pobrania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Wypełniony wniosek należy przesłać:

- pocztą elektroniczną na adres:  sekretariat@pow.resman.pl

- faksem na nr: 17 748 26 21

- listownie na adres: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza

                                  35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia sie na pisemny wniosek (art. 10. ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej ).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Placówka prowadzi ewidencje:

- wychowanków,

- pracowników,

Szczegółowe zasady przekazywania akt do archiwum zakładowego reguluje instrukcja archiwalna

Dostęp do archiwum regulują:  ustawa o dostępie do informacji publicznej

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

 

Jednostka przeprowadzająca kontrole

Data kontroli

Zakres i wyniki kontroli

Odział Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

12.06.2014 r.

Protokół kontroli

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 18.06.2014 r.

 Protokół kontroli

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 08.05.2015 r.

Protokół kontroli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

19.05.2015 r.

Protokół kontroli

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

21.08.2015 r. 

Protokól kontroli

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 09.05.2016 r. Protokół kontroli
Podkarpacki Państwowy Wojewózki Inspektor Sanitarny    w Rzeszowie 29.07.2016 r. Protokół kontroli
 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 20.10.2016 r. Protokół kontroli
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 09.05.2017 r.

Protokół kontroli

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 09.06.2017 r.

Protokół kontroli

Protokół kontroli sanitarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                  w Rzeszowie 22.02.2017 r. - 09.03.2017 r. Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 06.03.2018 r. Wystąpienie pokontrolne
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna              w Rzeszowie 21.03.2018 r. Protokół kontroli
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie 24.01.2019 r. Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 20-21.09.2018 r. Wystąpienie pokontrolne
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 15.03.2019 r. Wystąpienie pokontrolne
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie 17.04.2019 r. Protokół kontroli
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 30.04.2019 r. Protokół kontroli
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie 19-28.11.2019 r. Protokół kontroli

 

 

    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej                                                                                                              (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720).

 

Opublikował(a): 24.08.2020 13:48, Jolanta Milewska
Wytworzył(a): 06.10.2008 09:03, Jolanta Milewska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22393420
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl