Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wydział Budżetowy

Siedziba

Adres: ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów

Infolinia:  1 77 88 99 00

Fax: 17 875 42 77

E-mail: bu@erzeszow.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Marta MAZURKIEWICZ

Siedziba: ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów

E-mail: bu@erzeszow.pl

Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

                       Sprawuje bezpośredni nadzór nad Oddziałem Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej.

 

 
 Z-ca dyrektora

 Imię i nazwisko: Bożena RZUCIDŁO

 

Siedziba: ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów

 

E-mail: brzucidlo@erzeszow.pl

 

Kompetencje: Sprawuje bezpośredni nadzór nad Oddziałem Księgowości Budżetu Miasta.

 

 Rachunki bankowe

Z dniem 1 stycznia 2015 r. obsługę bankową Miasta Rzeszowa obejmuje Bank PKO BP S.A.

Rachunek podstawowy budżetu Miasta:

                                  91 1020 4391 0000 6402 0144 6038

na który wpływają środki z tytułu:

  • subwencji i dotacji z budżetu państwa,
  • udziałów w podatkach stanowiących budżet państwa,
  • dochodów z jednostek budżetowych obsługiwanych przez Miasto Rzeszów,
  • dochodow z urzedów skarbowych (paragraf 0500, 0360, 0350, 0910).

 

Rachunek pomocniczy

                               47 1020 4391 0000 6602 0144 6053

 na który przekazywane są wpłaty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (m.in. z tytułu Funduszu Alimentacyjnego).

 

Struktura organizacyjna 

      1.  Wydziałem Budżetowym zarządza dyrektor wydziału, przy pomocy zastępcy dyrektora.

2.  W Wydziale Budżetowym tworzy się następujące oddziały:

1)  Oddział Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej, którego pracą kieruje kierownik oddziału;

2)  Oddział Księgowości Budżetu Miasta, którego pracą kieruje kierownik oddziału.

3.  Do zadań Wydziału Budżetowego należy w szczególności:

1)  opracowywanie uchwały budżetowej miasta i jej zmian;

2)  opracowywanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej bieżąca aktualizacja;

3)  opracowywanie informacji i sprawozdań z wykonania budżetu miasta oraz
o kształtowaniu się WPF;

4)  obsługa finansowo – księgowa budżetu miasta jako gminy i powiatu.

4.  Do zadań Oddziału Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej należy
w szczególności:

1)     opracowywanie materiałów planistycznych kierowanych do wydziałów i jednostek organizacyjnych w celu przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta, ich analiza i weryfikacja;

2)     opracowywanie uchwały budżetowej miasta wraz z objaśnieniami we współpracy z wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi;

3)     opracowywanie we współdziałaniu z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej;

4)     zawiadamianie jednostek organizacyjnych, za pośrednictwem wydziałów merytorycznych, o kwotach dochodów i wydatków ujętych w projekcie budżetu, uchwale budżetowej i uchwałach zmieniających budżet, niezbędnych do opracowania planów finansowych;

5)     opracowywanie zarządzeń Prezydenta w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta i uchwał w sprawie zmian budżetu i w budżecie  - zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych;

6)     opracowywanie we współpracy w wydziałami planu finansowego urzędu;

7)     opracowywanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej bieżące aktualizowanie we współdziałaniu z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;

8)     opracowywanie raportów z realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

9)     opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz innych uchwał związanych z budżetem;

10)  przygotowanie we współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi projektu uchwał Rady w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

11)  weryfikacja poleceń przekazania środków dla jednostek organizacyjnych;

12)  opracowywanie doraźnych analiz z wykonania budżetu dla potrzeb Prezydenta i Zastępców Prezydenta, Skarbnika i komisji Rady;

13)  sporządzanie:  

a)  informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze roku budżetowego przedkładanej przez Prezydenta Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze,

b)  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta z uwzględnieniem stopnia realizacji przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych przedkładanego przez Prezydenta Radzie i RIO;

14)  opracowywanie ankiet dotyczących budżetu miasta;

15)  prowadzenie spraw związanych z ratingiem miasta;

16)  współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Rzeszowie oraz Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w zakresie spraw budżetowych;

      5.    Oddział Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej realizuje zadania przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych:

a) system OTAGO aplikacja PLZ i WPF;

b) program BESTi@;

c) program SIGMA;

d) system office.

6.  Do zadań Oddziału Księgowości Budżetu Miasta należy:

1)     prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami i planem kont w systemie finansowo-księgowym OTAGO;

2)     ewidencja rozrachunków z urzędami skarbowymi z tytułu realizowanych przez nie podatków stanowiących dochód miasta;

3)     ewidencja wpływów z zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz terminowa, zgodna z zawartymi umowami realizacja ich spłat;

4)     ewidencja udzielonych pożyczek i ich spłat;

5)     sporządzanie przelewów środków budżetowych dla urzędu i jednostek budżetowych na realizację wydatków objętych planami finansowymi w bankowym systemie informatycznym;

6)     terminowe rozlicznie dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim i jednostkami bezpośrednio realizującymi te zadania;

7)     ewidencja syntetyczna i analityczna  wydatków niewygasających;

8)     ewidencja syntetyczna i analityczna środków pieniężnych otrzymanych z funduszy pomocowych oraz wydatków nimi finansowanych;

9)     sporządzanie sprawozdań jednostkowych budżetu m.in.:

a)  z wykonania planu dochodów wpływających bezpośrednio na rachunki bankowe budżetu (rachunek podstawowy i rachunki wyodrębnione budżetu),

b)  z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy (miasta na prawach powiatu),

c)  o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego,

d)  o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

e)  o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

f)   z otrzymanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych,

g)  o stanie środków na rachunkach bankowych;

10)  przyjmowanie i uzgadnianie sprawozdań jednostek budżetowych wynikających z obowiązujących przepisów w programie SIGMA;

11)  sporządzanie zbiorczych sprawozdań w szczegółowości sprawozdań jednostkowych w programie SIGMA;

12)  sporządzanie rocznego bilansu z wykonania budżetu;

13)  przyjmowanie i weryfikowanie jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz sporządzanie łącznego bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu;

14)  dokonywanie zwrotu otrzymanych a niewykorzystanych w całości dotacji z budżetu państwa i innych instytucji;

15)  opracowywanie miesięcznych informacji o realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta oraz o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji;

16)  prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem kredytów, pożyczek i emisją obligacji;

17)  prowadzenie spraw związanych z wyborem banku obsługującego budżet miasta;

18)  prowadzenie spraw związanych z wyborem firmy badającej sprawozdanie finansowe miasta;

19)  bieżąca analiza płynności finansowej; 

      20)  lokowanie wolnych środków pieniężnych. 

 

 

 

Tryb działania:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa nadanym Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r., Zarządzeniem nr 74/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

 Sprawozdania i bilanse z wykonania budżetu

 

Opinie Biegłego Rewidenta 

 

Opracowała:
 
Agnieszka Głowa - Inspektor w Wydziale Budżetowym
 

 

 

Opublikował(a): 29.07.2019 08:02, Agnieszka Głowa
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:41, Marta Mazurkiewicz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22414042
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl