Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wydział Pozyskiwania Funduszy

Siedziba

Adres: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
Fax: 17 875 41 66
E-mail:
fp@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: dr inż. Paweł POTYRAŃSKI
Siedziba: Rynek 1, 35-064 Rzeszów
E-mail:
ppotyranski@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: mgr inż. Ryszard BIENIEK
Siedziba: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
E-mail:
rbieniek@erzeszow.pl

Struktura organizacyjna

1) Wydziałem Pozyskiwania Funduszy kieruje dyrektor wydziału przy pomocy zastępcy dyrektora.
2) W Wydziale Pozyskiwania Funduszy tworzy się:

 1. Oddział Projektów Infrastrukturalnych,
 2. Oddział Projektów Międzynarodowych i Nieinfrastrukturalnych, którego pracą kieruje kierownik oddziału,
 3. Oddział Projektów Transportu Publicznego i Informatycznych, którego pracą kieruje kierownik oddziału.

Zadania

3) Do zadań Wydziału Pozyskiwania Funduszy należy w szczególności:

 1. planowanie, opracowywanie, koordynowanie prac związanych z przygotowaniem studiów wykonalności, analiz ekonomiczno-finansowych dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 2. przygotowywanie analiz dotyczących funkcjonowania miasta w  kontekście projektów Unii Europejskiej z uwzględnieniem analiz i materiałów dotyczących strategii rozwoju miasta;
 3. weryfikacja analiz ekonomiczno-finansowych sporządzanych dla projektów realizowanych przez urząd;
 4. analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z  programów i funduszy UE pod kątem możliwości ich wykorzystania;
 5. informowanie zainteresowanych wydziałów oraz jednostek organizacyjnych o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
 6. przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla zgłaszanych przez wydziały i jednostki organizacyjne propozycji projektów na realizację zadań miasta;
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć;
 8. współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów pomocowych w zakresie projektów miasta realizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 9. prowadzenie spraw związanych z analizą dokumentów strategicznych dotyczących Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020;
 10. udzielanie wydziałom i jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji dotyczących zasad realizowania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 11. przygotowywanie, monitorowanie i realizowanie projektów we współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;
 12. koordynowanie przygotowania projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez instytucje wskazane w programach pomocowych do kontroli realizacji programów i projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, po kontrolach przeprowadzonych na dokumentach przekazywanych do tych instytucji w związku z realizacją umów o dofinansowanie projektów miasta;
 13. monitorowanie (o którym mowa w pkt 11), zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie, warunków zachowania dofinansowania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, zrealizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne (z wyłączeniem projektów realizowanych przez instytucje kultury miasta oraz projektów nieinwestycyjnych realizowanych przez oświatowe jednostki organizacyjne). Monitorowanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym obejmuje, w szczególności następujące domeny: zachowanie trwałości projektu, wskaźników produktów i rezultatów; modyfikacja projektu; wygenerowanie dochodu; możliwość odzyskania podatku VAT; archiwizacja; promocja; zapewnienie środków gwarantujących utrzymanie trwałości finansowej i instytucjonalnej projektu. Monitorowanie prowadzone jest na podstawie podanych przez wydziały i jednostki organizacyjne informacji o osiągniętych wskaźnikach i podjętych działaniach;
 14. zarządzanie projektami we współpracy z właściwymi wydziałami, jednostkami organizacyjnymi oraz biurami projektów i podmiotami zewnętrznymi (menadżerowie projektów/inżynierowie kontraktów).


4) Do zadań Oddziału Projektów Infrastrukturalnych należy w szczególności:

 1. realizacja zadań Wydziału o których mowa w ust. 3 głównie w zakresie projektów infrastrukturalnych;
 2. koordynacja zadań dotyczących przygotowania i wdrażania projektów miasta Rzeszowa w ramach formuły Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w ramach RPO WP 2014-2020.


5) Do zadań Oddziału Projektów Międzynarodowych i Nieinfrastrukturalnych należy w szczególności:

 1. realizacja zadań Wydziału o których mowa  w ust. 3 głównie w zakresie projektów międzynarodowych i nieinfrastrukturalnych;
 2. monitorowanie realizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne projektów miasta współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych poprzedzających perspektywę finansową 2014-2020 - z wyłączeniem projektów z zakresu transportu publicznego;
 3. przygotowywanie i umieszczanie na stronie internetowej urzędu informacji dotyczących projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 4. realizacja zadań dotyczących informacji i promocji projektów miasta realizowanych przez wydziały współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem projektów z zakresu transportu publicznego oraz projektów wdrażanych przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej;
 5. prowadzenie magazynu materiałów promocyjnych projektów miasta realizowanych przez wydziały i współfinansowanych ze środków zewnętrznych, z wyłączeniem materiałów projektów wdrażanych przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej oraz materiałów promocyjnych projektów informatycznych i transportu publicznego.

 

6) Do zadań Oddziału Projektów Transportu Publicznego i Informatycznych, należy w szczególności:

 1. realizacja zadań Wydziału o których mowa  w ust. 3 głównie w zakresie projektów transportu publicznego i projektów informatycznych;
 2. realizacja zadań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów, o których mowa w pkt 1;
 3. prowadzenie magazynu materiałów promocyjnych projektów miasta realizowanych przez wydziały i współfinansowanych ze środków zewnętrznych dotyczących projektów informatycznych i transportu publicznego, z wyłączeniem materiałów projektów wdrażanych przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej.

Tryb działania:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa nadanym Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013r. z póź. zm.

Przetwarzanie danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa, którzy podpisali umowy uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, lub co najmniej brali udział w naborach wniosków do ww. projektu.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru uczestników i wykonania umowy uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 4. Odbiorcami danych osobowych interesantów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe interesantów przechowywane będą do końca roku, w którym upływa okres trwałości projektu (Zakończenie trwałości projektu planowane jest na grudzień 2030r).
 6. Interesant posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Interesant ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest warunkiem zawarcia umowy uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”. Interesant zobowiązany jest do ich podania a w przypadku niepodania danych dokumentacja aplikacyjna interesanta, nie będzie poddana ocenie formalnej i merytorycznej, co skutkować będzie brakiem zawarcia ww. umowy uczestnictwa w projekcie.
   


Opublikował(a): 18.05.2018 11:27, Sławomir Uchman
Wytworzył(a): 06.08.2008 13:05, Paweł Potyrański
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22413946
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl