Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Siedziba

Adres: ul. Kopernika 16, 35-002 Rzeszów

Infolinia: 1 77 88 99 00

Fax: 17 87 54 654

E-Mail: zdrowie@erzeszow.pl

Godziny pracy:

pon. – wt., czw. – pt. 730 – 1530,

śr. 730 – 1700

 

Dyrektor

Imię i nazwisko: Renata Żukowska

Siedziba: ul. Kopernika 16, 35-002 Rzeszów

E-Mail: zdrowie@erzeszow.pl

 

Kompetencje:

Organizuje pracę w Wydziale i odpowiada przed Prezydentem za sprawne kierowanie Wydziałem, właściwe wykonywanie zadań Wydziału, poprawność spraw przygotowanych dla Prezydenta i Zastępców Prezydenta, dyscyplinę pracy w Wydziale, nadzór nad przestrzeganiem

 

Godziny pracy:

j.w.

 

Zadania:Zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa, do zadań Wydziału Zdrowia należy w szczególności:

I. W zakresie ochrony zdrowia:

1) opracowywanie projektów programów w zakresie ochrony zdrowia, tj. Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego;

2) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie opracowywania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

3) planowanie środków budżetowych koniecznych do realizacji poszczególnych zadań programowych oraz koordynowanie i monitorowanie realizacji tych zadań;

4) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami osobami fizycznymi na rzecz zdrowia mieszkańców miasta;

5) prowadzenie spraw związanych z organizacją na terenie miasta imprez propagujących zdrowy styl życia;

7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem świadectw zgonu dla mieszkańców miasta nie zapisanych do lekarza rodzinnego;

8) prowadzenie spraw i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie:

a) wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy,

b) przekazywanie szkołom wyższym zwłok do celów naukowych,

c) potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

II. W zakresie polityki społecznej:

1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i wdrażaniem programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

2) prowadzenie spraw związanych ze sprzyjaniem solidarności międzypokoleniowej oraz tworzeniem warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej;

3) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i wdrażaniem lokalnych programów pomocy społecznej, programów osłonowych, a w szczególności z opracowywaniem, aktualizacją oraz realizacją programów działań na rzecz rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych;

4) koordynacja przedsięwzięć realizowanych przez wydziały oraz jednostki organizacyjne na rzecz rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych;

5) inicjowanie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, w tym również realizowanych przez organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe;

6) monitorowanie efektów działań realizowanych w ramach programów, o których mowa w pkt. 1 i 3;

7) współpraca z organizacjami seniorskimi – w tym z Radą Seniorów poprzez  promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki seniorów, współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej oraz aktywnego starzenia się;

8) obsługa organizacyjno-techniczna Rady Seniorów;

9) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i realizacją porozumień dotyczących:

a) określenia sposobu przekazywania środków finansowych na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,

b) określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo–wychowawczych,

c) określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych za pobyt osób niepełnosprawnych w placówkach dziennego pobytu;

d) planowanie środków finansowych na realizację w/w porozumień;

10) sprawowanie kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, a także nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego;

11) nadzorowanie żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki;

12) sporządzanie sprawozdań rzeczowo–finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

13) koordynowanie realizacji zadań na rzecz kombatantów i osób represjonowanych z zakresu opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych, a w szczególności:

a) zgłaszanie do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki potrzeby organizowania na terenie miasta obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego oraz przygotowywanie w porozumieniu z organizacjami kombatanckimi terminarzy imprez,

b) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków osobom ubiegających się  o przyznane im w drodze wyjątku emerytur i rent,

c) dokonywanie analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw;

14) obsługa systemu pomocy prawnej, w tym w szczególności:

a) przygotowywanie i rozliczanie umów dotyczących świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych oraz opracowywanie projektów porozumień z Okręgową Izbą Radców Prawnych i Okręgową Radą Adwokacką w Rzeszowie,

b) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem organizacjom pozarządowym prowadzenia punktów pomocy prawnej;

15) opracowywanie zbiorczych informacji dla Ministerstwa Sprawiedliwości i Wojewody Podkarpackiego o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej na obszarze miasta;

16) podejmowanie działań na rzecz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

 

III. W zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi:

1) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań dotyczących zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, tj.:

a) przygotowywanie propozycji planu działań i wydatkowania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwanym w dalszej części PFRON),

b) opracowywanie zasad dysponowania środkami PFRON,

e) współpraca z terenowymi organami administracji ogólnej i specjalnej, organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i fundacjami,

d) przyjmowanie, ocena formalna i merytoryczna wniosków składanych przez uprawnione podmioty,

e) przygotowywanie projektów umów,

f) nadzór nad realizacją zawartych umów,

g) sporządzanie sprawozdań finansowo-rzeczowych,

h) sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;

2) współpraca z wydziałami merytorycznymi urzędu, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i fundacjami w zakresie podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz opracowywania projektów samorządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) opracowywanie wniosków i kompletacja dokumentów związanych z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji zadań wynikających z samorządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz koordynowanie prawidłowej realizacji zawartych umów;

4) współpraca z wydziałami merytorycznymi urzędu, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i fundacjami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie realizacji zadań wydziału w ramach środków pomocowych;

5) współpraca z wydziałami merytorycznymi urzędu w zakresie:

a) prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie zadań, wynikających z wniosków złożonych do instytucji zarządzających środkami pomocowymi,

b) opracowywania i przekazywania dokumentów oraz sprawozdań do instytucji wdrażających, w ramach zawartych umów o dofinansowanie realizacji zadań ze środków pomocowych;

6) opracowywanie projektu programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

7) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, tj.:

a) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia konkursu,

b) analiza ofert oraz przygotowywanie dokumentacji dla komisji konkursowej,

c) przygotowywanie projektów umów,

d) nadzór i kontrola nad realizacją zawartych umów,

e) analiza sprawozdań;

8) planowanie środków budżetowych na dotacje celowe oraz prowadzenie spraw związanych z udzielaniem tych dotacji i kontrolą ich wykorzystania;

9) współdziałanie z innymi podmiotami i instytucjami na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym;

10) opracowywanie projektu harmonogramu dyżurów całodobowych aptek na terenie miasta.

  

Wydział Zdrowia wspomaga nadzór Prezydenta nad następującymi jednostkami organizacyjnymi:

1) Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,

2) Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie,

3) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie,

4) Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie,

5) Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie,

6) Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie,

7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie,

8) Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie,

9) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci „DOBRAWA” w Rzeszowie,

10) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci „MIESZKO” w Rzeszowie,

11) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień,

12) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie.

 

Wydział Zdrowia przy wykonywaniu zadań współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie.

 

Prowadzone sprawy

Sprawy wynikające z zadań realizowanych przez Wydział Zdrowia (wyżej wymienione).

Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Rejestry nie są prowadzone.

Ewidencje  nie są prowadzone.

Archiwa nie są prowadzone.

 

Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione nie występują.

Wysokość opłat

Nie dotyczy

Opracował:

Maciej Magnowski - Kierownik Referatu

Zatwierdziła:

Renata Żukowska - Dyrektor Wydziału Zdrowia

Opublikował(a): 31.08.2016 14:07, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:45, Renata Żukowska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22413869
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl