Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Adres siedziby:

ul. Rynek 7

35-064 Rzeszów 


Kontakt:

Infolinia:      1 77 88 99 00

fax.:                    17 875 41 95

e-mail:              sr@erzeszow.pl

godz. pracy:    pn.-pt.:       7.30  -  15.30

                           środa:       7.30  -  17.00


Dyrektor Wydziału:

Małgorzata Wojnowska

adres siedziby: ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów

e-mail:  sr@erzeszow.pl

zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, planowanie pracy Wydziału, wydawanie z upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa

Zastępca Dyrektora Wydziału:

Anna Kozicka

adres siedziby: ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów

e-mail:  sr@erzeszow.pl

zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, planowanie pracy Wydziału, wydawanie z upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa


WAŻNE INFORMACJE:


Sprawy do załatwienia w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - KLIKNIJ!

Pozwolenia zintegrowane


Tryb działania:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa nadanym Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. z późn. zm. 


Struktura organizacyjna:

1. Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa zarządza  dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora.
2. W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa tworzy się:
1) referat ochrony środowiska (SR-II.)
2) referat ochrony przyrody (SR-III.)
3) referat gospodarki wodnej (SR-IV.)
4) referat rolnictwa (SR-V.)
5) referat geologii i gospodarki odpadami (SR-VI.)


Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy w szczególności:
1) Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska,
2) koordynacja realizacji działań ujętych w programach dotyczących ochrony środowiska,
3) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
4) sprawy związane z edukacją ekologiczną
5) współdziałanie z organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa.

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska należy w szczególności:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym:
a) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanych przedsięwzięć,
b) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
c) opracowywanie i przedkładanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko
2) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska, w tym:
a) ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem powietrza,
b) ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami,
c) przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne;
3) opracowanie i aktualizowanie mapy akustycznej dla miasta Rzeszowa;
4) opracowanie i aktualizowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Rzeszowa oraz koordynowanie realizacji działań naprawczych ujętych w tym programie;
5) opracowanie i aktualizowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Rzeszowa oraz koordynowanie realizacji działań naprawczych ujętych w tym programie;
6) opracowanie i aktualizowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Rzeszowa oraz koordynowanie realizacji działań naprawczych ujętych w tym programie;
7) koordynowanie realizacji działań naprawczych ujętych w Programach ochrony powietrza dla miasta Rzeszowa;
8) prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną.

Do zadań Referatu Ochrony Przyrody należy w szczególności:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym:
a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
b) wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, zniszczenia spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów,
c) ustanawianie form ochrony przyrody,
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
3) realizacja zadań wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym, w tym wydawanie kart wędkarskich,
4) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo łowieckie,
5) realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach.

Do zadań Referatu Gospodarki Wodnej należy w szczególności:
Do zadań Referatu Gospodarki Wodnej należy w szczególności:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne w tym:
a) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,
b) kontrola utrzymywania urządzeń melioracyjnych,
c) przyjmowanie zgłoszeń instalacji wodnych, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia,
d) rozstrzyganie spraw naruszenia stanu wody na gruncie,
e) przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód,
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
3) realizacja zadań wynikających z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
4) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem rowów melioracyjnych
5) prowadzenie ewidencji kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Do zadań Referatu Rolnictwa należy w szczególności:
1) realizacja zadań w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
2) wydawanie poświadczeń potwierdzających fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego przez nabywcę gruntów rolnych,
3) prowadzenie spraw związanych ze zwrotami gospodarstw rolnych,
4) wliczanie pracy w rolnictwie do stażu pracowniczego,
5) zapewnienie rolnikom informacji dotyczącej mechanizmów i zasad wspierania rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
6) prowadzenie spraw związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie,
7) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych,
8) przyjmowanie i udostępnianie komunikatów dotyczących ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami,
9) organizacja spisów rolnych,
10) przygotowywanie projektów dochodów i wydatków budżetu w części dotyczącej działalności Wydziału, w tym planowanie i monitorowanie wpływów i wydatków związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska,
11) opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań Wydziału,

Do zadań Referatu Geologii i Gospodarki Odpadami należy w szczególności:
1) realizowanie zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze, w tym:
a) zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych,
b) udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin,
c) opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego,
d) opiniowanie projektów koncesji i decyzji udzielanych przez inne organy administracji geologicznej, opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego w zakresie geologii,
e) prowadzenie miejskiego archiwum geologicznego,
2) realizowanie zadań wynikających z ustawy o odpadach i ustawy prawo ochrony środowiska, w tym:
a) wydawanie decyzji udzielających pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
b) wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
c) wydawanie decyzji nakazujących usuniecie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;
d) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na transport;
e) wydawanie decyzji udzielających pozwolenia zintegrowanego,
f) prowadzenie rejestru terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
3) koordynacja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w punktach na terenie miasta,
4) realizacja działań wynikających z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011 2032”,
5) współpraca z innymi instytucjami w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa współdziała z organizacjami i instytucjami z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa, w tym w szczególności z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Rzeszowie, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Podkarpacką Izbą Rolniczą oraz z inspekcjami i agencjami rolniczymi.


Rejestry prowadzone w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy - art. 110 d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo chrony środowiska (Dz. U z 2019 poz. 1396 z późn. zm.)
2. Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb - art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 o rybactwie śródlądowym            (Dz. U. z 2018 poz. 1476)
3. Rejestr gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków - art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 z późn. zm.)
4. Rejestr podmiotów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów – art. 235 Ustawy o odpadach        (Dz. U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.)
 


Gospodarka odpadami

Ochrona przyrody

Rolnictwo


Ekoportal - Centrum Informacji o Środowisku - Publicznie dostępny wykaz danych

Wyszukiwanie kart ekoportalu w wykazie

 

Opublikował(a): 10.01.2020 12:36, Justyna Połeć
Wytworzył(a): 03.09.2008 08:19, Małgorzata Wojnowska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22478897
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl