Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Siedziba

Adres: Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
Fax: 17 87 54 767
E-Mail: kst@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor Wydziału

Imię i nazwisko: Katarzyna Pawlak
Siedziba: Rynek 11, Rzeszów
E-Mail: kpawlak@erzeszow.pl

Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Struktura organizacyjna

Wydziałem Kultury, Sportu i Turystyki kieruje dyrektor Wydziału przy pomocy kierowników referatów.
W Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki tworzy się Referat Kultury oraz Referat Sportu i Turystyki pracą których kierują kierownicy tych referatów.

Zadania

1. Wydziałem Kultury, Sportu i Turystyki zarządza dyrektor wydziału.

2. W skład Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki wchodzą:

1) Referat Kultury, którego pracą kieruje kierownik referatu; 

2) Referat Sportu i Turystyki, którego pracą kieruje kierownik referatu.  

3. Do zadań Referatu Kultury należy w szczególności:

1) planowanie dotacji z budżetu miasta dla miejskich instytucji kultury;

2) kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu miasta przyznanych na rzecz miejskich instytucji kultury;

3) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą wykorzystania dotacji celowych w zakresie kultury i sztuki;

4) podejmowanie działań w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury;

5) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem miejskich instytucji kultury;

6) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidacji miejskich instytucji kultury, w tym opracowywanie projektów statutów miejskich instytucji kultury;

7) opiniowanie regulaminów organizacyjnych miejskich instytucji kultury;

8) prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury;

9) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na organizację masowych imprez kulturalno-artystycznych;

10) organizowanie oraz współudział w przygotowywaniu imprez kulturalnych na terenie miasta;

11) organizowanie uroczystych rocznic i obchodów świąt narodowych;

12) organizowanie uroczystości związanych z nadaniem tytułów Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa i Zasłużony dla Miasta Rzeszowa;

13) współpraca  z organami samorządu wojewódzkiego, administracji państwowej i innymi podmiotami w zakresie realizacji porozumień o prowadzeniu wspólnych instytucji oraz organizacji wspólnych imprez, rocznic i obchodów świąt narodowych;

14) współpraca ze środowiskiem twórczym, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury oraz szkolnictwem artystycznym w zakresie mecenatu miasta nad artystami i realizacji zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury sztuki;

15) realizacja  polityki  kulturalnej   miasta   w   dziedzinie  inicjatyw  artystycznych i kulturalnych;

16) przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych i rozrywkowych oraz prowadzenie ich rejestru;

17) współpraca z rzeszowskim środowiskiem twórczym w zakresie prezentacji dorobku artystycznego w kraju i za granicą.

4. Do zadań Referatu Sportu i Turystyki należy w szczególności:

1) planowanie dotacji z budżetu miasta dla miejskich instytucji kultury fizycznej oraz dla miejskich związków i klubów sportowych;

2) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą wykorzystania dotacji celowych w zakresie sportu i turystyki;

3) prowadzenie spraw związanych z organizacją masowych imprez sportowych;

4) nadzór nad imprezami sportowo-rekreacyjnymi odbywającymi się w mieście;

5) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań;

6) nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i uczniowskich klubów sportowych oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań;

7) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i  turystyki, współudział w organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta;  

8) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań;

9) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem miejskich instytucji kultury fizycznej;

10) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidacji miejskich instytucji kultury fizycznej i obiektów sportowych, w tym opracowywanie projektów statutów miejskich instytucji kultury;

11) opiniowanie regulaminów organizacyjnych miejskich instytucji kultury fizycznej i obiektów sportowych;

12) prowadzenie kierunkowych działań miasta w  zakresie  sportu  i   turystyki we współpracy ze stowarzyszeniami i klubami;

13) wykonanie uchwał Rady w sprawie przyznania nagród za wybitne osiągnięcia  sportowe i nagrody dla trenerów;

14) realizacja projektów sportowych oraz udział w programach sportowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne;

15) przygotowywanie  projektów  opinii  dotyczących wniosków  na  animatora  sportu dzieci i młodzieży;

16) zapewnienie funkcjonowania Stadionu Miejskiego przy ul. Hetmańskiej 69 w Rzeszowie poprzez:

a) prowadzenie  spraw  związanych  z  zarządzaniem  stadionem miejskim oraz gospodarowaniem jego infrastrukturą, a w szczególności zapewnianie technicznego utrzymania stadionu, udostępnianie infrastruktury stadionu zainteresowanym podmiotom oraz organizacja imprez masowych na stadionie,

b) prowadzenie strony internetowej stadionu,

c) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz wszechstronnego wykorzystania stadionu,

d) monitorowanie i prowadzenie statystyk dotyczących ilości uczestników imprez organizowanych na stadionie.        

5. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki wspomaga nadzór Prezydenta nad Rzeszowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Biurem Wystaw Artystycznych, Galerią Fotografii Miasta Rzeszowa, Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, Rzeszowskim Domem Kultury, Estradą Rzeszowską, Teatrem „Maska" w Rzeszowie oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie.

Tryb działania

Wydział działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Prowadzone sprawy

1. Wydawanie zezwoleń na imprezy masowe – rodzaj dokumentów niezbędnych do wydania decyzji określa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. 

2. Wpisywanie do ewidencji Ewidencji Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych.

3. Udzielanie dotacji celowych dla organizacji, stowarzyszeń i klubów z zakresu kultury i sportu.

Wysokość opłat

Wydanie zezwolenia na imprezę masową - 82 zł.

Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej - 10 zł.

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej - 17 zł.

Rejestry

Wydział prowadzi następujące rejestry:
- Rejestr Instytucji Kulturalnych - prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. 
- Rejestr Imprez Kulturalnych
- Ewidencje Stowarzyszeń Kultury Fizycznej - prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1996 r. - kluby i stowarzyszenia rejestrowane są w oparciu o ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Ewidencje

Wydział prowadzi ewidencję statutów jednostek współdziałających z Miastem oraz wszystkich organizacji, związków, stowarzyszeń i klubów, które otrzymują dotację celową.

Informacje nieudostępnione

Nie dotyczy

Data opracowania

dn. 5 marca 2018 r.

Opracowała

Katarzyna Pawlak, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki

Zatwierdziła

Katarzyna Pawlak, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki
 

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
2.    Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu -  Realizacji zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie Ustawy o Sporcie z dnia 25.06.2010 roku, Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia  7.04.1989 roku, Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24.04.2003 roku, Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 roku, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1994 roku
4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
 

Opublikował(a): 29.08.2018 11:34, Michał Solarski
Wytworzył(a): 03.12.2009 12:52, Katarzyna Pawlak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22550154
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl