Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie

Siedziba

Adres:

ul. Powstańców Śląskich 4, 35-610 Rzeszów

Telefon:

(17) 85-28-405, (17) 85-28-409

Fax:

(17) 85-28-405, (17) 85-28-409

E-Mail:


sekretariat@dpskombatant.resman.pl

Adres ESP na ePuap:

/DPSKOMBATANTRZE/SkrytkaESP

Strona WWW:

www.dpskombatantrzeszow.pl

NIP:

813-17-38-029

REGON:

690683042

Godziny pracy:

w dni robocze od 7:30 do 15:30

 

 

 

Dyrektor

Imię i nazwisko:

Emilia Koryl

Siedziba:

ul. Powstańców Śląskich 4, 35-610 Rzeszów

Telefon:

(17) 85-28-405 wew. 11, (17) 85-28-409 wew. 11

Godziny pracy:

w dni robocze od 7:30 do 15:30

Kompetencje:

wykształcenie wyższe pedagogiczne - pedagog


średnie wykształcenie medyczne - pielęgniarka,


studia podyplomowe - polityka społeczna

 Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. Ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych i administracyjnych,

 2. Nadzór nad majątkiem Domu,

 3. Przedkładanie Prezydentowi Miasta Rzeszowa planów rzeczowychi finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,

 4. Zatwierdzanie wydatków budżetowych w ramach planów finansowych,

 5. Nadzorowanie działalności komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,

 6. Ustalenie zakresu czynności dla kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,

 7. Dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

 8. Współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie określonym w zakresie prawa,

 9. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,

 10. Kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców,

 11. Inicjowanie zmian organizacyjnych,

 12. Możliwość tworzenia nowych stanowisk pracy w zależności od potrzeb,

a także wykonywanie zadań wynikających z udzielonych pełnomocnictw przez Prezydenta Miasta Rzeszowa:

 1. ORA/OR.IV.0113/61/05 z 10 marca 2008 r. - pobierz

 2. ORA-O.0052.286.2013 z 20 maja 2013 r. - pobierz

 3. ORA-O.0052.872.2013 z 3 grudnia 2013 r. - pobierz

 

 

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie został utworzony na podstawie Zarządzenia Wojewody Rzeszowskiego Nr 35/81 z dnia 24 lipca 1981 r.

 

 

 

Statut, struktura organuzacyjna i regulaminy

Statut

pobierz

Uchwała Nr XII/175/2007 Rady  Miasta Rzeszowa
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

pobierz

Regulamin organizacyjny

pobierz

Struktura organizacyjna

pobierz

Regulamin mieszkańców

pobierz

Regulamin pracy

pobierz

 

 

 

Zadania

 1. Celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymywania samodzielności.

 2. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu a w szczególności:

 • miejsce zamieszkania w warunkach możliwie zbliżonych do domowych,

 • wyżywienie,

 • utrzymanie czystości,

 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i w załatwianiu niezbędnych spraw osobistych,

 • szczególną opiekę osobom nowoprzyjętym, a także pomoc w przystosowaniu się do nowych warunków,

 • podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,

 • udział w terapii zajęciowej,

 • realizację potrzeb religijnych i kulturalnych,

 • możliwość rozwoju samorządności mieszkańców,

 • nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem,

 • bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców,

 • utrzymywanie kontaktu z sądem rodzinnym oraz opiekunami prawnymi bądź kuratorami mieszkańców.

 • warunki do godnego umierania i sprawienia zmarłemu mieszkańcowi pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego i miejscowym obyczajem.

 1. Zakres i poziom usług Domu powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców.

 2. Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańców oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych pokrywa Dom.

 3. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.

 4. Z budżetu Domu mogą być finansowane – w miarę posiadanych środków – niezbędne usługi pielęgnacyjne (specjalistyczne).

 5. Dom może prowadzić działalność gospodarczą, która mieszkańcom stwarzałaby szansę aktywności w ramach terapii zajęciowej a Domowi przynosiłaby dodatkowe środki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

W organizowaniu życia mieszkańców uwzględnia się między innymi następujące ich potrzeby:

 • podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony personelu,

 • posiadania własnych, drobnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie,

 • korzystanie z własnego ubrania,

 • własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania,

 • spożywania posiłków w warunkach zbliżonych do domowych,

 • udziału w czynnościach związanych z ich codziennym życiem,

 • zmiany miejsca pobytu w ciągu dnia w związku z uczestniczeniem w różnych formach aktywności,

 • przełamywania izolacji i monotonii życia w domu, zwłaszcza przez podtrzymywanie więzi z rodziną oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

Praca rehabilitacyjna opiera się na indywidualnych programach, sporządzanych przez zespół wielospecjalistyczny. Programy te są realizowane indywidualnie i w małych grupach. Praca rehabilitacyjna jest dokumentowana.Mieszkańcy maja prawo do samorządnego organizowania się w celu reprezentowania swoich interesów. Dyrektor Domu zapewnia niezbędne warunki funkcjonowania samorządu mieszkańców.

 

 

 

Tryb działania, prowadzone sprawy, przeprowadzone kontrole

I. Tryb działania

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240),

 5. Ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17 z 1991 r.),

 6. Rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 734),

 7. Zarządzenia Wojewody z dnia 24.07.1981 r. w sprawie utworzenia Domu,

 8. Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie (Uchwała Nr XII/175/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2007 r.),

 9. Decyzji Wojewody Podkarpackiego (S.I-9013-13/09 z dnia 19 listopada 2009 r.)

oraz obowiązujące w Domu procedury i zarządzenia – pobierz

II. Prowadzone sprawy

 1. Osoba zainteresowana zamieszkaniem w DPS dla Kombatantów winna:

 • posiadać stałe źródło utrzymania: emeryturę, rentę rodzinną lub rentę socjalną lub zasiłek stały z pomocy społecznej

 • mieć uprawnienia kombatanckie : być kombatantem, osobą represjonowaną, osobą uprawnioną tzn. być współmałżonkiem żyjącego lub nieżyjącego kombatanta lub

 • posiadać uprawnienia do zamieszkania z tytułu niesprawności fizycznej

 1. Od 2004 roku przyjmujemy również osoby bez uprawnień kombatanckich – w miarę posiadanych miejsc.

 2. Osoba zainteresowana skierowaniem do DPS, winna zwrócić się do pracownika socjalnego w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania. Obecnie pracownicy socjalni swoje siedziby mają także przy przychodniach rejonowych.

 3. Pracownik socjalny, który zajmuje się problemami społecznymi i zdrowotnymi mieszkańców zamieszkujących przy danej ulicy czy w danej miejscowości, skompletuje dokumenty i przekaże je drogą służbową do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

 4. Po wydaniu decyzji kierującej przez MOPS w Rzeszowie i przekazaniu dokumentów do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów , osoba zainteresowana zostaje o tym fakcie powiadomiona przez nas i oczekuje na informację o terminie przyjęcia.

III. Przeprowadzone kontrole

Rok 2012 – pobierz

Rok 2013pobierz 

Rok 2014pobierz

IV. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (przykładowy wzór) - pobierz

 

 

 

Finanse i majątek

Majątek

pobierz

Plan finansowy na 2019 r. (dochody)

pobierz

Plan finansowy na 2019 r. (wydatki)

pobierz

Bilans

pobierz

Rachunek zysków i strat

pobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

pobierz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

pobierz

 

 

 

Wysokość opłat

Odpłatność za pobyt w DPS dla Kombatantów naliczana jest zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
W 2019 roku miesięczny koszt utrzymania w DPS dla Kombatantów wynosi 3.666,00 zł.
Przykładowy sposób naliczania odpłatności, warunków zamieszkania i warunków przyjęcia – pobierz

 

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 1. Składnica akt

 2. Lista spraw (każda komórka organizacyjna)

 3. Książka zarządzeń dyrektora

 4. Książka pieczątek służbowych

 5. Pocztowa książka nadawcza

 6. Książka kontroli wewnętrznych

 7. Książka kontroli zewnętrznych

 8. Rejest pracowników

 9. Książka wyjść służbowych

 10. Rejestr zwolnień lekarskich

 11. Rejestr urlopów pracowników

 12. Rejestr wydanej odzieży roboczej pracownikom

 13. Rejestr mieszkańców

 14. Książka zameldowań mieszkańców

 15. Rejestr ruchu i zaprowiantowania mieszkańców

 16. Książka depozytów wartościowych mieszkańców

 17. Książka skarg i wniosków

 

 

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla mieszkańców - pobierz

Klauzula informacyjna dla rodzin mieszkańców - pobierz

Klauzula informacyjna dla kontrahentów - pobierz

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro) - pobierz

Klauzula informacyjna dla pracowników - pobierz

Opublikował(a): 15.03.2024 14:00, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 18.08.2008 15:03, Koryl Emilia
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22492592
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl