Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie

 

/file/136984/Bez tytułu.jpg

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie jest placówką przeznaczoną dla 55 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Rzeszów.
Jest jednostką organizacyjną  Gminy Miasta Rzeszów działającą w formie jednostki budżetowej wypełniając zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Działalność ŚDS prowadzona jest w dwóch odrębnych budynkach: przy ul. Ofiar Katynia 1 i przy ul. Powstańców Styczniowych 37.
Jako osobna jednostka organizacyjna działa od 2014 roku na mocy Uchwały Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 sierpnia 2013 roku.
Wcześniej placówki działały osobno jako komórki organizacyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie. 
Obecnym Dyrektorem Ośrodka jest pani Teresa Piątek.

 

 

Siedziba

Adres:

Ofiar Katynia 1

Powstańców Styczniowych 37 ( filia )

Telefon:

 17 863 04 38

 17 555 50 18 ( filia )

E-Mail:

 

Godziny pracy:

 7.30- 15.30

 

 

 

 

Dyrektor

Imię i nazwisko:

 Teresa Piątek

Siedziba:

 Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów

Telefon:

 17 863 04 38

Godziny pracy:

 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Kompetencje:

 Dyrektor organizuje działalność ŚDS i odpowiada za całokształt funkcjonowania jednostki zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) opracowanie Regulaminu Organizacyjnego, programów działalności oraz planów pracy  na każdy rok i dla każdego typu domu

2) bezpośredni nadzór nad Domem oraz bieżące kontrolowanie wyznaczonych do realizacji zadań,

3) dobór kadry oraz realizacja polityki kadrowej (zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, opracowanie Regulaminu Wynagrodzeń),

4) określenie zakresu czynności pracowników

5) doskonalenie kwalifikacji zatrudnionej kadry przez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

6) dbanie o wysoką jakość świadczonych usług: odpowiednie wyposażenie pomieszczeń    w meble i sprzęty  niezbędne do prowadzonych w nich zajęć i treningów,

7) dbanie o przyjazną atmosferę, właściwy stosunek personelu do uczestników z poszanowaniem ich godności i prawa do samostanowienia,

8) dbanie o utrzymanie standardów,

9)  promowanie ŚDS poprzez założenie strony internetowej i aktualizowanie jej

10) współpraca z  ze środowiskiem lokalnym, rodzinami uczestników, ośrodkami      pomocy społecznej, poradniami zdrowia psychicznego, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury,

11) nadzór nad: a) prawidłową realizacją zadań Domu

                          b) prawidłowym zabezpieczeniem mienia
                          c) zachowaniem porządku i dyscypliny w miejscu pracy

12) wydawanie zarządzeń wewnętrznych

13) prowadzenie dokumentacji uczestników,

14) opracowanie sprawozdań z działalności ŚDS,

15) przyjmowanie skarg uczestników i interweniowanie.

 

 Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje osoba przez niego upoważniona.

 

 

 

 

Cele i zadania ŚDS:

 

1. Celem ŚDS jest: 

 • zapewnienie uczestnikom oparcia społecznego polegającego głównie na podtrzymaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
 • przeciwdziałanie izolacji społęcznej poprzez pozostanie w środowisku zamieszkania
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez integrację ze środowiskiem lokalnym

2. Zakres i poziom usług ŚDS dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników i ich zainteresowań

3. ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych

Szczegółowe cele i zadania, organizację oraz prawa i obowiązki uczestników ŚDS określają:

Statut Śrowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie Pobierz STATUT

Regulamin Organizacyjny ŚDS w Rzeszowie Pobierz REGULAMIN

Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie Pobierz PROGRAM

Roczny Plan Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy Pobierz PLAN na 2018

 

 

Struktura Organizacyjna

 1.     Nadzór i kontrolę nad bieżącą działalnością w ŚDS sprawują:

 • Dyrektor - w pełnym zakresie
 • Księgowy- w sprawach gospodarki finansowej

2.   2. Dyrektor ŚDS zatrudnia, odpowiednio do potrzeb:

 • psychologa,
 • terapeutę,
 • instruktora terapii zajęciowej,
 • technika fizjoterapii
 • opiekuna,
 • innych specjalistów, według rodzaju i zakresu usług świadczonych w ŚDS

3. Osoby zatrudnione w ŚDS powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz wykazywać predyspozycje do pracy z osobami przewlekle psychicznie chorymi i upośledzonymi umysłowo.

4. Pracownicy zobowiązani są do dbania o wysoką jakość świadczonych usług i ich skuteczność, przestrzegania obowiązujących procedur, zarządzeń i regulaminów dotyczących funkcjonowania ŚDS, prowadzenia dokumentacji.

5. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników określają  zakresy czynności.

 

 

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny lub całodobowy składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niespełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Kwestie przyjęcia i pobytu szczegółówo reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społęcznej w sprawie Środowiiskowych Domów  ZOBACZ Rozporządzenie

Pliki do pobrania : 

ZAŚWIADCZENIE lekarza psychiatry lub neurologa

ZAŚWIADCZENIE lekarza rodzinnego

 

 

 

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie działa na podstawie: 

Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2016r., poz.930 z późn. zm.)
Zobacz

Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2018 r  poz. 1878)

Zobacz

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zobacz

Ustawy z dn. 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 1994r  nr 121 poz. 591 z późn. zm.)

Zobacz

Ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2018r  poz. 1206 z późn. zm.)

Zobacz
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014r zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy
(Dz. U. z 2014r.  poz.1752)
Zobacz

 

Uchwały Nr LVII/1085/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 sierpnia 2013r w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie i nadania Statutu

Zobacz

 

 

 

 

Ochrona danych osobowych

 

Administrator danych osobowych: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów

Inspektor ochrony danych: Maciej Golarz, email: iod2@erzeszow.pl

 

 Klauzula informacyjna ŚDS Rzeszów

 

 

  

Finanse i majątek

 

Informacja dodatkowa

informacja dodatkowa 

Bilans

 Bilans

Rachunek zysków i strat

 rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 zestawienie zmian w funduszu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 15.03.2024 14:01, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 26.07.2018 12:50, Teresa Piątek
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22492590
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl