Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie, ul. Załęska 7a

RODO

Klauzula informacyjna
Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz.1) (RODO) informujemy, że:

1.      Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie z siedzibą pod adresem: 35-322 Rzeszów ul. Załęska 7a

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej (e-mail): iod2@erzeszow.pl bądź pisemnie na adres administratora wskazany powyżej

3.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Domu Pomocy Społecznej na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. a-e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b, c, g, h,

w szczególności na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

4.      Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

5.      Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

6.      Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa,
a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do ustania celu w jakim została zebrana lub wycofaniu zgody.

7.      Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo, na zasadach przewidzianych w RODO:

o    do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

o    do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO,

8.       Podanie przez osobę danych osobowych jest:

o    dobrowolne – w przypadku, gdy podstawą prawną jest zgoda

o    dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia oraz wykonania umowy

o    Obowiązkowe, gdy konieczność podania danych osobowych wynika

z przepisów prawa

9.      Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowaniu i profilowaniu.

 

 

 Klauzula informacyjna dla Mieszkańców

file/135529/Klauzula.docx

Klauzula informacyjna dla czlonków rodzin

file/135532/Klauzula rodziny.docx

 


 

Siedziba

Adres: ul. Załęska 7a, 35 – 322 Rzeszów, NIP: 813-24-99-414, REGON: 690267719
Telefon: 

(17) 748 11 50 - w godz. urzędowania tj. od 7.30 do 15.30 w dni powszednie

(17) 748 11 70 - w soboty, niedziele i święta, całą dobę oraz przed godz. 7.30 i po godz. 15.30

Godziny pracy: od 730 – 1530
Dyrektor
Imię i nazwisko: Lucyna Basta
Siedziba: Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a, 35 – 322 Rzeszów
Telefon: (17) 748 11 52
Kompetencje: 

Wykształcenie:

Uniwersytet Jagielloński – Kraków, Wydział Filozoficzno – Historyczny – 1982 r. – magister historii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna – Rzeszów, Instytut Pedagogiki – Studia Podyplomowe w zakresie Opieki Nad Dziećmi – 1994 r.

Uniwersytet Łódzki – Studia Podyplomowe w zakresie Pomocy Społecznej – 1996 r.

Dyrektor DPS ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności. Należy do niego w szczególności:

a) ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych i administracyjnych,

b) nadzór nad majątkiem DPS,

c) reprezentowanie DPS na zewnątrz,

d) przedkładanie Prezydentowi Rzeszowa planów finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,

e) zatwierdzanie wydatków budżetowych w ramach planów finansowych,

f) nadzór nad zespołem pracowniczym,

g) ustalanie zakresu czynności dla kierowników komórek organizacyjnych,

h) dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

i) współpraca ze związkami zawodowymi,

j) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,

k) tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań statutowych, kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkanek oraz wynikających z pełnomocnictw wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa:

a) reprezentowanie gminy Rzeszów w postępowaniu przed Sądami Rejonowymi w sprawach o złożenie do depozytu sądowego kwot pieniężnych pozostawionych przez zmarłych mieszkańców DPS oraz do składania oświadczeń woli w zakresie komu złożona do depozytu sądowego kwota ma być wydana i pod jakim warunkiem,

b) podejmowanie czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem statutowej działalności DPS dla Przewlekle Chorych, w tym zaciąganie – w granicach środków przewidzianych na ten cel w zatwierdzonym planie finansowym DPS – zobowiązań niezbędnych do realizacji jego zadań, a także zawieranie – na czas nieoznaczony – umów dzierżawy i najmu wolnych budynków, terenów i urządzeń w obrębie zarządzanej części mienia gminy Rzeszów – obwarowanych każdorazowo prawem bezwarunkowego ich rozwiązania za uprzednim wypowiedzeniem nie przekraczającym jednego miesiąca – przy zachowaniu wymogów wynikających z odrębnych przepisów,

c) występowanie, w imieniu gminy Rzeszów, w postępowaniu administracyjnym do Naczelnego Sądu Administracyjnego włącznie – w charakterze zainteresowanego oraz inwestora – organizatora procesu budowlanego w rozumieniu ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane, w sprawach dotyczących budowy nowych oraz remontu, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych DPS wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach środków przewidzianych na realizację wymienionych zadań w zatwierdzonym planie finansowym DPS,

d) zastępowanie gminy Rzeszów w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z działalnością DPS.

Godziny pracy: 730 – 1530
Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Dom Pomocy Społecznej został powołany na podstawie Zarządzenia Wojewody Rzeszowskiego nr 91/93 z dnia 9 września 1993 r.

W strukturze DPS funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjnaico_pdf.gifpobierz
Regulamin organizacyjny i Statut

Regulamin organizacyjny

ico_pdf.gif

pobierz
Uchwała  Nr XII/177/2007 Rady  Miasta  Rzeszowa
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

ico_pdf.gif

pobierz
Statut

ico_pdf.gif

pobierz

Bilans

Bilans za 2011 rok  file/31935/Bilans 2011.xlspobierz
Bilans za 2012 rokfile/37526/Bilans 2012.xls

pobierz

Bilans za 2013 rok pobierz
Bilans za 2014 rok pobierz
Bilans za 2015 rok pobierz
Bilans za 2016 rok pobierz
Bilans za 2017 rok pobierz
 Bilans za 2018 pobierz

Zadania

Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie z korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Tryb działania, prowadzone sprawy, przeprowadzone kontrole

DPS działa w oparciu o Zarządzenie Wojewody Rzeszowskiego nr 91/93 z dnia 9 września 1993 r., ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z póź. zm.), statutu uchwalonego przez Radę Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2007 r. i 28 procedur wydanych przez dyrektora placówki regulujących kwestie związane z pobyt mieszkanek w DPS i świadczonymi na ich rzecz usługami:

- procedura przyjęcia mieszkańca,

- procedura umierania i zgonu mieszkańca,

- procedura wypisu mieszkańca,

- procedura postępowania w sytuacji zagrożenia lub podjęcia próby samobójczej przez mieszkańca,

- procedura stosowania przymusu bezpośredniego,

- procedura ponoszenia odpłatności za pobyt,

- procedura zabezpieczenia spraw finansowych i przedmiotów wartościowych mieszkańców,

- procedura zgłaszania skarg i wniosków przez mieszkańców,

- procedura utrzymania czystości,

- procedura palenia papierosów przez mieszkańców,

- procedura spożywania alkoholu na terenie DPS przez mieszkańców,

- procedura postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się mieszkańców,

- procedura wyjazdu i nieobecności mieszkańcówi,

- procedura funkcjonowania samorządu mieszkańców,

- procedura przestrzegania higieny osobistej przez mieszkańców,

- procedura dokonywania zakupów przez personel,

- procedura wydawania posiłków,

- procedura nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń,

- procedura prania odzieży i bielizny pościelowej,

- procedura odbierania odzieży i bielizny pościelowej z pralni,

- procedura postępowania na wypadek włamania,

- procedura działania wobec mieszkańców, którzy nie dotrzymują warunków kontraktów,

- procedura rozwiązywania konfliktów,

- procedura planowania całodobowego wyżywienia mieszkańców,

- procedura organizowania wycieczek,

- procedura prowadzenia szkoleń,

- procedura opieki medycznej,

- procedura postępowania z osobami bezdomnymi.

Przeprowadzone kontrole:

w 2011 r.file/31940/Kontrole w roku 2011.doc

pobierz

w 2012 r.file/37527/Kontrole w roku 2012.docpobierz
w 2013 r. pobierz
w 2014 r. pobierz
w 2015 r. pobierz
16.02.2016. rSąd Okręgowy w Rzeszowieprotokół odpowiedź
18. 03. 2016 r.PPIS w Rzeszowieprotokół
21. 03. 2016 r.PPIS w Rzeszowieprotokół
12. 04. 2016 r.MOPS Rzeszówprotokół
07. 11. 2016 r.MOPS Rzeszówprotokół
18. 11. 2016 r.PPIS Rzeszówprotokół
17. 02. 2017 r.Sąd Okręgowy w Rzeszowieprotokół odpowiedź
12. 04. 2017 r.PPIS Rzeszówprotokół
18. 07. 2017 r.MOPS Rzeszów protokół 
04-15. 09. 2017 r.Biuro Kontroli Urzedu Miasta Rzeszowaprotokół

 
Wysokość opłat

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi w 2019 r. – 3. 744,00 zł

Zarządzennie nr VII/1620/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa
Majątek

Kompleks DPS składa się z następujących budynków połączonych ze sobą wzajemnie i stanowiących jedną całość. Budynek mieszkalny nr I, Budynek mieszkalny nr IA ,Budynek kuchni nr II, Budynek administracji nr III, Budynek portierni, Pawilon Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Powierzchnia gruntu 28.686 m kw. – w wieczystym użytkowaniu.

Dom Pomocy Społecznej Grupa I – budynki i budowle – 10. 736,975,09 zł.

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 3.014.138,07 zł,

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne – 0,00 zł,

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 77. 195,14 zł,

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 165.007,16 zł,

Grupa VI – urządzenia techniczne – 314.544,28 zł,

Grupa VII – środki transportu – 432.983,56 zł,

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenia – 276.288,38 zł.

RAZEM: DPS –  15.017.131,68 zł.

Budżet

Plan finansowy na 2012 rok


pobierz
Plan finansowy na 2013 rok pobierz

Plan finansowy na 2014 rok


pobierz
Plan finansowy na 2015 rokWydatkDochody
 Plan finansowy na 2016 rokWydatkiDochody
Plan finansowy na 2017 rok pobierz
Plan finansowy na 2018 rok pobierz
Rejestry, ewidencje, archiwa
Dom Pomocy Społecznej prowadzi rejestr mieszkańców, teczki osobowe mieszkańców, składnicę akt.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

 

 

Oświadczenie za 2015 r.


pobierz
Oświadczenie za 2016 r. pobierz
Oświadczenie za  2017 r. pobierz
Oświadczenie za 2018 r. pobierz

 

Opublikował(a): 13.03.2024 13:53, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 18.08.2008 15:02, Lucyna Basta
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22492584
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl