Wersja Archiwalna

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

 Siedziba                                                                                                                                                      

                                        
Adres:   35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4
Telefon:  17 875 45 95

E-Mail:   mkz@erzeszow.pl

Godziny pracy: pon.-pt. od 7.30 do 15.30
                                                                                                                                                    

 Dyrektor

Imię i nazwisko:   Andrzej STROŃSKI                                                       
Siedziba:   35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4
Telefon:   17 875 45 95

Kompetencje:   Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)  oraz Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa.  

 

Struktura organizacyjna

 
Miejski Konserwator Zabytków - Andrzej STROŃSKI   
 

Inspektor - Edyta DAWIDZIAK

 

Zadania 

 

 1. Opracowywanie programów udzielania dotacji w zakresie ochrony zabytków;
 2. Współdziałanie z Wydziałem Architektury oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dla miasta Rzeszowa w zakresie kontroli właściwego utrzymania i użytkowania obiektów zabytkowych oraz innych obiektów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej;
 3. Działania w sprawie określenia warunków działalności budowlanej ze względu na ochronę zabytkowych układów urbanistycznych i zabytkowych zespołów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków;
 4. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury znajdujących się na terenie miasta, a nie wpisanych do rejestru zabytków;
 5. Działania związane ze znalezieniem albo odkryciem przedmiotu o cechach zabytku archeologicznego lub związane z odkryciem wykopaliska;
 6. Składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytku dóbr kultury nieruchomych, ruchomych oraz kolekcji;
 7. Podejmowanie działań w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach oraz w ceu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach oraz w celu zabezpieczenia dóbr kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia, aż do chwili usunięcia niebezpieczeństwa;
 8. Prowadzenie spraw  związanych z powierzeniem zabytków w opiekę społecznym opiekunom;
 9. Prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich napisów i znaków;
 10. Opracowywanie i aktualizowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów;
 11. Planowanie kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ujęciu obszarowym na terenie miasta Rzeszowa;
 12. Inicjowanie działań rewitalizacyjnych, w tym również relizowanych przez organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorców, spółdzielninie mieszkaniowe oraz struktury partnerstwa publiczno-prywatnego;
 13. Koordynacja oraz animowanie przedsięwzięć realizowanych przez wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne miasta na obszarach objętych programami rewitalizacji;
 14. Monitrowanie efektów działań realizowanych na obszarach objętych progrmami rewitalizacji;
 15. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego współtworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny w zakresie planowania wspólnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 

 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków na bieżąco udziela informacji o obiektach z terenu miasta Rzeszowa figurujących w Gminniej Ewidencji Zabytków.

 

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA MIASTA RZESZOWA

1. Gminna Ewidencja Zabytków nieruchomych

2. Wykaz stanowisk archeologicznych* oraz obszary chronione na podstawie przepisów szczególnych uwzglednia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa,  zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dn.4 lipca 2000 r. & 3 pkt.1 )obszary objęte i wskazane o objęcie ochroną na podstawie przepisów szczególnych- zał. Nr 35 do uchwały oraz pkt.4) lokalne wartości archeologicznego dziedzictwa kulturowego- zał. Nr 38 i 83 do uchwały.

*Szczegółowych informacji nt. stanowisk archeologicznych  oraz układów przestrzennych objętych ochroną konserwatorską, zgodnie z kompetencjami udziela Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu- Delegatura w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7, tel. 017 853 94 61.

 
DOTACJE
 
 

 

 

 
Opracowała:
Edyta DAWIDZIAK
 
Zatwierdził:
Andrzej STROŃSKI 
Opublikował(a): 30.12.2019 14:45, Edyta Dawidziak
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Natalia Zachwieja
Drukuj Poleć znajomym