Wersja Archiwalna

 

    Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 

 

Siedziba

Adres:   35-002 Rzeszów, ul. Joselewicza 4

Telefon:   017 748 45 95

E-Mail:   mkz@erzeszow.pl

Godziny pracy:   pon. - pt. od godz. 7.30 do 15.30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko:   Andrzej Stroński

Siedziba:   35-002 Rzeszów, ul. Joselewicza 4

Telefon:   017 748 45 95

Kompetencje:   Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162, poz. 1568), ost. zmiany: (Dz.U. 2004 Nr 96, poz. 969, Nr 238, poz. 2390) i 2006 r. (Dz.U.2006 Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875) oraz Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa.

Godziny pracy:   pon. - pt. od godz. 7.30 do 15.30

 

Struktura organizacyjna

Miejski Konserwator Zabytków - Andrzej Stroński

Inspektor - Edyta Dawidziak

 

Zadania

 1. Opracowywanie programów udzielania dotacji w zakresie ochrony zabytków;

2. Współdziałanie z Wydziałem Architektury oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru budowlanego dla Miasta Rzeszowa w zakresie kontroli właściwego utrzymania obiektów zabytkowych oraz innych obiektów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej;

3. Działania w sprawie określenia warunków działalności budowlanej ze względu na ochronę zabytkowych zespołów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków;

4. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury znajdujących się na terenie miasta, a nie wpisanych do rejestru zabytków;

5. Działania związane ze znalezieniem albo odkryciem przedmiotu o cechach zabytku archeologicznego lub związane z odkryciem wykopaliska;

6. Składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury zabytków nieruchomych, ruchomych oraz kolekcji;

7. Podejmowanie działań w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach oraz w celu zabezpieczenia dóbr kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia, aż do chwili usunięcia niebezpieczeństwa;

8. Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem zabytków w opiekę społecznym opiekunom;

9. Prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich napisów i znaków;

10. Współdziałanie z Komisją ds. Estetyki Miasta przy Prezydencie Rzeszowa;

11. Zadania ujęte w § 7 i 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

 Tryb działania

 Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa

 

 Prowadzone sprawy

 - dotacje celowe na prace konserwatorskie i remontowe obiektów zabytkowych, przyznawane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów    publicznych     

- odpowiedzi na wnioski, zapytania i pisma z zakresu ochrony zabytków kierowane do Prezydenta Miasta Rzeszowa,

- prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie Rzeszowa.

 

Wniosek o udzielenie z budżetu Miasta  Rzeszowa dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

   

 Regulamin wewnętrzny

 Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa

 

 Wysokość opłat

 Nie dotyczy

 

 Rejestry, ewidencje

 Rejestry - nie dotyczy

 Ewidencja zabytków nieruchomych Miasta Rzeszowa,  karty adresowe zakładane na potrzeby prowadzonej ewidencji dóbr kultury.

 

 Informacje nieudostępnione

 Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 30.12.2019 14:45, Andrzej Stroński
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Natalia Zachwieja
Drukuj Poleć znajomym