Wersja Archiwalna

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

 

 

Siedziba    

                                         

Adres:   35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4

Telefon:   017 875 45 95

E-Mail:   mkz@erzeszow.pl

Godziny pracy:   pon. - pt. od godz. 7.30 do 15.30

 

Dyrektor

 

Imię i nazwisko:   Andrzej Stroński                                                       

Siedziba:   35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4

Telefon:   017 875 45 95

Kompetencje:   Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162, poz. 1568), ost.

zmiany: (Dz.U. 2004 Nr 96, poz. 969, Nr 238, poz. 2390) i 2006 r. (Dz.U.2006 Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875) oraz Regulaminem

Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa.

Godziny pracy:   pon. - pt. od godz. 7.30 do 15.30

 

Struktura organizacyjna

 

Miejski Konserwator Zabytków - Andrzej Stroński

Inspektor - Edyta Dawidziak

 

Zadania

 

1. Opracowywanie programów udzielania dotacji w zakresie ochrony zabytków;

2. Współdziałanie z Wydziałem Architektury oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru budowlanego dla Miasta Rzeszowa w zakresie kontroli

właściwego  utrzymania obiektów zabytkowych oraz innych obiektów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej;

3. Działania w sprawie określenia warunków działalności budowlanej ze względu na ochronę zabytkowych zespołów budowlanych wpisanych do

rejestru zabytków;

4. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury znajdujących się na terenie miasta, a nie wpisanych do rejestru zabytków;

5. Działania związane ze znalezieniem albo odkryciem przedmiotu o cechach zabytku archeologicznego lub związane z odkryciem

wykopaliska;

6. Składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury zabytków nieruchomych,

ruchomych oraz kolekcji;

7. Podejmowanie działań w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach oraz w celu zabezpieczenia dóbr kultury w formie

ustanowienia tymczasowego zajęcia, aż do chwili usunięcia niebezpieczeństwa;

8. Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem zabytków w opiekę społecznym opiekunom;

9. Prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich napisów i znaków;

10. Współdziałanie z Komisją ds. Estetyki Miasta przy Prezydencie Rzeszowa;

11. Zadania ujęte w § 7 i 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

Tryb działania

 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa

 

Prowadzone sprawy

 

- dotacje celowe na prace konserwatorskie i remontowe obiektów zabytkowych, przyznawane podmiotom nie zaliczonym do sektora

finansów    publicznych     

- odpowiedzi na wnioski, zapytania i pisma z zakresu ochrony zabytków kierowane do Prezydenta Miasta Rzeszowa,

- prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie Rzeszowa.

 

Dotacje

 

1. Zasady udzielania dotacji:

Uchwała Nr XXXVII/59/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 22 marca 2005 r.

Uchwała Nr LXIII/218/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 26 września 2006 r.

2. Wniosek o udzielenie z budżetu Miasta  Rzeszowa dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytków.


Akty prawne

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami


Regulamin wewnętrzny

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa

 

Wysokość opłat

 

Nie dotyczy

 

Rejestry, ewidencje

 

Rejestry - nie dotyczy

Ewidencja zabytków nieruchomych Miasta Rzeszowa,  karty adresowe zakładane na potrzeby prowadzonej ewidencji dóbr kultury.

 

 

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 30.12.2019 14:45, Andrzej Stroński
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Natalia Zachwieja
Drukuj Poleć znajomym