Wersja Archiwalna

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

 Siedziba                                                                                                                                                      

                                        
Adres:   35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4
Telefon:  17 875 45 95

E-Mail:   mkz@erzeszow.pl

Godziny pracy: pon.-pt. od 7.30 do 15.30

                        

 

dnia 15 września 2014 r. mija termin składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu miasta Rzeszowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ( szczegóły poniżej pod hasłem: DOTACJE)

 

DOTACJE
 


                                                                                                                                               

Struktura organizacyjna

 
Miejski Konserwator Zabytków - Edyta Dawidziak

 

Kompetencje:   Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)  oraz Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa. 

 Zadania

 1. Opracowywanie programów udzielania dotacji w zakresie ochrony zabytków;
 2. Współdziałanie z Wydziałem Architektury oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dla miasta Rzeszowa w zakresie kontroli właściwego utrzymania i użytkowania obiektów zabytkowych oraz innych obiektów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej;
 3. Działania w sprawie określenia warunków działalności budowlanej ze względu na ochronę zabytkowych układów urbanistycznych i zabytkowych zespołów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków;
 4. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury znajdujących się na terenie miasta, a nie wpisanych do rejestru zabytków;
 5. Działania związane ze znalezieniem albo odkryciem przedmiotu o cechach zabytku archeologicznego lub związane z odkryciem wykopaliska;
 6. Składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytku dóbr kultury nieruchomych, ruchomych oraz kolekcji;
 7. Podejmowanie działań w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach oraz w ceu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach oraz w celu zabezpieczenia dóbr kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia, aż do chwili usunięcia niebezpieczeństwa;
 8. Prowadzenie spraw  związanych z powierzeniem zabytków w opiekę społecznym opiekunom;
 9. Prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich napisów i znaków;
 10. Opracowywanie i aktualizowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów;
 11. Planowanie kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ujęciu obszarowym na terenie miasta Rzeszowa;
 12. Inicjowanie działań rewitalizacyjnych, w tym również relizowanych przez organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorców, spółdzielninie mieszkaniowe oraz struktury partnerstwa publiczno-prywatnego;
 13. Koordynacja oraz animowanie przedsięwzięć realizowanych przez wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne miasta na obszarach objętych programami rewitalizacji;
 14. Monitrowanie efektów działań realizowanych na obszarach objętych progrmami rewitalizacji;
 15. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego współtworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny w zakresie planowania wspólnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 

 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków na bieżąco udziela informacji o obiektach z terenu miasta Rzeszowa figurujących w Gminniej Ewidencji Zabytków.

 

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA MIASTA RZESZOWA

1. Gminna Ewidencja Zabytków nieruchomych

*Szczegółowych informacji nt. stanowisk archeologicznych oraz układów przestrzennych objętych ochroną konserwatorską, zgodnie z kompetencjami udziela Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu- Delegatura w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7, tel. 017 853 94 61.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 30.12.2019 14:45, Edyta Dawidziak
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Natalia Zachwieja
Drukuj Poleć znajomym