Wersja Archiwalna

 

    Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 

 
 

Siedziba

 
 

Adres:   35-002 Rzeszów, ul. Joselewicza 4

Telefon:   017 748 45 95

E-Mail:   mkz@erzeszow.pl

Godziny pracy:   pon. - pt. od godz. 7.30 do 15.30

 

 

Dyrektor


Imię i nazwisko:   Andrzej Stroński

Siedziba:   35-002 Rzeszów, ul. Joselewicza 4

Telefon:   017 748 45 95

Kompetencje:   Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162, poz. 1568), ost. zmiany: (Dz.U. 2004 Nr 96, poz. 969, Nr 238, poz. 2390) i 2006 r. (Dz.U.2006 Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875) oraz Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa.

Godziny pracy:   pon. - pt. od godz. 7.30 do 15.30

 

 

Struktura organizacyjna

 

Biurem kieruje Miejski Konserwator Zabytków. Obsadę Biura stanowią dwie osoby.

 

 

Zadania

 

1. Opracowywanie programów udzielania dotacji w zakresie ochrony zabytków;

2. Współdziałanie z Wydziałem Architektury oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru budowlanego dla Miasta Rzeszowa w zakresie kontroli właściwego utrzymania obiektów zabytkowych oraz innych obiektów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej;

3. Działania w sprawie określenia warunków działalności budowlanej ze względu na ochronę zabytkowych zespołów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków;

4. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury znajdujących się na terenie miasta, a nie wpisanych do rejestru zabytków;

5. Działania związane ze znalezieniem albo odkryciem przedmiotu o cechach zabytku archeologicznego lub związane z odkryciem wykopaliska;

6. Składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury zabytków nieruchomych, ruchomych oraz kolekcji;

7. Podejmowanie działań w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach oraz w celu zabezpieczenia dóbr kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia, aż do chwili usunięcia niebezpieczeństwa;

8. Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem zabytków w opiekę społecznym opiekunom;

9. Prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich napisów i znaków;

10. Współdziałanie z Komisją ds. Estetyki Miasta przy Prezydencie Rzeszowa;

11. Zadania ujęte w § 7 i 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

 

Tryb działania

 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa

 

 

Prowadzone sprawy

 

- dotacje celowe na prace konserwatorskie i remontowe obiektów zabytkowych, przyznawane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych     

- odpowiedzi na wnioski, zapytania i pisma z zakresu ochrony zabytków kierowane do Prezydenta Miasta Rzeszowa,

- prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie Rzeszowa.

 

Wniosek o udzielenie z budżetu Miasta  Rzeszowa dotacji na prace

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku  wpisanym do rejestru zabytków  pobierz (33.26 Kb)

   


Regulamin wewnętrzny

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa

 


Wysokość opłat

 

Nie dotyczy

 


Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Rejestry - nie dotyczy

Ewidencje - karty adresowe dóbr kultury zakładane na potrzeby prowadzonej ewidencji dóbr kultury.

Archiwa - zespół staromiejski: projekt rewaloryzacji zabudowy staromiejskiej; dokumentacje techniczne kamienic; dokumentacja fotograficzna obiektów; sprawozdania z nadzorów archeologicznych; dokumentacja historyczno-konserwatorska obiektów.

 


Informacje nieudostępnione

 

Nie dotyczy

 


Data opracowania

 

19.08.2008 r.

 

 

Opracowała

 

Edyta Dawidziak - inspektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

 

 

Zatwierdził

 

Andrzej Stroński - Miejski Konserwator Zabytków

 
 

 

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 30.12.2019 14:45, Andrzej Stroński
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Natalia Zachwieja
Drukuj Poleć znajomym