Wersja Archiwalna

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

 Siedziba                                                                                                                                                      

                                        
Adres:   35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4
Telefon:  17 875 45 95

E-Mail:   mkz@erzeszow.pl

Godziny pracy: pon.-pt. od 7.30 do 15.30

                                                                                                                                             

Struktura organizacyjna

 
Miejski Konserwator Zabytków - Edyta Dawidziak
Referent- Karolina Chomiczewska

 

Kompetencje:   Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)  oraz Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa. 

 Zadania

 1. Opracowywanie programów udzielania dotacji w zakresie ochrony zabytków;
 2. Współdziałanie z Wydziałem Architektury oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dla miasta Rzeszowa w zakresie kontroli właściwego utrzymania i użytkowania obiektów zabytkowych oraz innych obiektów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej;
 3. Działania w sprawie określenia warunków działalności budowlanej ze względu na ochronę zabytkowych układów urbanistycznych i zabytkowych zespołów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków;
 4. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury znajdujących się na terenie miasta, a nie wpisanych do rejestru zabytków;
 5. Działania związane ze znalezieniem albo odkryciem przedmiotu o cechach zabytku archeologicznego lub związane z odkryciem wykopaliska;
 6. Składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytku dóbr kultury nieruchomych, ruchomych oraz kolekcji;
 7. Podejmowanie działań w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach oraz w ceu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach oraz w celu zabezpieczenia dóbr kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia, aż do chwili usunięcia niebezpieczeństwa;
 8. Prowadzenie spraw  związanych z powierzeniem zabytków w opiekę społecznym opiekunom;
 9. Prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich napisów i znaków;
 10. Opracowywanie i aktualizowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów;
 11. Planowanie kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ujęciu obszarowym na terenie miasta Rzeszowa;
 12. Inicjowanie działań rewitalizacyjnych, w tym również relizowanych przez organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorców, spółdzielninie mieszkaniowe oraz struktury partnerstwa publiczno-prywatnego;
 13. Koordynacja oraz animowanie przedsięwzięć realizowanych przez wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne miasta na obszarach objętych programami rewitalizacji;
 14. Monitrowanie efektów działań realizowanych na obszarach objętych progrmami rewitalizacji;
 15. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego współtworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny w zakresie planowania wspólnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 

 


 

  GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTA RZESZOWA (kliknij tutaj)

Wykaz obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków nieruchomych z terenu miasta Rzeszowa stanowi załącznik do Zarządzenia Nr VII/168/2015 Prezydenta miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2015 r. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków na bieżąco udziela informacji o obiektach z terenu miasta Rzeszowa figurujących w Gminnej Ewidencji Zabytków.

*Szczegółowych informacji nt. stanowisk archeologicznych zgodnie z kompetencjami udziela Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu- Delegatura w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7, tel. 017 853 94 61.

 


Informacja o dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przyznawane z Budżetu Miasta Rzeszowa na zabytki z terenu miasta wpisane do rejestru zabytków:

DOTACJE

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 30.12.2019 14:45, Edyta Dawidziak
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Natalia Zachwieja
Drukuj Poleć znajomym