Wersja Archiwalna

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

 Siedziba                                                                                                                                                                                       

Adres:   35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok.16
tel. 17 875 44 77, 17 875 45 95
Infolinia:  1 77 88 99 00

E-Mail:   mkz@erzeszow.pl

Godziny pracy: pon.-pt. od 7.30 do 15.30                                                                                                                                             

Struktura organizacyjna

Miejski Konserwator Zabytków - Edyta Dawidziak
Podinspektor- Karolina Chomiczewska

 

Kompetencje:   Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)  oraz Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa. 

 Zadania

 1. Opracowywanie programów udzielania dotacji w zakresie ochrony zabytków;
 2. Współdziałanie z Wydziałem Architektury oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dla miasta Rzeszowa w zakresie kontroli właściwego utrzymania i użytkowania obiektów zabytkowych oraz innych obiektów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej;
 3. Działania w sprawie określenia warunków działalności budowlanej ze względu na ochronę zabytkowych układów urbanistycznych i zabytkowych zespołów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków;
 4. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury znajdujących się na terenie miasta, a nie wpisanych do rejestru zabytków;
 5. Działania związane ze znalezieniem albo odkryciem przedmiotu o cechach zabytku archeologicznego lub związane z odkryciem wykopaliska;
 6. Składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytku dóbr kultury nieruchomych, ruchomych oraz kolekcji;
 7. Podejmowanie działań w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach oraz w ceu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach oraz w celu zabezpieczenia dóbr kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia, aż do chwili usunięcia niebezpieczeństwa;
 8. Prowadzenie spraw  związanych z powierzeniem zabytków w opiekę społecznym opiekunom;
 9. Prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich napisów i znaków;
 10. Opracowywanie i aktualizowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów;
 11. Planowanie kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ujęciu obszarowym na terenie miasta Rzeszowa;
 12. Inicjowanie działań rewitalizacyjnych, w tym również relizowanych przez organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorców, spółdzielninie mieszkaniowe oraz struktury partnerstwa publiczno-prywatnego;
 13. Koordynacja oraz animowanie przedsięwzięć realizowanych przez wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne miasta na obszarach objętych programami rewitalizacji;
 14. Monitrowanie efektów działań realizowanych na obszarach objętych progrmami rewitalizacji;
 15. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego współtworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny w zakresie planowania wspólnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.


Aktualny wykaz GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW MIASTA RZESZOWA (kliknij tutaj)

Gminna Ewidencji Zabytków Zabytków miasta Rzeszowa przyjeta została  Zarządzeniem Nr VII/168/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków na bieżąco udziela informacji o obiektach z terenu miasta Rzeszowa figurujących w Gminnej Ewidencji Zabytków.

 

Informacja o dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przyznawane z Budżetu Miasta Rzeszowa na zabytki z terenu miasta wpisane do rejestru zabytków:


Dotacja celowa udzielana z budżetu Miasta Rzeszowa.

Od roku 2005 z budżetu Miasta Rzeszowa udzielane są dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prowadzone przy zabytkach ruchomych i nieruchomych.

Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właścicielom zabytków właściwą opiekę nad wartościowymi elementami substancji zabytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków o szczególnej wartości artystycznej, historycznej oraz naukowej.

Zasady przyznawania dotacji oraz zakres prac podlegających dofinansowaniu zawiera Uchwała Nr XXXVII/59/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 22 marca 2005 r. zmieniona Uchwałą Nr LXIII/218/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 26 września 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Rzeszów.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej składane są corocznie do 15 września, termin ten nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej pobierz - [doc] lub otrzymać w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków UM Rzeszowa, ul.Joselewicza 4, pok.16

Dofinansowaniem objęte są wyłącznie prace w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, których realizacja planowana jest na rok następujący po roku złożenia wniosku (z wyjątkiem tzw. prac interwencyjnych). Dofinansowanie nie obejmuje refundacji tj. zwrotu poniesionych kosztów na prace zrealizowane przed terminem złożenia wniosku.

Nabór wniosków na prace planowane do realizacji w 2017 roku został już zakończony.

 

 

 

Opublikował(a): 30.12.2019 14:45, Edyta Dawidziak
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Natalia Zachwieja
Drukuj Poleć znajomym