Wersja Archiwalna

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

 Siedziba                                                                                                                                                                                       

Adres:   35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3, pok.320, (III piętro)
tel. 17 875 44 77, 17 875 45 95, 17 875 47 23
Infolinia:  1 77 88 99 00

E-Mail:   mkz@erzeszow.pl

Godziny pracy: pon.-pt. od 7.30 do 15.30                                                                                                                                             

Struktura organizacyjna

Miejski Konserwator Zabytków - Edyta Dawidziak
Inspektor - Karolina Chomiczewska
Podinspektor - Dominika Zięba

 

Kompetencje:   Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)  oraz Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa. 

 Zadania

 1. Opracowywanie programów udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
 2. Prowadzenie i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Rzeszowa;
 3. Sporządzanie, realizacja oraz aktualizacja Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Rzeszowa;
 4. Wnioskowanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawach wpisu do rejestru zabytków, w tym gromadzenie dokumentów i danych niezbędnych do przeprowadzenia podstępowania wpisu obiektu do rejestru zabytków;
 5. Wnioskowanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o czasowe zajęcie lub przejęcie na rzecz Skarbu Państwa zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zagrożonego zniszczeniem;
 6. Powiadamianie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie przyjętych zgłoszeń o ujawnieniu w czasie prowadzenia robót budowlanych, ziemnych, przedmiotów posiadających cechy zabytku;
 7. Powiadamianie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie przyjętych zgłoszeń o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska;
 8. Współdziałanie z Wydziałem Architektury oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w zakresie kontroli właściwego utrzymania i użytkowania obiektów zabytkowych oraz innych obiektów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej;
 9. Współpraca z właścicielami obiektów zabytkowych w zakresie prawidłowego użytkowania i utrzymywania obiektów zabytkowych;
 10. Współpraca z właścicielami obiektów zabytkowych w zakresie opracowywania programów prac remontowych i konserwatorskich oraz dokumentacyjnych, a także w zakresie realizacji tych programów;
 11. Inicjowanie działań na rzecz poprawy estetyki i stanu zachowania obiektów zabytkowych jak również obszarów objętych ochroną konserwatorską;
 12. Prowadzenie spraw  związanych z powierzeniem zabytków w opiekę społecznym opiekunom;
 13. Opracowywanie i aktualizowanie programu rewitalizacji dla miasta;
 14. Planowanie kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ujęciu obszarowym na terenie miasta;
 15. Inicjowanie działań rewitalizacyjnych na terenie miasta;
 16. Koordynacja oraz animowanie przedsięwzięć realizowanych przez wydziały Urzędu oraz jednostki organizacyjne miasta na obszarach objętych programami rewitalizacji;
 17. Monitorowanie efektów działań realizowanych na obszarach objętych programami rewitalizacji;
 18. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego współtworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny w zakresie planowania wspólnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 

Aktualny wykaz GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW MIASTA RZESZOWA (kliknij tutaj)

 

Gminna Ewidencji Zabytków Zabytków miasta Rzeszowa przyjeta została  Zarządzeniem Nr VII/168/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków na bieżąco udziela informacji o obiektach z terenu miasta Rzeszowa figurujących w Gminnej Ewidencji Zabytków.

 

Informacja o dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przyznawane z Budżetu Miasta Rzeszowa na zabytki z terenu miasta wpisane do rejestru zabytków:


Dotacja celowa udzielana z budżetu Miasta Rzeszowa.

Od roku 2005 z budżetu Miasta Rzeszowa udzielane są dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prowadzone przy zabytkach ruchomych i nieruchomych.

Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właścicielom zabytków właściwą opiekę nad wartościowymi elementami substancji zabytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków o szczególnej wartości artystycznej, historycznej oraz naukowej.

Zasady przyznawania dotacji oraz zakres prac podlegających dofinansowaniu zawiera Uchwała Nr XXXVII/59/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 22 marca 2005 r. zmieniona Uchwałą Nr LXIII/218/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 26 września 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Rzeszów.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej składane są corocznie do 15 września, termin ten nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej pobierz - [doc] lub otrzymać w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków UM Rzeszowa, ul.Joselewicza 4, pok.16

Dofinansowaniem objęte są wyłącznie prace w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, których realizacja planowana jest na rok następujący po roku złożenia wniosku (z wyjątkiem tzw. prac interwencyjnych). Dofinansowanie nie obejmuje refundacji tj. zwrotu poniesionych kosztów na prace zrealizowane przed terminem złożenia wniosku.

Przypomina się o naborze wniosków na prace planowane do realizacji w 2018 roku !


Ogłoszenia:

 

 

 

Konkurs „Zabytek Zadbany” z nowym regulaminem!

 

 

 

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków  „Zabytek Zadbany”. Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

 

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, składające się z ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie konserwacji zabytków. Jury ocenia jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach.

 

 

Od 2017 roku konkurs „Zabytek Zadbany” odbywa się na podstawie nowego regulaminu. W tegorocznej edycji zabytkowe obiekty można zgłaszać aż w 6 kategoriach:

 

a) Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu

b) Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie  i pałacowe)

c) Adaptacja obiektów zabytkowych

d) Architektura i budownictwo drewniane

e) Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne

f) Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

 

Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można obiekty, przy których prace ukończono w latach 2012-2016; kategoria specjalna właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem obejmuje co najmniej dziesięć lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

 

Pełny regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronie www.nid.pl w zakładce „Zabytek Zadbany”. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia 2017 roku.

 

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 30.12.2019 14:45, Edyta Dawidziak
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Natalia Zachwieja
Drukuj Poleć znajomym