Wersja Archiwalna

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

 

 

Siedziba    

                                         

Adres:   35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4

Telefon:   017 875 45 95

E-Mail:   mkz@erzeszow.pl

Godziny pracy:   pon. - pt. od godz. 7.30 do 15.30

 

Dyrektor

 

Imię i nazwisko:   Andrzej Stroński                                                       

Siedziba:   35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4

Telefon:   017 875 45 95

Kompetencje:   Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162, poz. 1568), ost.

zmiany: (Dz.U. 2004 Nr 96, poz. 969, Nr 238, poz. 2390) i 2006 r. (Dz.U.2006 Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875) oraz Regulaminem

Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa.

Godziny pracy:   pon. - pt. od godz. 7.30 do 15.30

 

Struktura organizacyjna

 

Miejski Konserwator Zabytków - Andrzej Stroński

Inspektor - Edyta Dawidziak

 

Zadania

 

1. Opracowywanie programów udzielania dotacji w zakresie ochrony zabytków;

2. Współdziałanie z Wydziałem Architektury oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru budowlanego dla Miasta Rzeszowa w zakresie kontroli

właściwego  utrzymania obiektów zabytkowych oraz innych obiektów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej;

3. Działania w sprawie określenia warunków działalności budowlanej ze względu na ochronę zabytkowych zespołów budowlanych wpisanych do

rejestru zabytków;

4. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury znajdujących się na terenie miasta, a nie wpisanych do rejestru zabytków;

5. Działania związane ze znalezieniem albo odkryciem przedmiotu o cechach zabytku archeologicznego lub związane z odkryciem

wykopaliska;

6. Składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury zabytków nieruchomych,

ruchomych oraz kolekcji;

7. Podejmowanie działań w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach oraz w celu zabezpieczenia dóbr kultury w formie

ustanowienia tymczasowego zajęcia, aż do chwili usunięcia niebezpieczeństwa;

8. Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem zabytków w opiekę społecznym opiekunom;

9. Prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich napisów i znaków;

10. Współdziałanie z Komisją ds. Estetyki Miasta przy Prezydencie Rzeszowa;

11. Zadania ujęte w § 7 i 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

Tryb działania

 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa

 

Prowadzone sprawy

 

- dotacje celowe na prace konserwatorskie i remontowe obiektów zabytkowych, przyznawane podmiotom nie zaliczonym do sektora

finansów    publicznych     

- odpowiedzi na wnioski, zapytania i pisma z zakresu ochrony zabytków kierowane do Prezydenta Miasta Rzeszowa,

- prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie Rzeszowa.

 

DOTACJE

 

1. Zasady udzielania dotacji:

Uchwała Nr XXXVII/59/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 22 marca 2005 r.

Uchwała Nr LXIII/218/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 26 września 2006 r.

2. Wniosek o udzielenie z budżetu Miasta  Rzeszowa dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytków.


Regulamin wewnętrzny

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa

 

Wysokość opłat

 

Nie dotyczy

 

Rejestry, ewidencje

 

Rejestry - nie dotyczy

Ewidencja zabytków nieruchomych Miasta Rzeszowa,  karty adresowe zakładane na potrzeby prowadzonej ewidencji dóbr kultury.

 

 

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 30.12.2019 14:45, Andrzej Stroński
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Natalia Zachwieja
Drukuj Poleć znajomym